Неделя, 28 Фев 2021
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Парламентарни избори – 2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

     

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 22 Януари 2021г. 11:22ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДЕВЕТНАДЕСЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 01. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Пещера за мандат 2019-2023г.
Докладва: Йордан Младенов Кмет на Община Пещера

2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска сбственост за 2021 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

3. Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Павлов, Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

4. Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2020г., приет с Решение № 31/30.01.2020г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

5. Доклад на Община Пещера за 2020 година, в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) на област Пазарджик.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

6. Създаване на социална услуга «Асистентска подкрепа в община Пещера, считано от 01.01.2021 година, която се финансира от държавния бюджет, съгласно Националната карта на социалните услуги или друг еквивалентен документ/акт до нейното приемане, регламентиращ социалната услуга като делигирана от държавата дейност.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Димитър Симонов Гл.спец. „Общинска собственост и наеми"

8. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони № 2, № 4, № 6, и № 7, намиращи се на „Дъгов мост" гр. Пещера и на помещение в Здравен пункт с. Радилово.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Димитър Симонов Гл.спец. „Общинска собственост и наеми"

9. Намаляване на началната цена и провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на самосвал МАН, собственост на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Димитър Симонов Гл.спец. „Общинска собственост и наеми"

10. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Пещера, приета с Решение 154/29.10.2020г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

11. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, приета с Решение 137/30.09.2020г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

12. Изразходване на част от средства от отчисленията събрани по реда на чл.64 от Закона за управление на отпадъците във връзка с дейности необходими за оптимизиране на количеството и начина на събиране на битовите отпадъци.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

13. Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода юли 2020г. – декември2020г.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

14. Питания.

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069