Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 11 Септември 2020г. 15:33ч.

№ 570
гр. Пещера, 11.09.2020 г.


Като взех предвид обявената извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г.., чл. 6б от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, Заповедите на Министъра на здравеопазването, с които са въведени противоепидемични мерки на територията на Република България, Решение № 89/28.05.2020 г. на Общински съвет гр. Пещера и на основание чл. 44, ал.1 т.1 и т. 7 и ал.2 от ЗМСМА,

Н А Р Е Ж Д А М:
1.За периода от обявяване на извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. до 31.07.2020 г. наемателите и ползвателите на общински търговски площи и обекти, които са погасили своите финансови задължения към Община Пещера към 31.12.2019 г., с изключение на задълженията за ел. енергия за месец декември 2019 г. и чиято дейност е напълно преустановена в резултат на наложена забрана от държавен или местен орган следва да бъдат освободени от заплащане на дължим наем.
2.Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели по следния ред:
•Искане/заявление за освобождаване от наем / свободен текст/, подадено от задълженото лице
•Попълнена декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган
•Финансови и други документи, удостоверяващи преустановяването на дейността на физическите и юридически лица наематели и ползватели на общинска собственост:
Заверени с подпис и печат копия от:
 касова книга, съдържаща информация за „неработните дни“ и съкратен отчет на фискалната памет на касовия апарат;
Декларация-образец № 1 до НАП за периода, в който не се развива дейност;  
ОКД-5 декларация от самоосигуряващото се лице /собственик, управител/ за спрени осигурителни вноски за периода, в който фирмата е без дейност;
документ от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД/ВКС ЕООД за изразходвани консумативи (когато партидите са на община Пещера не е необходимо представяне на документ).
3.Срок за подаване на документите 31.10.2020 г.
4.Всички заявления подлежат на разглеждане и оценяване от комисия от длъжностни лица от състава на общинска администрация, определена със заповед на Кмета на Община Пещера.
5.За своята работа комисията изготвя протоколи, които се представят за одобрение от Кмета на Община Пещера.
6.По отношение на одобрените заявления не следва да бъде начисляван наем.
7.На заплатилите наемите си за срока на забраната, същите да бъдат прихванати от следващи дължими наеми.
8.Утвърждавам образец на декларация, от която да е видно, че конкретния недвижим имот  е преустановил дейност за периода на действие на наложена забрана от държавен или местен орган, която е неразделна част от Заповедта.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на заместник-кмет Гълъбина Карамитрева.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на заместник-кмет инж. Николай Атанасов, Кмета на кметство с. Радилово, Кмета на кметство с. Капитан Димитриево, Директора на ОП „Паркинги и пазари“, Директор дирекция „ТСУ“, Директор на Дирекция “ФЧР” и финансовия контрольор.
Заповедта да се публикува на електронната страница на Община Пещера.
Приложение: Декларация

инж. Николай Атанасов
За Кмет на Община Пещера
съгл. заповед № 553/02.09.2020 г.

 

 .

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069