Петък, 31 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Юли 2021г. 13:22ч.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 29. 07. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода януари – юни 2021година.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник на отдел „ Европейски фондове и обществени поръчки"


2. Одобряване на Партньорско споразумение между Община Пещера и Политехнически университет на Мадрид (UPM), АСОЦИАЦИЯ ЕКОСЕРВЕС (ECOSERVEIS), АСОЦИАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И РАЗВИТИЕ (ABD), АИСФОР СРЛ (AISFOR SRL), Община Парма (COMUNE DI PARMA), Сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие" (CSEG) и фирма „ВИЛАБС ОЕ" (VILABS) за изпълнение на дейностите по проект COOLtoRISE „Повишаване на информираността относно лятната енергийна бедност, за да намалим нуждите от охлаждане" по програма Хоризонт 2020.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова,
Секретар на Община Пещера

3. Приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост

4. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пещера и план за действие за изпълнението и.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост

5. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.4.183, в местност „Широките ливади" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковачев,
Гл. архитект на Община Пещера

6. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2021г. и разчета за капиталови разходи за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

7. Изменение и допълнение на Правила за субсидиране на превозвачите, които извършват превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населените места от Областна транспортна схема от квотата на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

8. Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода януари 2021г. – юни 2021г.
Докладва: д-р Николай Пенев – Председател на Общински съвет- Пещера

9. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069