Сряда, 24 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Ноември 2020г. 16:50ч.

Общински съвет - Пещера ще проведе неприсъствено заседание за граждани на 26.11.2020г. от 14:00ч., което ще се излъчва онлайн, при строго спазване на противоепидемичните мерки, стриктно да се спазват предписанията в инструктажа за провеждане на мероприятия на закрито, за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията.
Освен общинските съветници и кметове, на заседанието ще се допуснат само представители на Общинска администрация - Пещера, които имат пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ШЕСТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 11. 2020 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 


1. Информация за снабдяване на населението на Община Пещера с дърва за огрев.
Докладва: инж. Костадин Гагов,
Директор на ТП „Държавно горско стопанство - Пещера“

2. Информация за готовността на Община Пещера за есенно-зимния сезон
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Иван Спиров, Директор на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“

3. Намаляване на началната цена и провеждане на нови публични търгове с явно наддаване за продажба на машини, собственост на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура» гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“

4. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 56277.1.1857 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера от начин на трайно ползване - мочурище, в начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост“
5. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 162 и Гараж № 212 в УПИ II- жилищно строителство и търговия в кв. 27 по ПУП на гр. Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311).
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост“
6. Предоставяне на поземлени имоти в землището на гр. Пещера на наследниците на Георги Петров Аврамов.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост“

7. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.1.158 по КККР на гр.Пещера към обект: „УПИ XXVI-1.158, „За ремонт и поддържане на транспортни средства“ и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост “

8. Упълномощаване Кмета на Община Пещера да сключи договор по чл.20, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците, за разделното събиране на битови отпадъци на територията на община Пещера, най-малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон, метал, пластмаси и стъкло; даване на съгласие за сключване на договор с „Екопак България“ АД за разделно събиране на битови отпадъчни материали: хария и картон, метал, пластмаси и стъкло на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост “

9. Даване на съгласие по стартиране на процедура за финансиране на дейности, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти и кандидатстване за финансиране с проекти по инфраструктурни обекти в гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост “

10. Даване на съгласие Община Пещера да предприеме действия за благоустрояване на част от дворното пространство, изготвяне на проектна документация и възлагане за изпълнение на обществено достъпна, комбинирана площадка за игри, общуване и спорт в двора на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ /ПИ с идентификатор: 56277.502.64 по КККР на гр. Пещера/, съгласно приложената схема за ситуиране.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост “

11. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2019-2023г.(Приет с Решение № 21/30.01.2020г.)
Докладва: д-р Николай Пенев – Председател на Общински съвет

12. Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера за мандат 2019-2023г.
Докладва: д-р Николай Пенев – Председател на Общински съвет

13. Питания.

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /п/
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069