Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 18 Септември 2020г. 17:12ч.

ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

М О Т И В И
към изготвения проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера

1. Причини, налагащи приемането на нов подзаконовия нормативен акт:
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера е приета с решение № 109/30.05.2008г. на Общински съвет-Пещера, като впоследствие е изменяна и допълвана, съответно с Решение №157/29.06.2012 г. и Решение №746/16.02.2015г. на Общински съвет-Пещера.
На 11.02.2020 г. в Общински съвет - Пещера е получен Протест № 94 от Окръжна прокуратура гр.Пазарджик за констатирани противоречия с действащото законодателство, а именно, че приетата Наредба не е била публикувана на интернет страницата на Община Пещера, което е в противоречие с разпоредбите на чл. 26, ал.2 от ЗНА и в тази връзка е образувано адм. дело №209/2020 г. по описа на Административен съд гр.Пазарджик. Предвид изложените констатации и с цел спазване на разпоредбите на чл. 26, ал.2 и ал.3 от ЗНА, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера следва да бъде публикувана на интернет страницата на Община Пещера.

2. Цели които се поставят:
Спазване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност по смисъла на чл. 26 от ЗНА. С обявяването на Наредбата стриктно се съобразяват императивните норми на материалния и процесуалния закон и по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.
Проектът на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.
Очакваните резултати след обявяването и приемането на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера са:
- Спазване на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност по смисъла на чл. 26 от ЗНА;
- Стриктно съобразяване на императивните норми на материалния и процесуалния закон като по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът за приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера е в съответствие с действащото законодателство. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от висока степен.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с планирането, изграждането, устойчивото поддържане, опазване и развитие на зелената система на община Пещера.

(2) Зелената система на община Пещера е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места в нея независимо от формите на собственост.

(3) Общинският съвет на Община Пещера чрез бюджета на общината осигурява необходимите средства за поддържане на декоративната растителност в общинските зелени площи.

ГЛАВА ВТОРА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 2. (1) Органите за управление на зелената система са Общинския съвет, кметът на Община Пещера и кметовете на кметства в общината.
(2) С тази наредба се определят функциите на структурното звено на общинската администрация за изграждането, поддържането и опазването на зелената система на Община Пещера
Чл. 3. (1) Общински съвет - Пещера управлява качеството на зелената система на общината в съответствие с функционалното й предназначение, интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.
(2) Общинският съвет на Община Пещера определя интензитета на поддържане на зелените площи всяка година преди приемане на бюджета на Общината.
Чл. 4. (1) Кметът на Община Пещера ръководи и координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на общината, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на тази наредба.
(2) Кметът на Община Пещера или оправомощено от него лице по реда на § 1, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ) организира съставянето и актуализирането на публичен регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение на територията на общината по чл. 63, ал. 1 на ЗУТ.

(3) Разглеждането на устройствените планове и инвестиционни проекти за територии и обекти на зелената система се извършва от Общински експертен съвет по устройство на територията.
Чл.5. Кметовете на кметства в община Пещера:
1. изпълняват бюджета по дейност „озеленяване” в частта му за населеното място и организират провеждането на необходимите мероприятия;
2. изпълняват делегираните им от кмета на Община Пещера функции.
Чл. 6. Длъжностните лица от структурното звено на общинската администрация за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера:
1. заверяват заснемането на дървесната растителност и експертното становище за нея в имотите, за които се изработват подробни устройствени планове (ПУП) или за които се издава виза за проектиране;
2. изразяват становище и дава препоръки за опазване на растителността и извършване на компенсаторно озеленяване;
4. извършват проверки за паркоустройствени работи към разрешени строежи;
5. контролират качеството на дейностите по поддържане на зелените площи, за което съставя констативни протоколи;
6. прави предписания за извършване на възстановителни мероприятия в случаите по чл. 38.
Чл.7. Главният архитект на Община Пещера подготвя:
1. възлагането на етапни план-програми и програми за целеви действия за прилагане на предвижданията на Общия устройствен план (ОУП) на общината;
2. възлагането на специализирани проучвания по конкретни проблеми, засягащи елементите на зелената система;
3. провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изработване на устройствени планове за обекти на зелената система при съобразяване с изготвените от упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Пещера и приети от Общинския съвет програми за изграждане на нови зелени площи.
4. възлагането на заданията за изготвяне на програмите, проучванията и плановете по точки 1, 2 и 3 или ги изготвя;
5. възлагането, когато се изисква по закон, на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС), екологични оценки (ЕО), екологични експертизи (ЕЕ), документации за запитване относно необходимостта от ОВОС (ЕО) и други специализирани проучвания, свързани с екологичните и санитарно-хигиенните изисквания при създаване и изменение на устройствени планове.

