Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 270/29.07.2021г. на Общински съвет- Пещера/

Глава първа
Общи положения
Чл.1 Настоящата наредба урежда реда за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пещера чрез прилагане на процедурите за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България (Националната програма) на територията на община Пещера.
Чл.2. (1) Общински съвет – Пещера приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера и план за действие за изпълнението й.
(2) В Програмата за намаляване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пещера се включват информационни кампании за гражданите, определят се тяхната честота и форма на изпълнение.
(3) Информационните кампании по ал. 2 могат да обхващат следните теми:
1. прилагане на действащото законодателство по отношение на домашните и безстопанствените кучета;
2. прилагане на действащото законодателство в областта на контрола върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета;
3. административнонаказателна отговорност, принудителни мерки и санкции при неизпълнение на задължения, свързани с безстопанствените кучета и отглеждането на домашни кучета;
4. ползата от мерките по Националната програма и нейното прилагане, рисковете и предпазването от зоонози, включително от ехинококоза;
5. насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета;
6. ползата от кастрацията и връщането по места на безстопанствените кучета;
7. възможности за осиновяване на безстопанствени кучета;
8. изпълнение на задълженията при отглеждане на домашни кучета;
9. агресивността при безстопанствените и домашните кучета и справяне с проблема.
(4) Община Пещера може да провежда информационните кампании в сътрудничество с:
1. Областна дирекция по безопасност на храните;
2. Областна колегия към Българския ветеринарен съюз;
3. управители на приюти;
4. неправителствените организации за защита на животните.
(5) Кметът на Община Пещера организира изпълнението на общинската програма и плана за нейното изпълнение и ежегодно, до 1 март всяка година, внася отчет за изпълнението на програмата до Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
Чл.3. (1) Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:
1. официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните.
2. обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.
Чл.4. (1) За притежаване на куче, собствениците ежегодно заплащат такса в Община Пещера по Закона за местните данъци и такси, като приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.
(2) Освобождават се от такса собствениците на:
1. кучета на лица с увреждания;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
7. ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Глава втора
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА И ПРОЦЕДУРИТЕ ПО НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Раздел I
Преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Пещера
Чл. 5. За прилагане на Националната програма се извършва преброяване на безстопанствените кучета в населените места на територията на община Пещера.
Чл. 6. (1) Кметът на Община Пещера или определено от него длъжностно лице организира и контролира преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината.
(2) Преброяването по ал. 1 се извършва от представители на Община Пещера и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и обработка на кучетата по Националната програма на територията на община Пещера.
(4) Лицата по ал. 2, определени за извършване на преброяването, се обявяват на интернет страницата на Община Пещера.
Чл. 7. (1) Преброяването се извършва по методика, одобрена от Кмета на Община Пещера, като може да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Република Българи съгласно Националната програма.
(2) При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик.
(3) При преброяването се отчитат приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.
Чл. 8. (1) В срок от 20 работни дни след приключване на преброяването се съставя общ протокол за безстопанствените кучета на територията на община Пещера. Протоколът включва:
1. използвана методика;
2. име/наименование на лицата, извършили преброяването;
3. данни за разпределение на кучетата по населени места/квартали;
4. данни за общия брой на кучетата с посочените в чл. 5, ал. 3 характеристики.
(2) Протоколът по ал. 1 се одобрява от Кмета на Община Пещера и се публикува на официалната интернет страница на Община Пещера.
(3) До 1 март на годината, следваща преброяването, протоколът по ал. 2 се изпраща в Областна дирекция по безопасност на храните – Пазарджик.
Чл. 9. (1) Преброяването на безстопанствените кучета се извършва в периода март-юни или септември-ноември.
(2) Преброяването по ал. 1 продължава да се извършва веднъж на всеки две години до приключване изпълнението на Националната програма.

