Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ban reshavash ti logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Март 2021г. 16:48ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 03. 2021 г. / СРЯДА / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на информация за състоянието на спорта в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Костадин Кехайов, Главен специалист „Спорт и туризъм"

2. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Павлов, Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"
3. Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Златка Златанова, Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и социални дейности

4. Приемане на Отчет за 2020г. по изпълнение на Общинската програма за управление на качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

5. Приемане на Отчет за 2020г. по изпълнение мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

6. Промяна статута от публична общинска собственост в частна общинска собственост на сгради с идентификатори 61371.501.1027.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радилово.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

7. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61371.501.326.6.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радилово.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

8. Приемане на Списък на спортните обекти, за учредяване на ограничени вещни права – право на ползване от Община Пещера за 2021г. по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

9. Одобряване на проект ПУП- Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за прокарване на подземно трасе и преминаване на надземно /въздушно / трасе на ел.кабел 20 kVза захранване на имот с идентификатор 36124.534.163 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера


10. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на уличната регулация на УПИ I-2466, 2684, 2717, 2718, 2719, кв. 171 по ПУП на гр.Пещера по реализирани имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.503.9698 /улица с о.т. 752-753/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.9694 /улица с о.т. 753-754-755-756/ и по имотната граница с имот с пл. № 2685, участващ в УПИ II-2685, 2686, 2715, 2716 по ПУП на гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

11. Отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Пещера на Виктор Йорданов Родопски, с постоянен и настоящ адрес гр. Пещера, ул. „ Детелина" №7 за възстановяване на насенени щети на жилището вследствие на пожар.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера


12. Именуване улица в с. Радилово и улица в кв. „Луковица", гр. Пещера на територията на Община Пещера.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

13. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069