Неделя, 20 Юни 2021
Вие сте тук: Начало Заповед
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 12 Май 2021г. 12:19ч.

№ 315
гр. Пещера 10.05.2021 г.

  В изпълнение на Решение №479/26.04.2018 г., Решение №193/28.01.2021 г. и Решение №227/31.03.2021 г. на Общински съвет Пещера, като взех предвид чл.38 от Наредбата за базисни пазарни цени на недвижимите имоти на Община Пещера, на основание чл.14, ал. 2, ал.7 и ал. 8 от ЗОС, чл.86, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Пещера и  чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА
 

НАРЕЖДАМ :     
    
  1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване  за  отдаване под наем за срок 5 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на следните обекти общинска собственост:

- Терен с площ 35 кв.м. в кв.83, УПИ І парк - публична общинска собственост, югозападно от езерото, между пешеходната алея и тротоара на ул. „Георги Кьосеиванов“ в гр.Пещера, съгласно одобрената от гл.архитект на Община Пещера Схема по чл.56 от ЗУТ, при начална тръжна месечна наемна цена 98,00 лв. без ДДС, депозит за участие в размер на 9.80 лв. без ДДС;
   - Самостоятелен обект в сграда с площ 123 кв.м. с идентификатор 56277.502.645.2.3 при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56277.502.645.2.4, под обекта няма, над обекта: 56277.502.645.2.2, част от имот – публична общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 56277.502.645 ведно с построената в него двуетажна масивна сграда с идентификатор 56277.502.645.2 при граници и съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 56277.502.9584, 56277.502.644, 56277.502.9583 и 56277.502.646, при начална тръжна месечна наемна цена 616,35 лв. без ДДС, депозит за участие в размер на 62 лв.
   - За аптека самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61371.501.326.6.1 по ККР, одобрени със заповед 18-1633/20.09.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на ККР, адрес на имота: с.Радилово, п.к. 4690, ул. „Георги Ангелиев“ №43, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда №6, разположена в поземлен имот с идентификатор 61371.501.326, предназначение на сомостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 50 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 61371.501.326.6.5 стар идентификатор: няма, при начална месечна тръжна цена 124,80 лв. без ДДС, депозит за участие 12,50 лв.
    2. Дата, място и час на провеждане на търговете: 28.05.2021г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 ч.
   3. Утвърждавам тръжна документация включваща:
    - заявление по образец;
    - декларации по образец            
    - проект на договор за отдаване под наем
   4. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 27.05.2021г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
  5. Размерът на депозита за участие в търговете е посочен в т.1 от тази заповед и следва да се внася до 17:00 часа на 27.05.2021 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
    Код на Общинска банка: SOMBBGSF
    Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
   6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите  участници.
   7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 27.05.2021 г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
   8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена.
   9. Определям задължителни документи за участие в търга:
       1) Заявление за участие по образец
       2) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК), изписан върху плика, с който се подават документите за участие.
       3) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
       4) Декларации по образец съгласно тръжните документи
       5) Документ за внесен депозит за участие в търга
       6)  Документ за закупени тръжни книжа
       7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
        Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.9, подточки 2.
   10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в стая №19 на първия етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
   11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:
...............................................................................................................................................
   12. Договор за наем със спечелилия участник да се сключи в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която е обявен за спечелил.
   13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.
   14. Обявата за търговете да се публикува в местен ежедневник. и на интернет - страницата на Община Пещера.
   15. Препис-извлечение от заповедта да се постави на интернет - страницата на Община Пещера, на информационното табло на Общинска администрация, на видно място в кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.
   16. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и  изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069