Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

КОНКУРС : Директор на дирекция "Общинска собственост, национални и международни програми" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Януари 2008г. 17:17ч.
О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕЩЕРА
на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 29/ 16.01.2007 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
Директор на дирекция ?Общинска собственост, национални и международни програми?
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

• Длъжност, звено, административна структура
Директор на дирекция ?Общинска собственост, национални и международни програми? 
Общинска администрация ? Пещера
Минимални изисквания
• Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи дейността на дирекцията, управлението на общинската собственост, участие в проекти на национални и международни програми.
• Изисквана минимална степен на образование ? бакалавър
• професионален опит ? 5 години
• или минимален ранг ? ІІІ младши
• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
330 лв.
. брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
Специфични изисквания
- да е дееспособно лице;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

Допълнителни изисквания -
- да има придобито образование в област: висше икономика, висше техническо
- професионален опит: на експертна или ръководна длъжност в администрация
- квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти, ИТ;
- да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността; способност в областта на организиране на процедури по възлагане на обществени поръчки, процедури по отдаване под наем на имоти по ЗОС и Правилника за прилагането му,
- комуникационна компетентност, способност да се обясняват сложни решения и правата на гражданите ясно и непредубедено.
Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- писмена разработка на тема : ?Управлението на общинската собственост, националните и международни програми ? възможност за успешно развитие на общината?
- интервю
Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец съгласно. чл. 17 , ал.1 от НПКДС;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17 от НПКДС/
Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в срок до 01.02.2008 г., в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. ?Дойранска епопея? № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера на 08.02.2008 г. до 18,00 ч.

За връзка: тел. 0350 6 2203
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069