Понеделник, 27 Май 2024
ПРАВИЛА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Правилници

ПРАВИЛА
ЗА
СУБСИДИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ДО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приети с решение № 212 по протокол № 20 от 25.02.2021г. , изменена и допълнена с Решение № 274/29.07.2021г.на Общински съвет – Пещера/

 


Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тези Правила се определят условията и редът за предоставяне на предвидените в бюджета на Община Пещера средства за субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за междуселищни пътнически превози до населените места в Община Пещера – част от областната транспортна схема.
(2) Средствата по ал. 1 представляват субсидия за обществена услуга за извършен обществен пътнически превоз по смисъла на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ, L 315, 03/12/2007, стр. 1 - 13) (Регламент № 1370/2007) и се предоставят при спазване на условията и реда на същия регламент и действащата нормативна уредба в страната.
Чл. 2. Средства по тези Правила се предоставят до размера, определен с бюджета на Община Пещера за съответната година.
Чл. 3. (1) Средствата по тези Правила се предоставят при спазване нормативно установения ред за възлагане на обществени пътнически превози, съгласно Регламент
№ 1370/2007 и разпоредбите на Закона за обществените поръчки , при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
(2) Кметът на Общината предоставя средствата на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(3) (изм. и доп. с Решение № 274/29.07.2021г.)Субсидиите  се предоставят на превозвачите съобразно фактически предоставените транспортни услуги.

