Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 137 от 30.09.2020г., изм. и доп. с Решение № 197/28.01.2021г., изм. и доп. с Решение № 393/26.05.2022г. на Общински съвет- Пещера/

 

РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Тази наредба определя обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни в населените места на територията на община Пещера, както и ограниченията и забраните за отглеждането им.
(2) В границите на регулация на населените места на територията на община Пещера е позволено отглеждането на селскостопански животни само за лични нужди.
(3) Максималният допустим брой селскостопански животни, които могат да се отглеждат за лични нужди в границите на регулация на населените места, по видове, е определен в чл.4а от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(4) Отглеждането на селскостопански животни за стопански цели на територията на община Пещера се извършва извън границите на регулация на населените места.

РАЗДЕЛ ІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Чл. 2. (1) Кметът на Община Пещера или упълномощени от него длъжностни лица и кметове на населените места в общината:
1.съдействат за организиране на изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните;
2. организират изпълнението на разпоредените от Централния епизоотичен съвет и от комисиите по чл.28,ал.1 ЗВМД мерки за ограничаване и ликвидиране на болести по животните;
3. съдействат за организиране на периодични обучения на собственици и/или ползватели на животновъдни обекти, свързани с профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
4. районират пасищата и водопоите в зависимост от епизоотичната обстановка, а при необходимост - забраняват използването им;
5. предприемат мерки за недопускане на животни в депата за отпадъци;
6. организират и предприемат действия за събиране и обезвреждане на умрелите безстопанствени животни съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1069/2009;
7. организират определянето на терен за загробване на труповете на животни и предприемат действия за събиране и унищожаване на странични животински продукти извън обектите по чл.259,ал.1 и 2 и инсталациите по чл.259а от ЗВМД в случаите, определени в чл.19,параграф 1 от Регламент (ЕО) №1069/2009;
8. предприемат мерки за недопускане използване на общински пасища и места за водопой от безстопанствени животни и животни, които не са идентифицирани и/или на които не са извършени мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
9. предприемат мерки за недопускане на свободно движение на животни по улиците на населените места;
10. определят маршрута на движение на животните от животновъден обект и/или сборни стада по улиците на населените места;
11. осъществяват контрол за спазване на тази наредба;
12. поддържат и актуализират публичен регистър на домашните кучета, ловните кучета и кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се придвижват към регистриран животновъден обект;
13. организират ежегодно в срок до 20 октомври извършването на инвентаризация на животните в животновъдните обекти – лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на официалния ветеринарен лекар, отговарящ за община, и го поставят на видно място.
(2) При възникване на епизоотично огнище, освен задълженията по ал. 1, Кметът на Община Пещера или упълномощени от него длъжностни лица оказват съдействие и подпомагат дейността на ветеринарните лекари по прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта, като:
1. актуализират списъка по ал.1, т.13;
2. организират дейностите по загробване на труповете на животните по реда на наредбата по чл.259, ал. 3 от ЗВМД;
3. осигуряват транспорт и организират извозването на труповете на животните до терена за загробване;
4. под контрола на официален ветеринарен лекар организират изграждането и поддържането на дезинфекционни площадки на входовете/изходите на населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
5. осигуряват помощен персонал и технически средства, необходими за изпълнение на мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта по животните на съответната територия;
6. съвместно с органите на МВР ограничават достъпа на външни лица до населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
7. забраняват провеждането на масови мероприятия в населените места, на чиято територия е констатирано епизоотичното огнище;
8. участват в комисиите по чл. 137, ал. 14 от ЗВМД.
Чл. 3. При изпълнение на задълженията по настоящата наредба, Кметът на Община Пещера или упълномощени от него длъжностни лица съгласуват действията си с органите на Регионална здравна инспекция, Регионална инспекция по околната среда и водите, Областна дирекция по безопасност на храните, МВР и други органи и институции, при необходимост.