Чл. 8. Общинският експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ):
1. разглежда и приема заданията, проучванията и плановете по чл. 7, т. 1, 2, 3 и 4;
2. разглежда и приема задания и проекти на ПУП за паркове и градини по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ заедно с план-схемите по чл. 62, ал. 9 от ЗУТ и по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ;
3. разглежда и приема инвестиционни проекти за обекти на зелената система в територии по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ;
4. разглежда и се произнася и по други въпроси, свързани с изграждането и поддържането на зелената система на Община Пещера.

ГЛАВА ТРЕТА
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 10. (1) Планирането на зелената система се извършва с общ устройствен план (ОУП) и подробни устройствени планове (ПУП).

(2) С ОУП на Община Пещера и правилата за прилагането му се определят територии, устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване, както и специфични правила и нормативи за тяхното устройство и застрояване.
Чл. 10. (1) Заданията за изработване на ПУП на обществени зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се разглеждат и приемат от ОбЕСУТ и от Постоянните комисии при Общински съвет - Пещера.
(2) По решение на общинския съвет или на кмета на общината могат да се разглеждат и приемат задания и за други видове зелени площи.
(3) При разглеждане на заданията по ал. 1, с оглед характера на обекта, кметът на общината или председателят на общинския съвет могат да изискат ПУП да бъде подложен на обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ.
Чл. 11. Разрешаване на строителство и поставяне на обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в съществуващи паркове, градини и други зелени площи за широко обществено ползване по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допуска само въз основа на влязъл в сила ПУП и на план-схемите към него.