Част втора Глава първа.
ОБХВАТ НА ПРЕВОЗНИТЕ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СУБСИДИРАНЕ
Чл. 4. Ежемесечно превозвачите подават Справка по образец (приложение №1) за пробега на автобусите и превозените пътници по автобусни линии за предходния месец.
Чл. 5. (1) На субсидиране подлежат превозвачите, извършващи превози по автобусни линии, обслужващи населените места на територията на община Пещера, включени в Областна транспортна схема.
(2) Не подлежат на субсидиране линии от общинска и републиканска транспортна схема.
Чл. 6. (1)(изм.и доп. с Решение № 274/29.07.2021г.) За превозите по всеки участък от маршрута на автобусна линия, независимо от броя на преминаващите линии се разпределят субсидии за пробега, необходим за осигуряване на по две транспортни връзки дневно, всяка от тях за отиване и връщане до 730 двупосочни курса годишно.
(2) Общият размер на субсидиите по ал. 1 се определя въз основа на сумарния пробег по участъците от маршрутите на територията на общината.
Чл. 7. Въз основа на предоставена от служителя, отговарящ за обществения превоз в Общината информация, Кметът на Община Пещера утвърждава списък на подлежащите на субсидиране автобусни линии от Областна транспортна схема.
Чл. 8. Определените субсидии за междуселищни пътнически превози от Областна транспортна схема са предназначени за всички автобусни линии, включени в списъка по чл. 7.
Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА СУБСИДИИТЕ
Чл. 9. (1) (изм.и доп. с Решение № 274/29.07.2021г.) Субсидии за пътнически превози се предоставят на превозвачите до размер, който не превишава сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на задължението за обществени услуги.
(2) Нетният финансов ефект се определя като резултат от разходите, извършени във връзка със задължението за извършване на обществена услуга, наложено от Община Пещера и съдържащо се в обществена поръчка за услуги и/или в общо правило, намалени с всякакви положителни финансови резултати реализирани в рамките на мрежата, експлоатирана съгласно въпросното задължение за извършване на обществена услуга, намалени с тарифните приходи или всякакви други постъпления, реализирани при изпълнение на въпросното задължение за извършване на обществена услуга, увеличени с разумна печалба.
(3) При осъществяване на други дейности, извън дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги при определянето на нетния финансов ефект по ал. 1 в разходите се включва и съответната част от непреките разходи, определена, като общият размер на непреките разходи се умножи по съотношението между приходите, реализирани съгласно въпросните задължения за извършване на обществени услуги, и всички приходи на превозвача, представени в Отчета за приходите и разходите или в Отчета за всеобхватния доход. В непреките разходи не се включват разходи за възнаграждения на административно-управленския персонал, финансовите разходи и разходите от липси на материални запаси, дарения, преоценки и обезценки на активи и провизии.
(4) Ежемесечно превозвачите предоставят на Кмета на Общината или на определено от него длъжностно лице данни, необходими за определяне на нетният финансов ефект с отчитане на предоставените средства за компенсиране.
(5) Данните се предоставят ежемесечно чрез Справка за финансовите резултати към последния ден на предходния месец от субсидираните междуселищни превози от Областна транспортна схема от квотата на община Пещера (приложение №2), придружена с подробна разбивка по линии и брой продадени билети на пътници за всяка отделна линия, най-късно до 7-о число на месеца, и съдържат обобщена информация за периода от началото на годината до края на изминалия месец с натрупване.
(6) Разумната печалба по ал. 2 се определя в размер до 5 на сто от общия размер на преките и съответната част от непреките разходи за дейността по предоставяне на субсидирани пътнически превозни услуги, когато такава е предвидена в договорите с превозвачите.
(7) Разходите за санкции и неустойки на превозвачите не се включват при определянето на нетния финансов ефект по ал. 1.
(8) (изм. и доп. с Решение № 274/29.07.2021г.)Превозвачите ежемесечно представят към справките приложения 1 и 2, декларация приложение №3 по образец, с което декларират, че представените документи са съгласно Правилата и съдържат точни и достоверни данни.
Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СУБСИДИИТЕ
Чл. 10. (1) Субсидии се предоставят само на превозвачи, с които Общината има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент № 1370/2007.
(2) С договорите се регламентират задължително следните условия:
1. параметрите, въз основа на които се изчислява субсидията;
2. естеството, обемът и обхватът на каквито и да било предоставени изключителни права, както и срокът на действие на договора;
3. механизмите за определяне на разходите, които са пряко свързани с предоставянето на услугите, като разходи за персонал, енергия, инфраструктурни такси, поддръжка и ремонт на превозни средства за обществения транспорт, подвижен състав и инсталации, необходими за извършване на услугите за пътнически превоз, както и на частта от непреките разходи, свързани с предоставянето на услугите;
4. механизмите за разпределяне на приходите от продажба на превозни документи, които или могат да останат в оператора на обществени услуги, или да бъдат изплатени на компетентния орган, или да бъдат поделени между тях;
5. размерът на разумната печалба;
6. задължението на Кмета на Общината и на превозвачите да осъществяват ефективен контрол по редовността на пътниците по субсидираните линии.
(3) С предоставянето на субсидиите по ал. 1 трябва да се насърчава поддържането или развитието на:
1. ефективно управление от страна на превозвача, което може да подлежи на обективна оценка;
2. предоставяне на услуги за пътнически превоз с достатъчно високо качество.
(4) При неизпълнение от страна на превозвачите на условия по договорите Кмета на Общината може да намали размера на субсидиите, както и да преустанови тяхното предоставяне.
Чл. 11. (1) Когато Общината се обслужва от повече от един превозвач, субсидиите се предоставят по правилата на механизма приет от Общински съвет на основание чл.57, ал.1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с постановление № 163 от 29.06.2015г. на Министерски съвет / обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г., доп., бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от 25.09.2020 г./ за разпределение по критерии и показатели за разпределението им, осигуряващ равнопоставеност между превозвачите.
(2) Механизмът по ал. 1 отчита забраната за предоставяне на субсидия в размер, надвишаващ нетния финансов ефект за всеки от превозвачите, както и следните показатели:
1. подлежащ на субсидиране пробег, съответно приведен пробег на база пътниковместимост;
2. реализирана загуба в резултат от изпълнение на задължението за извършване на обществена услуга;
3. равнище на превозната цена;
4. експлоатационни условия;
5. други приети от Общинския съвет показатели, включително за качество на транспортното обслужване и екологично въздействие върху околната среда.
(3) При съществени различия в пътниковместимостта на превозните средства по преценка на общината сумите могат да се разпределят на база показателя "приведен пробег". Преобразуването се извършва чрез коригиране на действителния пробег с коефициенти за привеждане, представляващи отношение между пътниковместимостта на отделните типове превозни средства към пътниковместимостта на превозно средство с 22 места по данни на завода производител, коефициентът за което е равен на 1.
Чл. 12. (1) При определянето на размера на средствата за субсидии се спазват следните изисквания:
1. приходите и разходите се определят в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и данъчни правила;
2. при осъществяване на други дейности, извън дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги, превозвачът води аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност.
(2) Аналитичната счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност отговаря на следните условия:
1. поддържане на отделни аналитични счетоводни сметки за всяка една от дейностите, за всеки дял на активите и за преките и непреките (постоянните) разходи, съответстващи на всяка дейност; делът на активите, съответстващи на всяка дейност, се определя, като общият размер на активите се умножи по съотношението между нетните приходи от продажби от съответната дейност и всички нетни приходи от продажби за всички дейности, представени в Счетоводния баланс или в Отчета за финансовото състояние, а делът на непреките разходи, съответстващи на всяка дейност, се определя съгласно Глава втора;
2. всички преки (променливи) разходи, частта от непреките (постоянни) разходи и размерът на печалбата, свързани с всяка друга дейност на оператора на обществени услуги, не се включват към дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги;
3. разходите за дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги се балансират с приходите от тази дейност и плащанията на публичните органи; не се допуска прехвърляне на приходи от една дейност към друга за оператора на обществени услуги.