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл. 4. Собственици на селскостопански животни са длъжни:
1. да спазват изискванията за отглеждане на селскостопански животни, съгласно действащото законодателство на Република България;
2. в границите на регулация на населените места да отглеждат селскостопански животни само за лични нужди до максимално допустимия, в зависимост от вида и броя, определени в чл.4а от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл. 5. Собствениците на животни, които отглеждат селскостопански животни за лични нужди, извършват технологичните манипулации при отглеждането на животните, без да им причиняват стрес, болка, страдание или нараняване.
Чл. 6. Собствениците на селскостопански животни са длъжни да предоставят животните си за идентификация по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност и да регистрират в Българската агенция по безопасност на храните животновъдните си обекти.
Чл. 7. Забранява се отглеждането на селскостопански животни в стопански постройки, в които не може да се осигурят санитарно-хигиенните, ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на съответния вид животни, не отговарят на нормативните изисквания за опазване на околната среда и които не са регистрирани като животновъдни обекти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 8. (1) На селскостопанските животни, отглеждани в регистриран животновъден обект, се осигуряват помещения с подходящо оборудване, съобразено с техния вид, порода, възраст, и подходяща жизнена среда.
(2) (изм. и доп. с Решение № 197/28.01.2021г.)Помещенията за отглеждане на едри преживни животни и оборудването в тях отговарят на изискванията по чл.9, т.2, т.3, т.4, т.5, т.7, т.8 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
(3) (изм. и доп. с Решение № 197/28.01.2021г.)Помещенията за отглеждане на дребни преживни животни и оборудването в тях трябва да отговарят на изискванията по чл. 10, т. 1, т.2, т.3, т.4, т.5 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
(4) (изм. и доп. с Решение № 197/28.01.2021г.)Помещенията за отглеждане на свине и оборудването в тях отговарят на изискванията по чл. 2 от Наредба № 21 от 2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине за развъждане и угояване.

(4а)(Нов, доп. с Решение № 197/28.01.2021г. )Животновъдните обекти за отглеждане на свине в лични стопанства трябва да отговарят на изискванията по чл.11 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(4б)(Нов, доп. с Решение № 197/28.01.2021г. )Животновъдните обекти за отглеждане на свине във фамилни ферми трябва да отговарят на изискванията по чл.11а от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.

