Понеделник, 25 Яну 2021
Вие сте тук: Начало Заповед
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Местни избори – 2019г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заповед Печат Е-поща
Вторник, 22 Декември 2020г. 14:27ч.

№ 876

гр.Пещера, 21.12.2020 год.

   Във връзка със Заповед №РД-01-718/18.12.2020г. за изменение и допълнение на Заповед РД-01-677/25.11.2020г. на министъра за здравеопазването, Решение № 673 на Министерски съвет от 25.09.2020г.  за удължаване срока на обявената с  Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12.06.2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25.06.2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15.07.2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30.07.2020г. и Решение № 609 на Министерски съвет от 28.08.2020г. и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

I.Изменям и допълвам моя Заповед №793/26.11.2020г., както следва:

1. За периода считано от 22.12.2020г. до 31.01.2021г.  създавам следната организация по прилагането на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

2. В т. II се създава т. 1а със следното съдържание: „1а. От 04.01.2021г. се допуска изключение от забраната по т.1 по отношение на индивидуалните присъствени посещения в Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.“.
3. В т. II, т. 2 се създава изречение второ:
„От 04.01.2021г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки“.
4. В т. II се създава т.4а:
„ 4а. От 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли“
5. В т. II,  т. 7 се създава изречение второ със следното съдържание: „Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.“
    5. В т. II,  т. 8 се изменя и допълва, както следва:
„8. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия в Художествена галерия „Веселин Стайков“ и Исторически музей-Пещера. От 04.01.2021 г. се допускат посещения в Художествена галерия „Веселин Стайков“ и Исторически музей-Пещера, при използване на 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице“.
6. В т. II,  т.10 се изменя и допълва, както следва:
„10.Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.“
7. В т. II,  се създава т. 12 а със следното съдържание:

„12а. Изключение от забраната по т.12 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа“.

8. В т. II,  т.14 се отменя.

II.Длъжностните лица от Общинска администрация, определени  с моя Заповед №164/27.03.2020г. да извършват проверки за спазване на противоепидемичните мерки на територията на Община Пещера, като за резултатите от тях да се информира РЗИ-Пазарджик.
III. Кметовете на Кметства с. Радилово и с. Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
IV. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.
Заповедта да се съобщи на всички организации, институции и длъжностни лица, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР –Пещера, за контрол,  както и да се  публикува на официалната интернет страница на Община Пещера.
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069