Чл. 13. В 7-дневен срок от получаване на данните по чл. 9, ал. 5 Кметът на Общината определя размера на месечната субсидия на база получените данни като разлика между отчетения нетен финансов ефект и предоставените за отчетния период субсидии и превежда по банковите сметки на превозвачите полагащите се за отчетния месец субсидии по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с постановление № 163 от 29.06.2015г. на Министерски съвет / обн., ДВ, бр. 51 от 7.07.2015 г., изм., бр. 53 от 4.07.2017 г., доп., бр. 83 от 25.09.2020 г., в сила от 25.09.2020 г.

Чл. 14. Кметът на Общината в рамките на утвърдените с бюджета за съответната година субсидии и установените с тези Правила условия конкретизира в договорите с превозвачите реда и изискванията, при които се предоставят субсидии от общинския бюджет.
Чл. 15. (1) С оглед избягването на свръхкомпенсиране след приключване на бюджетната година Кметът на Общината със заповед назначава комисия, която изчислява нетния финансов ефект за цялата предходна година поотделно за всички превозвачи, с които има сключени договори, на база данните от техните годишни финансови отчети. В случай че се установи, че на превозвач е предоставена субсидия в размер, превишаващ необходимия, разликата в повече се възстановява от превозвача най-късно в едномесечен срок от установяване на превишението.
(2) Когато превозвачите дължат суми за неустойки или обезщетения по сключените с Кмета на Общината договори за обществен превоз на пътници, дължимите суми се превеждат в съответствие с предвиденото в договорите.
(3)(изм.и доп. с Решение № 274/29.07.2021г.) Постъпилите по бюджета на общината средства по ал. 1 и 2 се внасят в приход на общинския бюджет.
Преходни и заключителни разпоредби
§1. Тези правила се приемат на основание чл. 21, ал.1 и т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
.

СТЕФАН ИВАНЧЕВ/П/
Зам.председател на Общински съвет- Пещера
Приложение №1 към чл.4

СПРАВКА
за пробега на автобусите и превозените пътници по междуселищните нерентабилни автобусни линии от Областна транспортна схема, квота на община Пещера
за месец ..............................