Чл. 12. Парковете и градините, обявени или декларирани за паметници на градинско-парковото изкуство или представляващи части от групови паметници на културата, се планират, устройват и опазват при спазване Закона за културното наследство.
Чл.13.Новоизградените общински зелени площи задължително се предават с гаранционен срок, в който изпълнителят е длъжен да отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и да възстанови загиналата растителност. Гаранционният срок е равен на гаранционното поддържане, включено в договора за изпълнение на обекта.
Чл.14. При преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси застрояването и урегулирането на нови поземлени имоти в тях за квартални паркове и градини се извършва по реда на чл. 22 от ЗУТ и съобразно предвижданията на ОУП.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ – РЕАЛИЗИРАНИ И НЕРЕАЛИЗИРАНИ
Чл. 15. (1) В изградени паркове и зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ не се допуска изграждане на огради, освен ако не е предвидено с ПУП за парка или градината, приет по реда на чл. 62, ал. 9 от ЗУТ.
(2) В предвидените, но неизградени паркове и озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се допускат само леки огради при условията на чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.
Чл. 16. (1) В незастроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, които не са реализирани, могат да се изграждат само обекти по чл. 55 от ЗУТ, представляващи открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти (летни естради, атракциони, открити изложбени площи и др.), съвместими с парковите функции, които заемат до 10 % от имотите с площ до 10 000 кв. м и 5 % от имотите с площ над 10 000 кв. м.
(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахване на картотекирана дървесна растителност.
(3) Когато за временния обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува със специализираната общинска служба по озеленяване, която дава указания за извършване на компенсаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по спазване на поставените условия.
(4) Не се разрешава в имотите по ал. 1 изграждане на временни паркинги, автокъщи, автомивки, бензиностанции, газостанции и други обекти, неприсъщи на парковите функции.
(5) Освен за посочените по ал. 1 обекти, използването на незастроени имоти, предвидени за зелени площи, се допуска само за производство на декоративна растителност. В този случай се разрешават всички видове временни постройки по чл. 50, т. 2 от ЗУТ, обслужващи дейността по производство на декоративна растителност.
(6) Одобряването на инвестиционни проекти за строежи по ал. 5 и въвеждането им в експлоатация се извършва само при условие, че отговарят на разрешената, съгласно издадената виза, функция за обслужване на дейностите по производство на декоративна растителност.
Чл. 17. В застроени имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, се разрешава само преустройство на таванско помещение по чл. 50, т. 1-б от ЗУТ и вътрешно преустройство и ремонти по чл. 53 от ЗУТ.
Чл. 18. (1) В имотите, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, които не са реализирани, до тяхното отчуждаване могат да се поставят преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, които общо не могат да надвишават следните размери:
1. до 50 кв. м – за имоти с площ до 1000 кв. м;
2. до 500 кв. м – за имоти с площ от 1000 кв. м до 10 000 кв. м;
3. от 500 до 1000 кв. м – за имотите с площ над 10 000 кв. м.
(2) При поставяне на преместваемите обекти в имотите по ал. 1 не се разрешава премахване на дървесна растителност.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (НЕПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ)
Чл. 19. (1) При разрешаване на временни и на преместваеми обекти по чл. 55, чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в незастроени имоти, които не са определени по устройствен план за зелени площи, но в които има дървесна растителност, обектите се разполагат така, че да се осигури определената с ПУП за имота минимална озеленена площ, при максимално опазване на растителността.
(2) Когато временните и преместваемите обекти по ал. 1 засягат дървесна растителност, площта и разполагането им се съгласуват с общинската специализирана служба по озеленяване.
(3) Не се разрешава поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ в застроени имоти, ако поставянето им предвижда премахване на дървесна растителност.
Чл. 20. (1) Когато по искане на физически и юридически лица се допуска изработване или изменение на ПУП за имоти със съществуваща дървесна растителност, от тях се изисква да представят геодезическо заснемане и експертно становище за наличната в имота дървесна растителност.
(2) Заснемането и становището по ал. 1 се заверяват от упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера.
(3) При заверяване на заснемането по ал. 1 упълномощено по съответния ред длъжностно лице за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера изразява становище, дава препоръки за опазване на наличната в имота дървесна растителност, както и указания за извършване на компенсаторно озеленяване в или извън границите на имота.
(4) Заверените заснемане и становище по ал.3 се прилагат към проекта за ПУП и се съобразяват при неговото одобряване.
Чл. 21. (1) Молбата за издаване на виза за проектиране на строежи по чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и всички случаи на свободно застрояване с плътност над нормативно допустимата по Наредба №7/22.12.2003 г. се придружава от заверено заснемане и становище по чл. 21, ал. 1.
(2) По изключение и по преценка на органа, който издава визата, може да се изисква заснемане и становище и за случаи извън тези по ал. 1.
(3) Не се изисква заснемане и оценка при издаване на виза по влязъл в сила ПУП, при одобряването на който е изпълнена разпоредбата на чл. 21, както и на виза за надстрояване на съществуваща сграда.