(4в)(Нов, доп. с Решение № 197/28.01.2021г. )Животновъдните обекти за отглеждане на свине в индустриални ферми трябва да отговарят на изискванията на чл.11б от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(5) Помещенията за отглеждане на птици и оборудването в тях отговарят на изискванията по чл.14 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(6) Помещенията за отглеждане на еднокопитни и оборудването в тях отговарят на изискванията по чл. 12 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
(7) За отглеждането на зайци в клетки, разположени в помещения, се осигурява вентилация, изключваща натрупването на наднормено съдържание на водни пари и токсични газове - въглероден диоксид, амоняк и сероводород, в съответствие с чл. 13 от Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
Чл. 9. Селскостопанските животни се хранят по предварително съобразена с възрастта и предназначението на животните дажба, състояща се от свободни от патогени фуражи, която да задоволява потребностите им от хранителни и биологично активни вещества.
Чл. 10. На селскостопанските животни, отглеждани в регистриран животновъден обект и в личния двор, се осигурява непрекъснат достъп до питейна вода.
Чл. 11. (1) На всяко селскостопанско животно се осигурява пространство, което да задоволява потребностите му от движение.
(2) При извършване на ветеринарномедицински манипулации и технологични размествания свободата на движение на животните може да бъде ограничавана по начин, който не им причинява ненужна болка или страдание.
(3) Животните се връзват по начин, който не ограничава естествените им движения, храненето, поенето или почивката им.
(4) При отглеждане на селскостопанските животни се осигурява контакт между тях в зависимост от техните физиологически и поведенчески особености, с изключение при болест или проявена агресивност.
(5) Оборудването за хранене и поене на животни ежедневно се почиства и периодично се дезинфекцира.
Чл. 12. (1) Не се разрешава даването на храна и вода на селскостопанските животни, които съдържат вещества, за които не е доказано по безспорен начин, че са безвредни.
(2) В храната и водата на селскостопанските животни могат да бъдат включени продукти с профилактично и терапевтично действие, но само по предписание на ветеринарен лекар.
Чл. 13. Не се разрешава:
1. използването на методи за естествено или изкуствено осеменяване и животновъдни практики, които причиняват сериозни страдания, наранявания или трайни увреждания на селскостопанските животни или могат да причинят тяхната смърт;
2. отглеждане на селскостопански животни в условия на постоянна тъмнина или без подходящ период на почивка при технологии с изкуствено осветление.
Чл. 14. (1) Придвижването на селскостопански животни с придружител на територията на гр. Пещера става само по маршрути, определени от Общинска администрация – Пещера, а за с. Радилово и с. Капитан Димитриево маршрутите се определят от кметовете на населените места, при предварително съгласуване с РУ на МВР гр. Пещера.
(2) Собствениците на селскостопански животни са длъжни да осигурят необходимите условия за безопасността на движението и недопускане на замърсяване при придвижване на животните по улиците и пътищата на територията на общината (когато липсва друга възможност за придвижване).
(3) Собствениците на домашни животни са длъжни да ги извеждат и прибират до и от събирателните пунктове, вързани с повод. Задължават се ползвателите на сборните пунктове за животни ежедневно да ги почистват и поддържат.
Чл. 15. (1) Собствениците на селскостопански животни са длъжни незабавно да уведомят за умрели животни ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, кмета на населеното място и обекта за обезвреждане на странични животински продукти, обслужващ територията на общината.
(2) Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни в контейнерите и кофите за битови отпадъци и съдовете за разделно събиране на отпадъци.
(3) Забранява се изхвърлянето на странични животински продукти и умрели животни извън определените места.
Чл. 16. Клането на животни, предназначени за лична консумация от собственика извън кланици, може да се извършва при спазване изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване.
Чл. 17. Забранява се:
1. отглеждането на селскостопански животни в Първа строителна зона на гр. Пещера, съгласно Приложение №1;
2. отглеждането на животни в имоти, намиращи се в близост до паметници на културата.
3. отглеждането на животни в имоти, които граничат с туристически обекти, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, музеи, паметници на историческото наследство, културни институти, защитени местности и природни забележителности;
4. отглеждането на животни в съсобствени парцели без писменото съгласие на всички съсобственици;
5. отглеждането, преминаването, престоя и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на жилищните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на заведения за болнична помощ, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи, сметища, санитарно-охранителни зони на водоизточници и водоснабдителни съоръжения;
6. отглеждането на селскостопански животни, пчелни семейства и птици в жилищни сгради в режим на етажна собственост;
7. влизането, преминаване и паша на животни в земи с посеви, трайни или цветни насаждения, освен в случаите на собственост или учредено вещно право върху земята;
8. пашата на селскостопански животни и птици в строителните граници на населените места.
9. оставянето на животните без надзор, както и свободното им придвижване без придружител;
10. изхвърлянето на торова маса в съдовете за събиране на ТБО и върху площи, общинска или държавна собственост в границите на населените места; замърсяване на обществени места с оборски тор, торова течност и животински екскременти;
11. замърсяване на общински терени и площи в резултат на отглеждането на селскостопански животни;
12. клането на селскостопански животни и обработката на животински продукти на обществени места (тротоари, улици, площади, междублокови пространства и др.);
13. клане на селскостопански животни в лични стопанства, за търговия и снабдяване на обществени заведения;
14. движението на еднокопитни животни, използвани за животинска тяга на пътни превозни средства по улиците на населените места и републиканската пътна мрежа без да са идентифицирани и на които не са извършени мероприятията, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
15. придвижването на болни от заразни и паразитни болести селскостопански животни през населените места, освен в случаите, когато е разпоредено от ветеринарномедицинските органи.
Чл.18. (1) Свободно движещите се, оставени без надзор и придружител селскостопански животни на обществени места се задържат от определено от Кмета на Община Пещера длъжностно лице.
(2) Длъжностното лице по ал.1 уведомява незабавно официалният ветеринарен лекар за община Пещера за идентифициране на животните.
(3) За коне без инжектиран електронен транспондер-чип, крави, кози и овце без ушни марки официалният ветеринарен лекар за община Пещера предприема действия съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(4) При наличие на официална идентификация на селскостопанското животно, собственикът заплаща глоба.
(5) Срокът на задържане на свободно движещите се, оставени без надзор и придружител селскостопански животни на обществени места е не повече от 14 дни.
(6) След изтичане на срока по ал.5, селскостопанските животни се обявяват за продажба.
(7) При явяване на собственик, чието животно е без официална идентификация, същият е длъжен:
1. да удостовери, че животното е негово, като представи паспорт на селскостопанското животно, издаден по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
2. да заплати глобата и разходите, направени за времето на задържане и отглеждане на селскостопанското животно.