Раздел II
Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера
Чл. 10. (1) Кметът на Община Пещера или упълномощено от него длъжностно лице в сътрудничество с организации за защита на животните подготвят и провеждат изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.
(2) За дейностите по ал. 1 на интернет страницата на Община Пещера се публикува обявление с информация и възможност за заявяване на участие в извършването им.
Чл. 11. (1) Залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета се извършват от екип или доброволци по начин и при условия, които гарантират опазване здравето на животните и причиняване на минимално страдание.
(2) В екипа по ал. 1 се включват лица, които са преминали курс по защита и хуманно отношение към животните с издадено удостоверение за преминатото обучение. Екипът се ръководи и контролира от ветеринарен лекар, който координира действията на екипа с доброволците.
Чл. 12. (1) Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно:
1. предварително изготвен и утвърден от кмета на Община Пещера годишен график, разпределен по месеци, включващ:
а) районите и местата за залавяне на безстопанствените кучета;
б) срок за извършване на залавянето в съответния район/място;
в) списък на лицензираните превозни средства, използвани за транспортиране на заловените кучета;
г) списък на ветеринарномедицински амбулатории, в които ще се извършват кастрациите и следоперативния престой;
2. процедурен план за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета съгласно Приложение № 1.
(2) Залавянето по ал. 1 се извършва и въз основа на сигнал, подаден до Община Пещера.
Чл.13. Ветеринарномедицинските дейности с безстопанствените кучета включват:
1. кастрация;
2. маркиране;
3. външно и вътрешно обезпаразитяване (включително за ехинококоза);
4. ваксинация срещу бяс;
5. издаване на паспорт.
Чл. 14. (1) За извършване на ветеринарномедицинските дейности по чл.11, екипът и доброволците предоставят заловените безстопанствени кучета на ветеринарномедицинските заведения, които имат сключен договор с Община Пещера за изпълнение на дейностите по общинската програма с:
1. приемно-предавателен протокол съгласно Приложение № 2, когато се предоставят от екип по залавяне; и
2. информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствените кучета съгласно приложение № 3, когато се предоставят от доброволец.
(2) Документите по ал. 1 се издават в три екземпляра - един за екипа/доброволците, един за ветеринарномедицинското заведение и един за Община Пещера, с вписани данни за заловените безстопанствени кучета.
Чл. 15. (1) Управителят на ветеринарномедицинското заведение предприема незабавни мерки за установяване на данни за наличие или липса на регистрация на кучето.
(2) В случай на налична регистрация на кучето управителят уведомява собственика му.
(3) При невъзможност на собственика на кучето да се яви в същия ден кучето се транспортира до най-близкия приют за безстопанствени кучета.
(4) При неявяване на собственика в 7-дневен срок от изпращане на уведомлението, кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик.
(5) Неосиновените кучета с установена регистрация се връщат по местата на залавянето им.
Чл.16. На заловените и обработени кучета се осигурява престой във ветеринарномедицинско заведение най-малко 24 часа за следоперативно възстановяване.
(2) Кучетата се изписват от ветеринарномедицинското заведение за връщане по места след преглед от ветеринарен лекар.
Чл. 17. Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарно-медицински дейности чрез:
1. вписването им в амбулаторен дневник по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ с данни за всяко куче;
2. попълване на информационен талон за извършване на ветеринарномедицински дейности на безстопанствено куче.
Чл. 18. До 15-то число на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на общината копия от документите по чл. 12, ал. 1 и чл. 15, изготвени през предходния месец.
Чл.19. (1) След извършване на ветеринарномедицинските дейности и преценка на продължителността на следоперативния престой от ветеринарния лекар, извършил кастрацията на кучетата, същите се връщат на местата на тяхното залавяне.
(2) Не се допуска връщане на кучета в дворове на детски градини, училища, болницата и в близост до площадки за игра на деца на територията на община Пещера.
(3) В случаите на чл. 48 от Закона за защита на животните или при болни и нуждаещи се от продължително лечение кучета същите се настаняват във временни приюти.
Чл. 20. (1) Граждани и организации за защита на животните могат да заявят писмено в съответната община желанието си за поемане на грижите за върнатите по места кучета.
(2) Гражданите и организациите по ал. 1 са длъжни да:
1. подпишат декларации по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните;
2. обезпаразитяват на всеки три месеца и реваксинират срещу бяс веднъж годишно върнатите по места кучета и да съхраняват паспортите им;
3. спазват изискванията по чл. 50 от Закона за защита на животните.
(3) При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва съвместна проверка от представители на общината с участието на регистриран/официален ветеринарен лекар, като могат да участват и представители на организации за защита на животните.
(4) При липса на граждани и организации, заявили желание за грижи за безстопанствените кучета, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на Община Пещера.

