Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 16 Ноември 2020г. 14:57ч.

№ 770

 гр. Пещера, 16.11.2020 год.

          Във връзка със Заповед №РД-01-655/13.11.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

I.   Отменям моя Заповед №758/12.11.2020г.
II.  За периода от 16.11.2020г. до 30.11.2020г.  създавам следната организация по прилагането на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

1.Преустановяват се присъствените груповите занятия в Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
2.Преустановяват се присъствените групови занятия в школи,  образователни и обучителни центрове, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
3.Провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма се допуска  при участие на не повече от 30 човека, при спазване на физическа дистанция от 1.5м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
4.Културни и развлекателни мероприятия могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито, при спазване на физическа дистанция от 1.5м.  и задължително поставяне на защитни маски за лице.
5.Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито и открито  да се провеждат без публика.
6.Преустановяват се посещенията в дискотеки и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
7.Заведенията за хранене и развлечения (с изключение на тези по т.6) могат да работят само в часовете между 6.00 и 23.30ч. През останалите часове се допускат само доставки по домовете.
8.Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.
9.Преустановяват се груповите посещения в туристическите обекти в община Пещера.
10.Възлагам на директора на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“- Пещера да създаде организация за еднопосочно движение на посетителите в района на Общински пазар, осигуряване на дистанция от 1.5м.  между посетителите и задължително носене на защитни маски за лице от работещи и посетители.
11.Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-малко 50% от персонала.
12.Магазините за хранителни стоки да организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 13.30ч. и 16.30 ч. В посочените часове се допускат лица на и над 65-годишна възраст.
13.Аптеките да организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 08.00ч. и 10.00ч. и 13.30ч. и 16.30 ч. В посочените часове се допускат лица на и над 65-годишна възраст.
14.В социалните услуги от резидентен тип - Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, се допуска посещение на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията, при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
15.Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №720/29.10.2020г. на Кмета на Община Пещера.
16.Определените служители от Общинска администрация да извършват проверки за спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община Пещера, като за резултатите от тях  да се информира РЗИ-Пазарджик.
17.Директорите на детските градини да организират работата на институциите, които ръководят при условията на т.I, 22 и съобразно указанията по т.III  от Заповед №РД-01-655/13.11.2020г. на министъра за здравеопазването.
18.Кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
Заповедта да се съобщи на всички организации, институции и длъжностни лица, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР –Пещера, за контрол,  както и да се  публикува на официалната интернет страница на Община Пещера.
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069