Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Септември 2021г. 09:29ч.

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 09. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за изпълнение на т.4 от Инвестиционна програма към Договор за концесия на услуга от 05.12.2017г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

2. Приемане на Информация за изпълнение на План за контрол на площадките за игра и поддържането им за осигуряване на съответствие с изисквнията за безопасност на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

3. Упълномощаване Кмета на Община Пещера да сключи договор по чл.20, ал.1, т.2 от ЗУО за разделното събиране на отпадъци от обувки и текстил на територията на община Пещера; даване на съгласие за сключване на договор с „Текстилна Организация" АД за разделно събиране на отпадъци от обувки и текстил на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

4. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова, Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост "

5. Актуализация на бюджета на Община Пещера и разчета за капиталови разходи за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

6. Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата към Кмета на Община Пещера, на основание чл.167в, ал.2 от Закона за движението по пътищата.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Сашо Дамянов, Служител по сигурността на информацията, нередностите и ОМП

7. Проект за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти 36124.501.2517 и 36124.501.2550.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на Самостоятелен обект в сграда, с площ 21,260 кв.м. с идентификатор 56277.501.247.2.43 в гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

9. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

10. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на Павилиони №1, №3 и №5, намиращи се на Дъгов мост гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

11. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка в Х клас по професия ,,Биотехнолог", специалност ,,Технология в биопроизводствата" в ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев" – гр. Пещера за учебната 2021/2022 година .
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

12. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерна паралелка ХІІ клас в СУ ,,Св. Климент Охридски" гр. Пещера за учебната 2021/2022 година .
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

13. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І и ІІ клас в СУ ,,Св. Климент Охридски" гр. Пещера за учебната 2021/2022 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

14. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на маломерни паралелки в І и ІІ клас в ОУ ,,Св. Патриарх Евтимий" гр. Пещера за учебната 2021/2022 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева, Гл. експерт „Образование"

15. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 по КККР на гр.Пещера в местност „Войника" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

16. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението и изграждане на обект „Приемо-предавателна станция № 6447" в поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по КККР на гр.Пещера, местност „Узун Драгасия" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

17. Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.93 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия".

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев, Гл. архитект на Община Пещера

18. Дарение от „Фонд за инвестиции в общността – Пещера", с ЕИК 177132745, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, област Пазарджик, община Пещера ул. „Свобода" № 1
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Златка Гемиева - Началник отдел „Европейски фондове
и обществени поръчки"
19. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069