Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

КОНКУРС:Началник отдел "Местни данъци" в Община Пещера към Общинска администрация Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 21 Януари 2008г. 17:23ч.
О Б Я В А
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 30/ 16.01.2008 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Началник отдел "Местни данъци" в Община Пещера към Общинска администрация Пещера

 

 Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

Минимални изисквания
• Длъжност, звено, административна структура

 

Началник отдел "Местни данъци"
Общинска администрация - Пещера

 

• Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи дейността на отдела. Отговаря за администрирането на данъчните и други публични вземания. Проверява декларираните от лицата данни. Подготвя анализи, отчети и предлага решения за подобряване на дейността на отдела.
• Изисквана минимална степен на образование " бакалавър
• професионален опит " 4 години
• или минимален ранг " ІІІ младши
• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
285 лв.
. брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
Специфични изисквания
- да е дееспособно лице;
- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност.

 

Допълнителни изисквания
- придобито образование: икономика, финансов контрол, счетоводство и контрол, публични финанси.
- професионален опит в системата по събиране на данъци и такси .
- квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти, ИТ;
- да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността; разработване на писмени документи и становища и доклади по въпросите на местните данъци, такси и неданъчни приходи.
- комуникационна компетентност
Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- Решаване на тест
- интервю
Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец съгласно чл. 17 , ал.1 от НПКДС;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен
- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17 от НПКДС/

 

 Място и срок за подаване на документи за участие:

 

Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в срок до 01.02.2008 г., в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. "Дойранска епопея" № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера на 08.02.2008 г. до 18,00 ч.

За връзка: тел. 0350 6 2203
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069