Раздел III
Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета

Чл. 21. (1) Община Пещера може да участва в изграждането/стопанисването на Регионален приют за безстопанствени кучета с:
1. две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
2. съвместно с организация за защита на животните, регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или община и регистрирано ветеринарномедицинско заведение.
(2) За изграждане на приюта по ал. 1 се спазват следните условия:
1. на територията на участващите общини да няма изградени общински или частни приюти или съществуващите да са с недостатъчен капацитет;
2. на територията на участващата община да е извършено най-малко едно преброяване на безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години.
(3) Регионалните приюти е необходимо да отговарят на изискванията на глава IV, раздел I на Наредба № 41 от 2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.).
Раздел IV
Координация и контрол за изпълнение на мерките от Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера
Чл.22. (1) Община Пещера осъществява контрол:
1. за изоставяне на животни на територията на общината;
2. за идентификация и регистрация на кучета;
3. за спазване изискванията за защита на животните в приютът на територията на общината;
4. върху кучетата и местата по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните.
(2) Контролът се извършва чрез:
1. периодични проверки от оправомощени от Кмета на Община Пещера длъжностни лица;
2. проверки по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на правилата за защита на животните, подадени от държавни органи, физически и юридически лица.
(3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 23. Координацията за изпълнение на мерките от Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера се осъществява чрез взаимодействие между Община Пещера, Областната дирекция по безопасност на храните, Областната колегия към Българския ветеринарен съюз и организации за защита на животните.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Безстопанствено куче" е всяко изоставено, изгубено, родено на улицата или домашно куче, оставено на обществено място без надзор.
2. "Доброволец" е всяко лице, което по свое желание и безвъзмездно участва при залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета при изпълнение на общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пещера.
3. "Регионален приют" е приют, който обслужва територията на две или повече съседни общини, като осигурява поетапно настаняване за хуманно отглеждане и намиране на постоянен дом на обработени кучета след обявено доказано блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна.

Приложение № 1
към чл. 10, ал. 1, т. 2

Процедурен план за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета

1. Организация на работата на екипа по залавяне на кучетата:
1.1. Получава се график за деня, който съдържа и данни за доброволци по места, които съдействат за залавянето на кучетата.
1.2. Стриктно спазва маршрута, контролиран от общината чрез задължителен GPS за всяко транспортно средство.
1.3. Залавя и транспортира кучетата в районите и местата, включени в графика, като попълва необходимите документи със съответните данни на животните.
1.4. Настанява кучетата в помещенията към ветеринарномедицинското заведение, предвидени за тях.
2. Членове на екипа и техните задължения при залавяне на кучетата:
2.1. Шофьор:
а) движи се по разписание съгласно изготвения график;
б) попълва пътна книжка;
в) съдейства на ловеца за залавянето, качването и свалянето на кучетата от транспортното средство;
г) почиства транспортното средство и клетките.
2.2. Ловец:
а) координира съвместните дейности по залавяне на кучето с доброволци от организации за защита на животните;
б) залавя кучето с ръце или упойваща стрела (упояването се извършва от ветеринарен техник или под контрола на ветеринарен лекар);
в) поставя оборотна каишка на заловеното куче;
г) попълва приемно-предавателен протокол за предоставяне на безстопанствени кучета;
д) по време на транспортирането контролира състоянието на упоените кучета;
е) предоставя заловените кучета с необходимите документи за извършване на ветеринарномедицинските дейности.
3. Транспортиране на кучетата от екипите.
3.1. Изисквания за транспортното средство:
а) да е специализирано и лицензирано от Българската агенция по безопасност на храните за превоз на живи животни;
б) да е механично почистено и дезинфекцирано;
в) да е закрито с цел предпазване на животните от неблагоприятни атмосферни условия;
г) да има трайно обозначение за целта на използване и изписан телефонен номер;
д) да има срещуположни прозорци или климатик в мястото, определено за животните, за осигуряване на вентилация на всички нива, термометър и аптечка за оказване на първа помощ на кучетата;
е) да е оборудвано с подвижни индивидуални клетки с плътен под, издържащ на минимум 50 кг, с размер, при който кучето може да легне в цялата си дължина;
ж) редовно да се измива и дезинфекцира мястото, определено за кучетата и клетките;
з) между шофьорската кабина и помещението за кучета да има прозорец за наблюдение на състоянието на упоените кучета.
3.2. Микроклимат и скорост на движение:
а) при температура в превозното средство, по-висока от 30 градуса и по-ниска от 5 градуса (с допустимо отклонение от - 5 или + 5 градуса), се преустановява превозът на кучета;
б) при температури над 20 градуса прозорците се отварят изцяло, а през зимата - 1/3 част от прозореца;
в) при спукано ауспухово гърне се преустановява превозът на животни;
г) максималната скорост при транспортиране на кучета не надвишава 50 км/ч.
3.3. Настаняване и изваждане на кучето от транспортното средство:
а) забранено е влаченето за главата, опашката, козината или крайниците, хвърлянето, изсипването от височина, използването на механични средства, причиняващи болка и/или нараняване на кучето;
б) кучетата се свалят от транспортното средство заедно с клетката за директно настаняване в помещението, предвидено за заловените кучета; помещението е съобразено с физиологичните и поведенческите нужди на съответния вид животни съгласно нормативните изисквания за хуманно отглеждане към тях.

Приложение №2
към чл. 12, ал. 1, т. 1

Приемно-предавателен протокол № .........

