Петък, 24 Сеп 2021
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за народни представители 11.07.2021 г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Август 2021г. 08:29ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 08. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за работата на РУ – Пещера за 2020г.
Докладва: Камен Радев – Началник на РУ- Пещера


2. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2021/2022 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Елена Рядкова – Зам. кмет на Община Пещера.

3. Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средствата от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

4. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназнчението на имот с идентификатор 56277.3.582 и отреждането му в УПИ ХХII-II-.582, „за автосервиз" в местност „Дъбравата" по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

5. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на метални павилиони и терени за търговска дейност, намиращи се в района на Общински пазар – Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов,
Гл. Специалист „Общинска собственост, наеми"

6. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.841 по ПУП на гр. Пещера с Красимир Рашков Макаринов
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл. експерт «Общинска собственост».

7. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.504.602
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл. експерт «Общинска собственост».

8. Кандидатстване на Община Пещера за финансиране по покана за подбор на проектни предложения „Интегрирани мерки в подкрепа на ромското включване", процедура BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите, финансирана по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник на отдел „ Европейски фондове и обществени поръчки"

9. Одобряване на меморандум за сътрудничество между Общински съвет- Пещера, Община Пещера, Фондация „Тръст за социална алтернатива" и Фондация „Фонд ИГА", в съответствие с целите на изпълнявания от Фондация „Фонд ИГА" проект „Грам превенция е равно на килограм интервенция".
Докладва: д-р Николай Пенев, Председател на Общински съвет- Пещера

10. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069