Понеделник, 25 Яну 2021
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Местни избори – 2019г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Сряда, 23 Декември 2020г. 10:09ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и  чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква   ОСЕМНАДЕСЕТО  редовно  заседание    на   Общински  съвет,   което   ще  се  проведе    на   30. 12. 2020 г. / СРЯДА / от  14:00 часа в  залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода юли- декември 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост“

2.    Дарение на поземлени имоти, собственост на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, гр. София, находящи се в землището на гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост“

3.    Одобряване на Меморандум за сътрудничество във връзка с проект „Градоустойчиво: регулирани квартали за по-добърживот“ („Scaling uр а sustainable model communities living in nоn-regulated areas to improve their living conditions – SCALE IT UP“), финансиран от Европейската комисия.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

4.    Отчет за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода юли- декември 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Златка Гемиева- Началник на отдел „ Европейски фондове и обществени поръчки“

5.    Даване на съгласие за кандидатстване на община Пещера като партньорска организация по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001“ 3.1- Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19 и реализиране на дейности по цитираната програма и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Елена Рядкова- Зам. кмет на Община Пещера

6.    Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

7.    Даване на разрешение за изработване за проект за ПУП-ПР за отреждане на улица през поземлен имот с идентификатор 56277.1.146 по КККР на гр.Пещера и учредяване право на преминаване чрез премостване през поземлен имот с идентификатор 56277.1.136 с площ от 180,00 кв.м., който е земеделска земя с начин на трайно ползване – Дере в местност „Курията” по КККР на гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев – Гл.арх. на Община Пещера.

8.    Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отпадане на част от улица с о.т. 283-284 и отреждане на УПИ VI-379 в кв. 33 по ПУП на гр.Пещера с устройствена зона „Жм“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев – Гл.арх. на Община Пещера.

9.    Одобряване на План-сметката за приходи и разходи за такса битови отпадъци през 2021г. и запазване размера на такса битови отпадъци за 2021г. на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

10.    Изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пещера“
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“


11.    Актуализация бюджета на Община Пещера за 2020г. и разчета за капиталови разходи за 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

12.    Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Пещера, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

13.    Закупуване на сметосъбирачна машина със средства от отчисленията по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси“

14.    Приемане на Програма за работата на Общински съвет- Пещера за 2021 година.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

15.    Питания.


Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
            Председател на Общински съвет – Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069