(4) Заверката на заснемането и на становището по ал. 1 се извършва от упълномощено по съответния ред длъжностно лице за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера.
(5) За строежите по чл. 12, ал. 3 от ЗУТ компетентните органи, които съгласуват и дават становище за наличната в имота дървесна растителност са Министерство на земеделието и храните и Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), съобразно територията, в която попада имотът.
(6) Заснемането и становището по ал. 1 се съобразяват при издаването на визата за проектиране.
Чл. 22. (1) Всички инвестиционни проекти, без тези за еднофамилни и вилни сгради и за строежи от шеста категория, задължително включват част „Паркоустройство и благоустройство” (съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) или мероприятия по възстановяване и озеленяване на терена за обектите на техническата и транспортната инфраструктура съгласно чл. 68 от ЗУТ.
(2) Когато в имота има налична дървесна растителност, проектите по ал. 1 се придружават от заснемане и експертно становище.
(3) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство“ се съгласуват от упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера.
(4) В случай, че упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера не съгласуват част „Паркоустройство и благоустройство“ от инвестиционния проект, проектът не се одобрява, а се връща на възложителя за преработка, съобразно дадените указания и решението на ОбЕСУТ.
Чл. 24. (1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват само когато са съобразени с:
1. минималната озеленена площ съгласно издадената виза (одобрения ПУП или устройствена зона по ОУП);
2. изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
3. съществуващата в озеленената площ дървесна растителност;
4. нормите за отстояния на растителността от сгради, съоръжения и имотни граници;
5. биологичните изисквания на използваните растителни видове.
(2) Не се считат за озеленена площ външните тераси и всички видове пешеходни и транспортни настилки, а настилките на тревна фуга се включват в общата озеленена площ на имота с коефициент от 0,2 до 0,8 в зависимост от вида им.
(3) Озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,60 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,30 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.
(4) Водните площи се включват в озеленената площ. Когато надхвърлят 50 % от изискващата се минимална озеленена площ, участват с площ, умножена с коефициент 0,5.
(5) Кашпите с площ повече от 0,50 кв. м площ и дълбочина над 0,50 м се включват в озеленената площ на имота, като сумарната им площ се умножи с коефициент 0,8. Площта на по-малките кашпи участва с коефициент 0,5.
(6) Вертикалното озеленяване (в това число перголи и фасади) участва в озеленената площ с коефициент от 0,5 до 0,8.
Чл. 24. При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство“ към инвестиционните проекти, когато е необходимо компесаторно озеленяване, упълномощено по съответния ред длъжностно лице за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера предписва размера, видовия състав и местоположението му.
(2) Гаранционният срок за извършеното компенсаторно озеленяване е най-малко два вегетативни периода.
Чл. 25. Разрешение за отсичане на дървесна растителност при строителство се издава само въз основа на одобрен при условията и по реда на тази наредба инвестиционен проект, съобразен със становището и предписанията на упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера.
Чл. 26. (1) Предвидените в съгласувания паркоустройствен проект посадъчни работи, в т.ч. и компенсаторното озеленяване, когато е в поземления имот, се извършват в първия възможен посадъчен сезон, през който това е възможно съобразно организацията на строителството.
(2) За случаите, когато компенсаторното озеленяване е извън поземления имот, то се извършва в първия възможен посадъчен сезон след започване на разрешеното по смисъла на чл. 157 от ЗУТ строителство в имота.
Чл. 27. За установяване на изпълнението на паркоустройствените работи и/или компенсаторното озеленяване упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера по озеленяване съставят констативен протокол.
Чл. 28. (1) Не се издават удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи, за които не е изпълнена частта „Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект.
(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация по етапи, изискването по ал. 1 важи след завършване на крайния етап.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Чл. 29.(1) Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от специализирано звено към Община Пещера.
(2) Общинските зелени площи за широко обществено ползване на всеки пет години се подлагат на преглед и преценка за необходимостта от частична реконструкция на амортизирани биологични или благоустройствени фондове. Прегледът и преценката се извършват от упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера.
Чл. 30. (1) Според интензивността на поддържане зелените площи общинска собственост се разпределят в следните категории: І категория – представително поддържане; ІІ категория – оптимално поддържане; ІІІ категория – средно поддържане; ІV категория – частично поддържане.
(2) Поддържането на зелените площи се извършва въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи.
Чл. 31. (1) Организацията по изразходване на определените от Общински съвет- Пещера средства за поддържане на зелените площи по възприетите категории и интензитет на поддържане се извършва въз основа на одобрените технологични нормативи и разработените годишни технологични план-сметки.
Чл. 32. Контролът върху качеството на работата по поддържането на общинските зелени площи се извършва от директора на специализирано звено към Община Пещера.

