Вторник, 25 Юни 2024
Обявление Печат Е-поща
Проекти - BG05M9OP001-6.002-0049

    Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“,              
                     OБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
    
    Процедура за подбор и  включване на потребители за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги  ( със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), помощ при текущо почистване на дома на потребителя, поддържане личната хигиена на потребителя, поддържане на социални контакти и др.

 .

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069