РАЗДЕЛ ІV
ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ЛИЧНИ СТОПАНСТВА

Чл.19. При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на животни в лични стопанства в регулацията на населените места се осигуряват следните условия:
1. Отстоянията до регулационните граници на стопанските сгради да са съгласно условията на чл. 42, чл. 44 и чл. 45 от ЗУТ;
2. Да има изградени водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване и дезинфекция;
3. Да има изградено помещение за съхраняване на фуражите;
4. За сградите, в които се отглеждат животни да има одобрени проекти и издадено строително разрешение, съгласно ЗУТ;
5. Заустването на отпадъчните води в канализационната мрежа да става при спазване на изискванията на приложимото национално законодателство.
Чл.20. (1) Не се разрешава отглеждането на повече от определените бройки и видове селскостопански животни, посочени в чл.4а от Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти в регулацията на населеното място.
(2) Направените замърсявания при прехода на животни по обществени терени или улици в населеното място, незабавно се почистват със собствени средства от собственика на животните.
(3) Еднокопитните впрегатни животни да преминават през населеното място с предпазни престилки.
Чл.21.(изм. и доп. с Решение № 197/28.01.2021г.) (1) Животновъдните обекти – лични стопанства, за отглеждане на селскостопански животни подлежат на регистрация в ОДБХ.
(2) За регистрация по ал. 1 собственикът или ползвателят на обекта подава до директора на ОДБХ заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ.
(3) Заявлението за регистрация се подава чрез кмета на съответното населено място, като за всяко заявление се издава входящ номер. На всеки 10 дни кметът на населеното място предоставя на ОДБХ за регистрация всички постъпили за периода заявления.
(4) В 7-дневен срок от получаване на заявленията по ал.3 директорът на ОДБХ със заповед определя комисия за извършване на проверка на личните стопанства за спазване на нормативните изисквания. В състава на комисията се включват официален ветеринарен лекар или оправомощено от директора на ОДБХ лице с ветеринарномедицинско образование, кметът на съответното населено място или оправомощено от него лице.
(5) В срок до 7 работни дни от приключване на проверката комисията по ал. 4 представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или за отказ. Когато при проверката се установи, че личното стопанство не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя и определя срок за отстраняване на пропуските.
(6) При отстраняване на пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок заявителят писмено информира ОДБХ чрез кмета на съответното населено място. В срок до 7 работни дни комисията по ал. 4 извършва повторна проверка на обекта. За резултатите от проверката се съставя протокол, който се представя на директора на ОДБХ.
(7) В срок до три работни дни от представяне на становището по ал. 5 или на протокола по ал. 6 директорът на ОДБХ вписва животновъдния обект в регистър на животновъдните обекти – лични стопанства, воден в ОДБХ и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва регистрацията, когато обектът не отговаря на изискванията.
(8) Областната дирекция по безопасност на храните уведомява регистрирания ветеринарен лекар, който е сключил договор по чл. 137б, ал. 2 от ЗВМД за всеки новорегистриран животновъден обект.
(9) Отказът по ал. 7 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) За регистрация на животновъден обект – лично стопанство, и за въвеждане на данните от идентификацията на животните в него в Интегрираната информационна система на БАБХ не се събира такса.
(11) Регистрацията на животновъдните обекти е безсрочна.
Чл.22. Транспортирането на животни от едно до друго населено място се разрешава след ветеринарен преглед и придружително ветеринарно свидетелство.

