Сряда, 29 Ное 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Април 2021г. 15:37ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 04. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :


1. Отчет по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2020г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021г.
Докладва: Димитър Попов,
Директор на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Пещера

2. Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

3. Приемане Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на Народните читалища в Община Пещера през 2020 година.
Докладват: Секретарите на читалища:
•НЧ „Развитие 1873" – Пещера- Мария Златкова;
•НЧ „Зора" с.Радилово- Марена Вачкова;
•НЧ „Сергей Румянцев" с. Капитан Димитриево-Стоянка Иванова;

4. Отчет за икономическите резултати от дейността на „ВКС" ЕООД гр. Пещера за 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Сергей Стойнов- Управител на „ВКС" ЕООД- гр. Пещера

5. Отчет заикономическите резултати от дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера за 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Георги Смилянов – Зам.директор на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"

6. Отчет за икономическите резултати от дейността на ОП „ Паркинги и пазари" за 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Дачев, Директор на ОП „ Паркинги и пазари"

7. Отчет икономическите резултати от дейността на ОП „ Обредни дейности" гр. Пещера за 2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Георги Делев – Директор на ОП „Обредни дейности"

8. Приемане отчет на бюджета на община Пещера за 2020 година и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

9. Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Пещера за периода 2022-2024г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

10. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2021г. и разчета за капиталови разходи за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

11. Определяне размера на трудови и други вазнаграждения на кмета на Община Пещера и кметовете на кметства в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

12. Възлагане на услуга от общ икономически интерес по проект BG 05M9OP001-6.002-0049 „Патронажна грижа + в община Пещера", процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+", Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова, Секретар на Община Пещера

13. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

14. Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера в местност „Узун Драгасия" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

15. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за поздемно кабелно трасе 6 Kv от съществуваща кабелна шахта на „БИОВЕТ" АД в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1355 до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

16. Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за кабелно трасе 6 Kv от кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1314 до кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, местност „Луковица" и изразяване на предварително съгласие за преминаване и прокарване през общински имоти: ПИ 56277.3.1316/ пасище/; ПИ 56277.3.1290 /селскостопански, горски ведомствен път/ и ПИ 56277.1300 /пасище/ по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

17. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /п/
Председател на Общински съвет - Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069