Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 03 Септември 2021г. 17:41ч.

З А П О В Е Д
№ 666
гр.Пещера, 03.09.2021 год.
Във връзка със Заповед № РД-01-748/02.09.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №629 от 26 август 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение № 426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет, и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2 от ЗМСМА,


З А П О В Я Д В А М :


I. За периода от 07.09.2021г. до 31.10.2021г. създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера:

 

 1. Провеждането на присъствени групови занятия в обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м. и не повече от 10 човека в помещение, носене на
защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
2. Преустановяват се посещенията детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения и други мероприятия с такъв характер се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провежда и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
4. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.

5. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при физическа дистанция от най-малко 1.5м. и носене на защитна маска за лице от всички участници.
6. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът (участието) е
неограничен.
7. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м. между посетителите и носене на защитни маски за лице.
8. Посещенията на музеи и галерии да се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв.м., при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.
9. Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и не повече от 10 човека в помещение.
10. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.
11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30 % от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от посетителите.
12. Посещенията на фитнес центрове се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м. и носене на защитни маски за лице от персонала.
13. Посещенията в спортни зали и клубове се допуска само за индивидуални спортове при използване на 30 % от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най- малко 1.5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с
изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
14. Посещенията в СПА центрове се допуска само за индивидуални спортове при използване на 30 % от капацитета им, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице при услуги, допускащи тяхната употреба и създаване на график за индивидуално ползване на услугите.
15. Посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма, игралните зали и казина се допускат само в часовия интервал от 07.00ч. до 23.00ч., при спазване на отстояние от 1.5м. между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
16. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не-повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.
17. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
18. Възлагам на директора на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ да създаде организация за еднопосочно движение, осигуряване на дистанция от най-малко 1.5м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
19. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
20. Свижданията в МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД се организират по ред, определен от ръководителя на лечебното заведение.
21. Посещенията на външни лица (близки и роднини на настанените деца и възрастни) в социалните услуги от резидентен тип – Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания се
организират по ред, определен от ръководителя им, при задължително носене на лични предпазни средства (калцуни, ръкавици и защитна маска за лице).
22. Въведените противоепидемични мерки по т.1, 3, 7, 8, 9,12 и 13, ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения, може да не се прилагат при следните условия:
а) 100% от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID-19 или разполага с отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване, удостоверено с валидни
документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.20201 г. на министъра на здравеопазването и
б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:
а) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.20201 г. на министъра на здравеопазването или
б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/началото на мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.20201 г. на министъра на здравеопазването.
23. Въведените противоепидемични мерки по т.15 относно задължителното отстояние от 1.5 м. между облегалките на столовете на съседните маси и недопускане на повече от 6 души на една маса може да не се прилагат при изпълнение на условията по т.22.
24. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т. 22 и 23 предварително уведомяват за взетото решение Регионална здравна инспекция-Пазарджик.
II. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, посочени в въведени със Заповед №647/31.08.2021г. на Кмета на Община Пещера.

III. Отменям моя Заповед №593/04.08.2021г., изменена и допълнена със Заповед №623/19.08.2021г. и Заповед №648/31.08.2021г.
IV. Заповедта влиза в сила от 07.09.2021г.
V. Кметовете на Кметства с. Радилово и с. Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на противоепидемичните
мерки.


Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

Attachments:
Download this file (ЗАПОВЕД 666-03.09.2021г.pdf)ЗАПОВЕД 666-03.09.2021г.pdf[ ]370 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069