РАЗДЕЛ V
ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ
Чл.23. (1) Когато се отглеждат по-голям брой животни от цитирания в чл. 4а от Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, стопанските постройки за отглеждането им трябва да бъдат разположени извън регулацията на населеното място. Извън урбанизираните територии се разрешава отглеждането на всички видове селскостопански животни с разрешение на съответните административни органи.
(2) Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел се извършва само в обекти, регистрирани в Областната дирекция по безопасност на храните, по реда на чл. 137 от ЗВМД.
Чл.24. Обекти за отглеждане на селскостопански животни в обем, надвишаващ посочения в чл.4а от Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, е допустимо само извън строителните граници на населените места.
Чл.25. При отглеждане на селскостопански животни със стопанска цел собствениците на животновъдни обекти упражняват дейността си съобразно разпоредбите на ЗВМД и подзаконовите нормативни актове към него.

РАЗДЕЛ VI
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

Чл.26. (1) Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи, горски територии, собственост на държавата, общините, физически и юридически лица, както и в урегулирани поземлени имоти при спазване на следните изисквания:
1. Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация в кметството по местонахождение, където се води регистър на постоянните и временни пчелини.
2. Постоянните пчелини задължително са с ограда. В срока по т.1 собственикът поставя на оградата табелка с името си (наименование на фирмата), адрес (седалище), брой на пчелните семейства и регистрационен номер на пчелина.
(2) Постоянни и временни пчелини не се устройват на:
1. Разстояние, по-малко от 100 м от административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения;
2. Разстояние, по-малко от 10 км в райони с регистрирани племенни пчелини за производство на елитни пчелни майки и резерватни пчелини;
3. Разстояние, по-малко от 5 км в райони с регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни пчелни майки;
4. Територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.
5. разстояние, по-малко от 500 м от химически заводи, които замърсяват въздуха с вредни вещества, термоелектроцентрали, екарисажи, предприятия за кръвен албумин, туткал, кожарски фабрики, складове за кожи и угоителни стопанства.

