Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 11 Ноември 2020г. 14:12ч.

№ 755

гр. Пещера, 11.11.2020 год.

Във връзка с т.I, 20 и съобразно указанията по т.III  от Заповед №РД-01-626/27.10.2020г. на министъра за здравеопазването,  Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г. за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г., докладна записка с вх.№31-21-13/11.11.2020г. на директора на ДГ „Сокола“ гр. Пещера и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

 I. За периода от 11.11.2020г. до 16.11.2020г. в Детска градина „Сокола“ да се преустанови приема на деца.
 II. При спазване на Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, разработени от Министерство на образованието и Министерство на здравеопазването, директорът на детската градина да създаде организация за ивършване на дезинфекция на сградата, която да обхване всички помещения на закрито, както и съоръженията за игра на открито.
III. След извършване на дезинфекционните дейности, за срок от 24 часа да се ограничи достъпа до детската градина.
IV. В срок до 13.11.2020г., да се извърши тестване на целия педагогически и непедагогически персонал, както и на медицинския специалист на детската градина.
V.  Директорът на ДГ „Сокола“ да уведоми родителите на децата, посещаващи детската градина за предприетите мерки по заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Заповедта да се връчи на директора на ДГ „Сокола“ гр.Пещера, както и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069