ГЛАВА ПЕТА
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ
Чл. 33. (1) Всички граждани на общината са длъжни да опазват зелените площи, независимо от тяхната собственост.
(2) Опазването на зелените площи включва:
1. полагане на постоянни грижи за поддържане в добро състояние на зелените площи;
2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на зелените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения.
Чл. 34. (1) Обществените зелени площи се използват само съобразно основното им предназначение по чл. 1, ал. 2.
(3) В обществените зелени площи се забранява:
1. строителството на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции;
2. повреждането на растителността в паркове, градини, улично озеленяване;
3. поставянето на рекламно-информационни елементи или други съоръжения по дърветата;
4. ходенето в тревните масиви, паркове, градини, улично озеленяване;
5. преминаването и паркирането на МПС, с изключение на тези със специален режим;
6. нанасянето на повреди на парковата мебел, съоръженията и настилките;
7. разхождането на свобода и с ремък на домашни животни в паркове, градини, улично озеленяване.
8. замърсяването на зелените площи, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти;
9. предизвикването на шум и безпокойство, които пречат на останалите посетители;
10. изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта съдове;
11. събирането на семена, плодове, резници, брането на билки;
12. насипването на осолен сняг, пясък и химикали в зелените площи и на не по-малко от 1 м от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.
Чл. 35. (1) Провеждането на културни, спортни и други обществени мероприятия на открито в зелените площи, предназначени за обществено ползване, се допуска на определените за това места след разрешение на кмета на общината или упълномощено от него лице.
(2) За провеждането на мероприятията по ал. 1 се събира такса, определена с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пещера.
Чл. 36. (1) Ползвателите на съоръжения и търговски обекти в зелените площи са длъжни да чистят прилежащата им територия в обхват до 5 м, както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност по указания и схема на упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера.
(2) Преминаването на МПС, зареждащи търговски и обслужващи обекти, се извършва по режим, определен от специализираната общинска служба по озеленяване.
Чл. 37. (1) При разрешаване на строителство, което предвижда разкопаване на зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, задължително се предписват възстановителни мероприятия.
(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в зелени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им.
(3) Възстановителните мероприятия са за сметка на възложителя, като за целта се внася гаранционен депозит, който се възстановява или задържа в зависимост от състоянието на зелените площи след приключването на възстановителните работи.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ОПАЗВАНЕ НА ДЕКОРАТИВНАТА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ
Чл. 38. (1) Декоративната дървесна и храстова растителност на територията на Община Пещера се опазва по реда на тази наредба.
(2) Тази разпоредба не се отнася за растителността в имоти, попадащи в защитени територии, земи от горския фонд, в обекти-паметници на културата или други, за които има специален закон.
(3) Единични дървета, обявени за „исторически“ или за „вековни и забележителни“ извън обекти-паметници на културата или защитени територии, се опазват по предвидения ред в Закона за културното наследство (ЗКН), в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Чл. 39. (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.
(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера за извършване на огледи, картотекиране и контрол.