РАЗДЕЛ VII
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.27. Контролни органи по смисъла на Наредбата са Кметът на Община Пещера и кметовете на населени места или упълномощените от тях длъжностни лица. При установяване на нарушения, същите съставят актове за установяване на административни нарушения.
Чл.28. Контролните органи по чл. 27 извършват проверка по сигнали и жалби от граждани за нарушения по смисъла на настоящата Наредба, само след като същите бъдат подадени писмено и заведени в деловодството на Община Пещера.
Чл.29. (1) Контролните органи имат право да извършват проверка в недвижими имоти, в които се отглеждат селскостопански животни. В случаите на отказ от страна на собственика на имота за извършване на проверка, се изисква със съдействие на органите на РУ на МВР гр. Пещера.
(2) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:
1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им.
2. Съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(3) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения Кметът на Община Пещера издава наказателни постановления.
(4) Административно-наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Издадените наказателни постановления се обжалват по реда на АПК.
Чл.30. При констатиране на престъпление, преписката се изпраща на Районна прокуратура – Пещера.
Чл.31. (1) На нарушителите на разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба от 50 до 500 лв., а при повторно нарушение глоба от 150 до 1000 лева.
(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер до 5000 лева.
Чл.32. Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави при поискване документи или информация с цел възпрепятстване на проверката, се наказва с глоба от 100 до 300 лева.
Чл.33. Установените в тази наредба административни наказания се налагат в случай, че за същото нарушение не е предвидено наказание в друг висшестоящ нормативен акт.
Чл.34. За всички неуредени въпроси в тази наредба се прилагат условията на действащите в Република България нормативни актове в тази област.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази Наредба:
1.(изм. и доп. с Решение № 197/28.01.2021г.)„Селскостопански животни" са едри преживни животни, дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни, зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани и развъждани със селскостопанска цел за производство на животински продукти, други селскостопански цели или за работа" се заменя с текста: „Селскостопански животни" са говеда, биволи, овце, кози, еднокопитни, свине, птици, зайци, пчелни семейства и копринена пеперуда, отглеждани и развъждани със стопанска цел, както и каракачанско куче и българско овчарско куче, отглеждани със селскостопанско предназначение.
2. „Животновъден обект” е всяко място, където временно или постоянно се отглеждат или настаняват животни, с изключение на ветеринарни клиники или амбулатории.
3. „Собственик или ползвател на животновъден обект” е физическо или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността или правото на ползване на обекта.
4. „Лично стопанство" е животновъден обект съгласно т. 47 от допълнителните разпоредби на Закона за животновъдството.
5. „Отглеждане за лични нужди” е отглеждането на селскостопански животни в обем съгласно чл. 4а, ал. 1, от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
6. „Отглеждането на селскостопански животни със стопанска цел” е отглеждането на селскостопански животни в обем, надвишаващ обема по 4а, ал.1 от Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
7. „Официална идентификация на животните” е маркирането на животните с уникално средство за идентификация при условията и по реда на чл. 51, ал. 5 – 9 и последващото въвеждане в Интегрираната информационна система на БАБХ.
§ 2. Наредбата за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера се издава на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
§ 3. Наредбата е приета с Решение № 137 от 30.09.2020г. на Общински съвет – Пещера.

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /п/
Председател на Общински съвет- Пещера

 

 

Приложение № 1 към чл.17, т.1(изм. и доп. с Решение № 393/26.05.2022г.)

Първа строителна зона на гр. Пещера включва квартали с номера: 18,19, 41, 42, 67-75, 83, 83А, 85-118, 122, 122А, 125-139, 141-144.

Гранични улици на Първа строителна зона са: “Михаил Такев”, “Петър Арнаудов”, “Оборище”, “Иван Пенков”, “Георги Раковски”, “Георги Зафиров”, “Васил Петлешков”, “Йордан Ковачев”, “Елена и Тодор Кънчеви”, “Петър Горанов”, “Проф. Янко Янев”, “Христо Ботев”, “Петър Стайков”, “Атанас Горов”, “Освобождение” и “Стара крепост”.

     Списък на улиците и площадите, които обособяват кварталите в Първа строителна зона на гр. Пещера

Име на улица, площад    Нечетни номера на улици Четни номера на улици
1 “Михаил Такев” От 39- до 147вкл. От 128 до 140вкл.
2

“Стара крепост” и

ул. „Ив. Вазов“

-

-

От 2 до 26 вкл.

2а вкл.

