Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 25 Септември 2020г. 15:06ч.

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера д-р Николай Пенев, свиква ЧЕТИРИНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 09. 2020 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

1. Приемане на Отчет за изпълнение на т.3 и т.5 от Инвестиционната програма към Договор за концесия на услуга от 05.12.2017г.
Докладва:инж. Невена Дялкинова,
Гл.ексепрт „Общинска собственост“

2. Отмяна на Наредба за реда и условията за гледане на животни и птици, приета с Решение№ 654/31.07.2007г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера.

3. Приемане на Наредба за определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на общинаПещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера.

4. Отмяна на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на община Пещера, приета с Решение №109/26.05.22016. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера.

5. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пещера, приета с Решение №334/01.03.2002г., изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. с Решение №80/29.04.2008г., изм.с Решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп.с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и доп. с Решение № 498/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 747/16.02.2015г., доп. с Решение № 755/27.03.2015г., изм. и доп. с Решение № 111/26.05.2016г. на Общински съвет – Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова–Секретар на Община Пещера.

6. Предоставяне на помещение за клуб на ПП БСП.
Докладва: Димитър Симонов,
Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

7. Актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност.
Докладва: Димитър Симонов,
Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

8. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за разширение на поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 и промяна на предназначението на имот с идентификатор 56277.4.205 по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев – Гл.арх. на Община Пещера.

9. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в I клас в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера за учебната 2020/2021 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева– Гл. експерт „Образование“

10. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в ХI клас в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера за учебната 2020/2021 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева– Гл. експерт „Образование“

11. Разрешение за формиране на маломерна паралелка в IX клас за учебната 2020/2021 година по професия „Биотехнолог“, специалност „Технология в биопроизводствата“, в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева– Гл. експерт „Образование“

12. Разрешение за формиране на смесена маломерна паралелка в XI клас за учебната 2020/2021 година по професиите: 0,5 паралелка „Машинен оператор“, специалност „Металорежещи машини“, 0,5 паралелка професия „Оператор в дървопреработването“, специалност „Производство на мебели“, в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева– Гл. експерт „Образование“

13. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Пещера за периода 2021-2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

14. Кандидатстване на Община Пещера по Открита покана № 3 „Климат“ BGENVIRONMENT - 4.003 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по резултат 4 от програмата „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящият се климат“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Златка Гемиева – Началник отдел „ Европейски фондове и обществени поръчки“

15. Питания.

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069