(3) В случай на отказване на достъп до имотите се издава заповед на кмета на общината по реда на чл. 194, ал. 3 от ЗУТ.

(4) Съществуваща дървесна растителност може да се премахва по изключение само по реда на тази наредба.
(5) Забранява се на собствениците на имоти, предвидени по ОУП или ПУП за зелени площи, да премахват, освен в случаите по чл.41, или увреждат дървета и храсти.
(6) При изграждане на обекти с временен и постоянен статут съществуващата растителност се опазва при условията и реда на Раздел втори и Раздел трети от Глава трета и Раздел трети от Глава четвърта.
Чл. 40. Всички собственици са длъжни да следят за наличие в имотите си на болни и изсъхнали дървета, представляващи опасност за имуществото, здравето и живота на гражданите, и да ги премахват своевременно и за своя сметка по реда на чл. 45, ал. 3.
Чл. 41. (1) За осигуряване на оптимални условия за развитие на дървесната и храстова растителност, тя следва да се засажда на нормативно изискващите се минимални отстояния от сгради, съоръжения и имотни (регулационни) граници.
(2) Засаждането на растителност на общински терени по инициатива на граждани и организации се съгласува със упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРЕМАХВАНЕ ИЛИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ
Чл. 42. (1) На територията на Община Пещера се забранява отсичане или изкореняване на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.
(2) По изключение растителността се премахва в следните случаи:
1. при наличие на изсъхнали и болни дървета, издънкова и самонастанена растителност, особено в основи на сгради и съоръжения, както и дървета, застрашаващи сигурността на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и инженерната инфраструктура;
2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленените площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;
3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и инженерни съоръжения.
(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им, се допуска при доказана необходимост въз основа на експертно становище.
Чл. 43. (1) Писмено разрешение за преместване, премахване или кастрене на дървесна и храстова растителност се издава от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице, въз основа на експертно становище.
(2) Срокът на валидност на разрешенията е 2 (две) години.
Чл. 44. (1) Когато на физически или юридически лица се издават разрешения за премахване или преместване на общинска декоративна растителност, на засегнатата растителност се прави оценка.
(2) В разрешението се вписват размерът на обезщетението и задълженията към общината, произтичащи от дейността по отсичането.
(3) За премахването им собственикът на терена уведомява в тридневен срок упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера– при всички случаи, НИНКН – за обекти-паметници на културата или тяхната среда, РИОСВ – за дървета, обявени за защитени.
(4) Собственици на частни имоти не заплащат обезщетение за отсечена растителност в техния недвижим имот, освен в случаите по чл. 43, ал. 3.
Чл. 45. (1) Отрязването на клони, преместването и премахването на общинска декоративна растителност, за която има писмено разрешение, се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.
(2) Дървесината, добита при отсичане на растителност с разрешение за премахване, се маркира с марка собственост на общината и за транспортирането й се издава позволително, за което се събират такси.
Чл. 46. (1) Споровете между собствениците за отсичане на дървета, намиращи се на отстояние от съседен чужд имот, по-малко от допустимото от закона, се решават по съдебен ред.
(2) По реда на тази наредба се разглеждат и разрешават искания за отсичане на корени или клони на дървета, преминаващи в съседен имот.
(3) Процедурите по премахване на растителност в съсобствен имот и в дворната част на етажна собственост се провеждат при условията и по реда на тази наредба при съгласие на собствениците, постигнато по предвидения ред в Закона за собствеността.
(4) Всеки съсобственик или собственик на обект в етажна собственост може да иска по съдебен ред премахването на растителност, която влошава недопустимо условията за ползването на неговия имот.
Чл. 47. (1) Заявлението за издаване на разрешение за кастрене, премахване и преместване на растителност по Раздел трети се подава до кмета на общината.
(2) Кметът на общината разглежда подаденото заявление и издава разрешение или отказ, когато това е от неговата компетентност по тази наредба. В останалите случаи изпраща преписката на органите на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и/или на Националният институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), придружена с експертно становище.
(3) Заявлението се подава от собственика на имота, заинтересовани физически или юридически лица, председателя на общинския съвет или упълномощени от тях лица.
(4) Към заявлението се прилагат копия от документ за собственост и други документи при необходимост.

ГЛАВА ШЕСТА
КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 48. Контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на Община Пещера, ресорния заместник-кмет на Община Пещера, кметовете на кметства в общината и ръководителя на ОП ЧПОИ и РУП - Пещера.
Чл.49. (1) За всички причинени щети на елементите на зелената система на Община Пещера – растителност и съоръжения, виновните лица, освен глоба, дължат обезщетение в размер, достатъчен за възстановяването им.
(2) В случаите, когато без съгласието на собственика се премахват дървета и храсти, които не нарушават нормативните отстояния от сгради, съоръжения и имотни граници или не създават съществени пречки за инженерните мрежи, причинителят на щетата е длъжен да заплати на собственика обезщетение. В тези случаи, при липса на съгласие, размерът на обезщетението се установява по съдебен ред.
(3) Не се дължи обезщетение при премахване на дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.
(4) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираната общинска служба по озеленяване за сметка на нарушителите.
Чл.50.(1) Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.
(2) В случаите на нарушение на тази наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи, които могат да налагат санкции по реда на чл. 52, ал. 5.
(3) Въз основа на акта за установяване на административно нарушение кметът на общината или упълномощено от него лице издава наказателно постановление.
(4) Установяването на нарушенията, определянето на наказателно-отговорните лица, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(5) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от упълномощените по съответния ред длъжностни лица за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Пещера за сметка на нарушителите.
(6) Санкциите за неправилно преминаване и паркиране на МПС в зелени площи се налагат по Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера, Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места или друг нормативен акт.
(7) Санкциите за монтиране без разрешение в зелени площи на обекти за реклама, търговия, палатки, каравани и др. съоръжения се налагат по реда на наредбата на общинския съвет на Община Пещера по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ.