Маршрутно разписание № Пробег за месеца Брой превозени пътници Получени средства от
продажба на билети /лв./
1. АЛ: АГ Пазарджик- Разклон Алеко-с. Кап. Димитриево- с.Радилово- АГ Пещера- с.Радилово-с. Кап.Димитриево- Разклон Алеко-АГ Пазарджик
2. АЛ: АГ Пазарджик- Разклон Алеко-с. Кап. Димитриево- с.Радилово- АГ Пещера- с.Радилово-с. Кап.Димитриево- Разклон Алеко-АГ Пазарджик
3. АЛ: АГ Пазарджик- Разклон Алеко-с. Кап. Димитриево- с.Радилово- АГ Пещера- с.Радилово-с. Кап.Димитриево- Разклон Алеко-АГ Пазарджик
4. АЛ: АГ Пазарджик- Разклон Алеко-с. Кап. Димитриево- с.Радилово- АГ Пещера- с.Радилово-с. Кап.Димитриево- Разклон Алеко-АГ Пазарджик
5. АЛ: АГ Пазарджик- Разклон Алеко-с. Кап. Димитриево- с.Радилово- АГ Пещера- с.Радилово-с. Кап.Димитриево- Разклон Алеко-АГ Пазарджик
6. АЛ: АГ Пазарджик- Разклон Алеко-с. Кап. Димитриево- с.Радилово- АГ Пещера- с.Радилово-с. Кап.Димитриево- Разклон Алеко-АГ Пазарджик
7. АЛ: АГ Пазарджик- Разклон Алеко-с. Кап. Димитриево- с.Радилово- АГ Пещера-
с.Радилово-с. Кап.Димитриево- Разклон Алеко-АГ Пазарджик
8. АЛ: АГ Пазарджик- с. Главиница- Разклон Кап. Димитриево -с. Кап. Димитриево - с.Радилово - АГ Пещера- с. Радилово - с. Кап. Димитриево- Разклон Кап. Димитриево-с. Главиница -АГ Пазарджик
9. АЛ: АГ Пазарджик- с. Главиница- Разклон Кап. Димитриево -с. Кап. Димитриево - с.Радилово - АГ Пещера- с. Радилово - с. Кап. Димитриево- Разклон Кап. Димитриево-с. Главиница -АГ Пазарджик
10. АЛ: АГ Пазарджик- с. Главиница- Разклон Кап. Димитриево -с. Кап. Димитриево - с.Радилово - АГ Пещера- с. Радилово - с. Кап. Димитриево- Разклон Кап. Димитриево-с. Главиница -АГ Пазарджик
11. АЛ: АГ Пазарджик- с. Главиница- Разклон Кап. Димитриево -с. Кап. Димитриево - с.Радилово - АГ Пещера- с. Радилово - с. Кап. Димитриево- Разклон Кап. Димитриево-с. Главиница -АГ Пазарджик

Приложение №2 към чл.9, ал.5
Община Пещера
Превозвач:
тел.
С П Р А В К А
за финансовите резултати към 20.....г. от субсидираните междуселищни
превози от Областна транспортна схема, квота на Община Пещера

№ по
ред
П О К А З А Т Е Л И
Мярка*
Междуселищни превози
1 Общ пробег по линии км.
2 Превозени пътници бр.

3 Общо приходи от дейност по представяне на субсидирани превозни услуги
лв.
3.1 Нетни приходи от продажби лв.

3.2
Получени компенсации за безплатни и по намалени цени превози от централния бюджет за отчетния период за междуселищните линии от общинската транспортна схема

лв.
3.3 Други приходи от извършваната дейност лв.

4. Общо разходи за дейността по предоставяне на субсидирани превозни услуги:
лв.
4.1 Разходи за суровини и материали, в т.ч.: лв.
а) Гориво (ел. енергия) лв.
4.2 Разходи за външни услуги, в т.ч.: лв.
а) Използване на автогара лв.
4.3 Разходи за персонала, в т.ч.: лв.
а) Разходи за възнаграждения лв.
б) Разходи за осигуровки лв.
5 Загуба (р.4 - р.3) лв.
6 Разумна печалба - до 5 % лв.

7 Нетен финансов ефект
(р.5+р.6)
лв.
8 Полагаща се за месеца субсидия (р.7- р.8) лв.

Дата:

Гл. счетоводител:.................
Превозвач:
..................

Приложение №3 към чл.9, ал. 8 (изм. и доп. с Решение № 274/29.07.2021г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/та ............................................ в качеството си на
..................... на ........................с ЕИК , със седалище на управление
...................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


1. Представените от дружеството отчетни документи /Опис-сметки на издадените превозни документи, във връзка с получаването на субсидиите за обществените пътнически превози по Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от областна транспортна схема от квотата на Община Пещера за месец ................. 20... г. са изготвени, съгласно Правилата и съдържат точни и достоверни данни.
2. Представените от дружеството отчетни документи /Справка за пробега и Справка за финансовите резултати/, във връзка с получаването на субсидиите за обществените пътнически превози по Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от областна транспортна схема от квотата на Община Пещера за месец ................. 20..... г. са изготвени съгласно Правилата и съдържат точни и достоверни данни.
Известно ми е, че при декларирани от мен неверни данни, нося наказателна отговорност съгласно българското законодателство.

Дата:.............. Декларатор: ..........................

гр.Пещера

Attachments:
Download this file (Механизъм.docx)Механизъм.docx[ ]28 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069