Понеделник, 02 Авг 2021
Вие сте тук: Начало Заповед
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 21 Юли 2021г. 16:57ч.

№ 543

гр. Пещера 19.07.2021 г.

В изпълнение на Решение №265/24.06.2021 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот – частна общинска собственост представляващ: Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1298 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 57427 кв.м., последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 12.05.2021 г., адрес на поземления имот: гр.Пещера, местност квартал „Луковица“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: насип, насипище, категория на имота 9, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 017020. Граници на имота: 56277.3.1286, 06207.3.305, 06207.3.303, 56277.3.1781, 56277.3.1266, 56277.3.1778, 56277.3.1776, 56277.3.1777, 56277.3.1780, 56277.3.1779, актуван с АОС № 1031/31.05.2021 г., при начална тръжна продажна цена 34456 лв. без ДДС, депозит за участие 3446 лв.

2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на  06.08. 2021г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация-Пещера от 14:00 часа.
 3. Определям задължителни документи за участие в търга:    
3.1. Заявление за участие по образец.
3.2. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие в търга.
           3.3. Документ за внесен депозит за участие в търга.
3.4. Документ за закупени тръжни книжа.
3.5. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на обекта.
3.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.
3.7. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.
             4. Утвърждавам тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лева, с включен ДДС. Утвърдената тръжна документация може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 05.08.2021г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
5. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т.3 в настоящата заповед е до 17:00 ч. на 05.08.2021г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.
            6. Депозитът за участие в търга следва да се внесе до 16:00 ч. на 05.08.2021 г. по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
           7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия  участник.
8. Определям стъпка за наддаване 5 % от началната тръжна цена за имота.
     9. Оглед на обекта, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за  закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №19, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.
10. Определям състав на комисията по провеждането на търга:
    ...............................................................................................................................
11. Условията на търга, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник, на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.
12. За резултата от търга комисията съставя протоколи в срок от 3 работни дни от датата на провеждането му.
13. Договорът за продажба със спечелилилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.    
14. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и  изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069