Чл. 51. (1) Наказва се с глоба от 500 до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, лице, което:
1. като изпълнител на новоизградени зелени площи в определения гаранционен срок не отстрани допуснатите пропуски и недостатъци и не възстанови загиналата растителност;
2. отсече повече от нормативно определения или допустимия брой дървета;
3. създава нерегламентирани сметища в територии и имоти, предвидени за озеленяване.
(2) Наказва се с глоба от 200 до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание лице, което:
1. упражнява спортове в парковете и градините извън определените за това места, с което застрашава посетителите;
2. разхожда или пуска на свобода кучета или други домашни животни в паркове, градини, улично озеленяване, поляни, цветни фигури и детски площадки;
3. разхожда кучета или други домашни животни в паркове, градини, улично озеленяване или не събира техните екскременти;
4. пуска на паша домашни животни, при което се унищожават зелени площи и декоративна растителност или коси трева без разрешение;
5. предизвиква шум и безпокойство, които пречат на посетителите в обектите на зелената система;
6. замърсява зелените площи с отпадъци от всякакво естество;
7. извършва продажба без разрешение в зелените площи на всички видове стоки, извършва услуги или устройва забавления;
8. организира и провежда митинги, събрания, културни, спортни или други обществени мероприятия на открито в зелените площи без разрешение;

9. чупи или поврежда съоръжения за игра в зелени площи и друга паркова мебел;
10. поставя по дървета в обществените зелени площи рекламно-информационни елементи или други съоръжения.
(3) За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 100 до 200 лв.
(4) При къпане в паркови водни площи и използване на плавателни съдове, освен в разрешените за това места, се заплаща глоба от 50 до 100 лв.
(5) При явно маловажни случаи на нарушаване на тази наредба не се съставя акт за установяване на нарушение, а се налагат глоби по реда и в размера, предвиден с чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
(6) Когато някое от нарушенията по ал. 1 е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а за нарушение по ал. 2 – от 500 до 1000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Декоративна растителност” (вегетативни елементи), е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви, включено в зелените площи, в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. „Дълготрайна декоративна растителност” са всички местни и чуждоземни декоративни видове, широколистни и иглолистни дървета и храсти.
2. „Интензитет (степен) на поддържане” е повторяемостта на видовете дейности според технологичните нормативи в определената категория озеленена площ.
3. „Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове се съдържат в Заповед № 107/22.02.1980 г. на МРРБ.
§ 2. Експертното становище за състоянието на растителността се изготвя от специалист – ландшафтен архитект или лесоинженер, и съдържа:
1. Определяне местоположението и собствеността;
2. Определяне на декоративния вид и състояние – възраст, диаметър на ствола на височина 1 м от почвата, диаметър на короната, ориентировъчна височина, жизнеността на декоративния вид, преценка за здравословното състояние на стъблото, клоните, листната маса,
симптоми на заболяване, наличие на вредители, влияние на екологичните условия на околната среда;
3. Заключение с конкретни предложения – да се запази и да се проведат мероприятия за подобряване на неговото състояние, да се премести, да се премахне или да се подмени с друг екземпляр.
§ 3. Отстоянията на декоративната растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят съгласно Наредба № 16 от 9 юни 2004 година за сервитутите на енергийните обекти.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 от ЗУТ.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069