Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Юни 2021г. 08:24ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ПЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24. 06. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за работа с еврофондовете за периода месец юли 2020г. до месец юни 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева- Началник на отдел „ Европейски фондове и обществени поръчки"

2. Приемане на План за интегрирано развитие на община Пещера за периода 2021-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

3. Именуване на улица в с. Радилово, Община Пещера.
Докладва: д-р Николай Пенев –
Председател на Общински съвет- Пещера

4. Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

5. Изменение и допълнение в организационно-функционалната структура на общинска администрация гр. Пещера и опрeдeлянe на правомощията на кметски наместник в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

6. Одобряване на проект на ПУП - Парцеларен план за кабелно трасе 6 Кv от кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1314 до кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 56277.3.1312 по КККР на гр.Пещера, местност Луковица, собственост на „Биовет"АД.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев – Гл.арх. на Община Пещера.
7. Одобряване на проект на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - поздемно кабелно трасе 6 Kv в местност „Широките ливади" по КККР на гр.Пещера .
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев – Гл.арх. на Община Пещера.

8. Даване на разрешение за изменение границите между поземлени имоти с идентификатори 56277.3.1128 и 56277.3.1092.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

9. Приемане на оценка и учредяване на право на пристрояване в имот частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.501.627 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

10. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост –ПИ с идентификатор 56277.3.1298, гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

11. Съгласие за промяна предназначение на имоти за изграждане на обекти на техническата инфраструктура – соларен парк, подготовка на ПУП и предварително съгласие за право на стоеж. – инвестиционно намерение на „Еуросолар Инвест" ООД.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, адв. Петя Харизанова

12. Съгласие за промяна предназначение на имоти за изграждане на обекти на техническата инфраструктура – соларен парк, подготовка на ПУП и предварително съгласие за право на стоеж. – инвестиционно намерение на „Глобал Грийн Сити" АД.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, адв. Петя Харизанова

13. Питания .

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069