1. Залавяне на безстопанствено куче.
1.1. Имена на лицата от екипа, заловили кучето: ..........................................................................................................................................
(собствено и фамилно име)
1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и e-mail за връзка с екипа: .................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
1.3. Адрес на залавяне: .................................................................................................................................
(район, квартал, улица)
1.4. Час на залавяне: ..............................................
1.5. Дата на залавяне: .............................................
1.6. Транспорт до ветеринарномедицинското заведение за обработка (вид и № на МПС) ................................................................................................................................
1.7. Адрес на ветеринарномедицинското заведение: .......................................................................................................................................
1.8. Данни за заловеното куче:
- външни характерни белези: ..............................................
- големина: .................................................................
- номер на временен нашийник: ..........................................
- номер на транспондер (чип), татуировка
(в случай че има такива): .......................................................
Подписи на членовете на екипа:
....................................
....................................
.................................... Дата и час: ......................
2. Прием на кучето (попълва се от ветеринарния лекар)
2.1. Ветеринарномедицинско заведение: ........................................................................................................................
2.2. Адрес: ................................................................................................................
2.3. Ветеринарен лекар, приел кучето: ...................................................................................
.................................................................................................................................
2.4. Статус на животното: ..................................................................................................
.................................................................................................................................
2.5. Пол: ............................
Дата: .........................
Име, подпис и печат на ветеринарния лекар: .........................................................................................................................................
Имена и подписи на членовете на екипа:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
3. Връщане на обработеното куче на място на залавяне (попълва се от лицето, което връща кучето).
3.1. Адрес на връщане на кучето: .......................................................................................
...........................................................................................................................
(район, квартал, улица)
3.2. Връщане в общински/частен приют (при необходимост от по-дълъг престой)
Адрес на приюта: .........................................................................................................
............................................................................................................................
Имена и подписи на членовете на екипа:
.........................................................
.........................................................
......................................................... Дата: ....................... г.

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 1, т. 2

Информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени кучета № .........

1. Залавяне на безстопанствено куче (попълва се от лицето, заловило кучето).
1.1. Име на лицето, заловило кучето: ......................................................................................................
(собствено и фамилно име)
1.2. Адрес за кореспонденция: ...........................................................................................................................................
1.3. Телефон за връзка и e-mail на лицето: .........................................................................................
1.4. Адрес на залавяне: ........................................................................................................................................
(район, квартал, улица)
1.5. Час на залавяне: ...............................................
1.6. Дата на залавяне: ............................................
1.7. Транспорт до ветеринарномедицинското заведение за обработка (вид и № на МПС): .....................................................................................................................................................
1.8. Адрес на ветеринарномедицинското заведение: .........................................................................................................................................
(район, квартал, улица)

Подпис на доброволеца: ................................... Дата и час: ............................................
2. Прием на кучето (попълва се от ветеринарния лекар).
2.1. Ветеринарномедицинско заведение: ................................................................................................................................................
2.2. Адрес: ......................................................................................................................................
2.3. Ветеринарен лекар, приел кучето: ...........................................................................................................................................................
2.4. Статус на животното: .....................................................................................................................................................
2.5. Пол: ...............................................................
2.6. Данни за обработеното куче:
- външни характерни белези: ..................................
- големина: .........................................................
- номер на временен нашийник: ..............................
- номер на транспондер (чип), татуировка
(в случай че има такива): ..........................................
Дата: .................................
Име, подпис и печат на ветеринарния лекар: .......................................................................................................................................................
Име и подпис на доброволеца: ................................................................................................
Желая да осигуря 24 часа
престой на кучето: Да Не
Доброволец:
3. Връщане на обработеното куче на място на залавяне (попълва се от лицето, което връща кучето).
3.1. Адрес на връщане на кучето: ...................................................................................................................
..........................................................................................................
(район, квартал, улица)
3.2. Връщане в общински/частен приют (при необходимост от по-дълъг престой)
Адрес на приюта: ..............................................................................................
(район, квартал, улица)
3.3. Име на лицето, върнало кучето: ...............................................................................................................
3.4. Телефон за връзка и e-mail на лицето: ............................................................................................................
Дата: ...................... г. Подпис:

Приложение № 4
към чл. 15, т. 2

Информационен талон № 2
за извършване на ветеринарномедицински дейности на безстопанствено куче № ..............

1. Баркод с номер на електронния чип (тук се залепва единият екземпляр от баркода на електронния чип):
.....................................................................................................................................
2. Номер на ветеринарномедицински паспорт на кучето: ...................................................................................................................................................
3. Ветеринарномедицински дейности по дати: ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
4. Здравен статус на животното след извършване на дейностите:
..........................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. Здравен статус при изписване на животното: ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................
6. Име и адрес на лицето (доброволеца), на когото е предоставено кучето:
...........................................................................................................................................................

Дата: ...................... г. Подпис и печат:

Настоящата Наредба е приета с Решение № 270/ 29.07.2021 г. от Общински съвет гр. Пещера.

Д-р Николай Пенев /п/
Председател на общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069