3 “Оборище” От 1 до 1а -
4 “Освобождение” От 1 до 27 вкл. От 2 до 10 вкл.
5 “Петър Арнаудов” От 1 до 9 вкл. -
6 “Георги Раковски” От 1 до 11 вкл. -
7 “Георги Теохаров” - От 2 до 14 вкл.
8 „Петър Козарев“ От 1 до 5вкл. От 2 до 8 вкл.
9 “Иван Пенков” Без номер /граница на първа зона/ -
10 “Георги Геленов” От 1 до 7 вкл. От 2 до 8 вкл.
11 “Михаил Куманов” От 1 до 13 вкл. От 2 до 14 вкл.
12 “Петър Грънчаров” От 1 до 15 вкл. От 2 до 8 вкл.
13 “Проф. Димитър Ранев” От 1 до 5 вкл. От 2 до 8 вкл.
14 “Атанас Горов” От 1 до 9 вкл. От 2 до 22 вкл.
15 “Иван Раков” От 1 до 11 вкл. От 2 до 12 вкл.
16 “Георги Бенковски” (част) От 1 до 7а вкл. От 2 до 8а вкл.
17 “Петър Кьосеиванов” От 1 до 7 вкл. От 2 до 6 вкл.
18 “Петър Стайков”    Без номер /граница на първа зона/ -
19 “Александър Стамболийски” (част) От 1 до 13 вкл. От 2а до 12 вкл.
20 “Алеко Константинов” От 1 до 23 вкл. От 2 до 22 вкл.
21 “Христо Цикалов” 1 От 2 до 12 вкл.
22 “Христо Ботев” От 1 до 29 вкл. От 2 до 4 вкл.
23 “Владимир Рилски” От 1 до 17 вкл. От 2 до 28а вкл.
24 “Петър Раков” От 9 до 39 вкл. -
25 “Проф. Янко Янев” От 1 до 3 вкл. -
26 “Петър Горанов” От 3 до 13 вкл. -
27 “Септемврийци” От 1 до 3 вкл. От 2 до 8 вкл.
28 “Христо Смирненски” От 1 до 19 вкл. От 2 до 8 вкл.
29 “Никола Вапцаров” От 1 до 13 вкл. От 2 до 8 вкл.
30 “Елена и Тодор Кънчеви” От 1 до 3 вкл. От 2 до 4 вкл.
31 “Йордан Ковачев” От 1 до 50 вкл. От 2 до 16 вкл.
32 площад “България” няма номер
33 “Дойранска епопея” От 1 до 19 вкл. От 2 до 38 вкл.
34 “Димитър Горов” От 1 до 23 вкл. От 2 до 22 вкл.
35 “Нешо Чипев” От 1 до 11 вкл. От 2 до 14 вкл.
36 “Веселин Стайков” От 1 до 19 вкл. От 2 до 20 вкл.
37 “Нестор Личев” От 1 до 15 вкл. От 2 до 18 вкл.
38 “Иван Попов” От 1 до 11 вкл. От 2 до 16 вкл.
39 “Никола Донски” От 1 до 19 вкл. От 2 до 26 вкл.
40 “Владо Брациклиев” От 1 до 9 вкл. От 2 до 8 вкл.
41 “Григор Чешмеджиев” От 1 до 17 вкл. От 2 до 14 вкл.
42 “Васил Петлешков” От 1 до 29 вкл. От 2 до 34 вкл.
43 “Отец Паисий” От 1 до 15 вкл. От 2 до 14 вкл.
44 “Спас Зафиров” От 11 до 19 вкл. -
45 “Георги Зафиров” От 1 до 47 вкл. От 2 до 26 вкл.
46 “Трети март” От 11 до 15 вкл. 2
47 “Пенко Реков” От 1 до 3 вкл. От 2 до 4 вкл.
48 “Стоян Попов” От 1 до 11 вкл. От 2 до 10 вкл.
49 “Костадин Гьошев” От 1 до 7а От 2 до 8 вкл.
50 „Никола Дуров“ 5 -
51 „Михаил Димов“ От 1 до 1а От 2 до 4 вкл.
52 „Самоковите“ От 1 до 13 вкл. От 2 до 22 вкл.
53 „Беглика“ От 1 до 23 а вкл. От 2 до 6 вкл.
54 „Свети Константин“ От 1 до 19 а вкл. От 2 до 24 вкл.
55 „Георги Кьосеиванов“ От 1 до 21 вкл. -
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069