Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 27 Ноември 2020г. 14:28ч.

№ 793
гр. Пещера, 26.11.2020 год.

          Във връзка със Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение №673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение №418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение №482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение №609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :

I.  Отменям моя Заповед №770/16.11.2020г.
II. За периода считано от 23:00 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г.  създавам следната организация по прилагането на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

1. Преустановяват се присъствените груповите занятия в Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи
3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца на територията на Община Пещера.
5. Преустановява се дейността на клубовете на диабетика, на пенсионера и хората с увреждания на територията на община Пещера.  
6. Преустановява се предоставянето на социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.
7. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
8. Преустановяват се всички културни и развлекателни мероприятия на територията на Община Пещера, включително дейността на Художествена галерия „Веселин Стайков“ и Исторически музей-Пещера.
9. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека
10. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 годишна възраст. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 годишна възраст се провеждат без публика.
11. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
12. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или взимане на храна за дома и офиса.
13. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
14. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти), с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.
15. Преустановява се групови посещения на туристическите обекти на територията на Община Пещера, включително на крепост „Перистера“.
16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед или със Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. на министъра за здравеопазването, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
17. Възлагам на директора на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“- Пещера да създаде организация за еднопосочно движение на посетителите в района на Общински пазар, осигуряване на дистанция от 1.5м.  между посетителите и задължително носене на защитни маски за лице от работещи и посетители.
18. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-малко 50% от персонала.
19. Магазините за хранителни стоки на територията на Община Пещера да организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 08.30ч. и 10.30 ч.
20. В социалните услуги от резидентен тип - Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, се допуска посещение на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията, при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
21. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № 792/26.11.2020г. на Кмета на Община Пещера.
III. Определените служители от Общинска администрация с моя Заповед № 164/27.03.2020г. да извършват проверки за спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община Пещера, като за резултатите от тях да се информира РЗИ-Пазарджик.
IV. Кметовете на Кметства с. Радилово и с. Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
V. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.
Заповедта да се съобщи на всички организации, институции и длъжностни лица, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР –Пещера, за контрол,  както и да се  публикува на официалната интернет страница на Община Пещера.
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД - 793-26.11.doc)ЗАПОВЕД - 793-26.11.doc[ ]85 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069