Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 04 Март 2021г. 13:49ч.

на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.2 и ал.3, от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера, свиквам извънредно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 04.03.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :


1. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2021г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021, 2022, 2023г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

2. Издаване на запис на заповед от община Пещера в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от дата 21.05.2019 г. и Издаване на запис на заповед от община Пещера в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ ДДС върху авансово плащане, по договор № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от дата 21.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" за Проект „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов" и ул. „Иван Вазов" от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев" от о.т. 148 до о.т. 312".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева- Началник на отдел „ Европейски фондове и обществени поръчки"
3. Констатиране на недостиг на вода за питейно- битови нужди и липса на резервни водоизточници, както и недостатъчно работно налягане за високата зона на гр. Пещера и силно амортизирани довеждащи водопроводи за цялата община.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069