Вторник, 25 Яну 2022
Вие сте тук: Начало Заповед
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители-14.11.2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  
cooltorise logo with name    

 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заповед Печат Е-поща
Сряда, 01 Декември 2021г. 13:46ч.

З А П О В Е Д

№ 886
                                              
гр.Пещера, 30.11.2021 год.

Във връзка със Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на министъра за здравеопазването, Решение №826 от 26 ноември 2021г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020г. на Министерския съвет, Решение №418 на Министерски съвет от 25 юли 2020г., Решение №482 на Министерския съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. и Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020г., Решение №673 от 25 септември 2020г. на Министерския съвет, Решение №855 от 25 ноември 2020г. на Министерския съвет, Решение №72 от 26 януари 2021г. на Министерски съвет и Решение №395 от 28 април 2021г. на Министерски съвет, Решение №426 от 26 май 2021г., Решение №547 от 28 юли 2021г. на Министерски съвет и на основание чл.44, ал.1, т.1, ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :
I.    Създавам следната организация по прилагане на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Пещера, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г.:

1.    Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови почасови услуги за деца.
2.    Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер.
3.    Преустановява се провеждането на тиймбилдинг и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
4.    Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
5.    Преустановяват се груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство.
6.    Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в образователни и други обучителни центрове и школи.
7.    Провеждането на присъствени групови занятия за деца в образователни центрове, Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс и други обучителни центрове и школи се допуска при осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
8.    Преустановяват се посещенията в библиотеки, музеи, Художествена галерия „Проф.Веселин Стайков“, кинопрожекции, театрални постановки, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито.
9.    Преустановява се провеждането на колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.
10.    Провеждането на спортни състезания се допуска без публика.
11.    Преустановяват се посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове,  и СПА центрове.
12.    Преустановяват се посещенията в игралните зали, казината и заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, включително и тези към местата за настаняване.
13.    Преустановяват се посещенията в магазините с нетна търговска площ над 300 кв.м., базари и изложения на закрито. Изключение се допуска по отношение на магазините, които предлагат предимно хранителни стоки.
14.    Преустановява се провеждането на организирани екскурзии и групови посещения на туристическите обекти в общината.
15.    Преустановяват се свижданията в МБАЛ „Проф.Димитър Ранев“ с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий, както и свижданията в Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждани в гр.Пещера.
16.    Предоставянето на социални услуги за деца и пълнолетни лица с увреждания в Дневен център за деца и младежи с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания да се извършва индивидуално с потребителите, при спазване на Указания за превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, изготвени от Агенция за социално подпомагане.
17.    Преустановяват се посещенията в клубовете на сдруженията на хората с увреждания, диабетиците и на пенсионерите.
18.    Присъствените учебни занятия в училищата преустановяват при достигане на 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население.
19.    Присъствените учебни занятия на 50% от паралелките в училищата на преустановят при достигане на 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000 население. Присъственото обучение да се осъществява по график, утвърден от министъра на образованието и науката.
20.    Противоепидемичните мерки по т.18 и т.19 може да не се прилагат и учениците могат да провеждат присъствени учебни занятия в съответните училища, ако са изпълнени следните условия:
а) създадена е организация за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти в седмицата (понеделник и четвъртък) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;
б) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда;
в) по изключение, индивидуални дейности (индивидуални часове, консултации, изпитвания за текуща оценка, изпити и др.) може да се провеждат без прилагане на изискването по буква „а“ за учениците, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките.
21.    Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние по т. 18 - 20 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
22.     Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическият и непедагогическият персонал в училищата да носят защитна маска за лице по време на престоя и обучението им в училищата.
23.    Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат само на открито, с изключение на случаите, когато учебният процес се провежда при условията на т. 20.
24.    При провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смесване на ученици от различни паралелки, с изключение на случаите, когато учебният процес се провежда при условията на т. 20.
25.    Учебните занятия в училищата и детските градини при присъствено обучение се осъществяват при спазване на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и детските градини, утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването и публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
26.    Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на открито.
27.     Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.
28.    Директорът на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“ създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв м и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
29.    Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
30.    Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите, като:
а) установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно и
б) разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работа това не е възможно.
31.    Противоепидемичните мерки по т. 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 17 може да не се прилагат при следните условия:
а) 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване и
б) ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:
аа) са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване или
бб) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.
в) условията по букви „аа“ и „бб“ не се прилагат по отношение на лица до 18 годишна възраст.
II. Валидните документи за ваксинация, преболедуване и изследване са документите по т.II на Заповед №РД-01-973/26.11.2021г. на министъра за здравеопазването.
III. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, или се извършват по реда на т. I, 31 се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №883 от 30.11.2021 г. на Кмета на Община Пещера.
V.    Заповедта влиза в сила от 01.12.2021г.
VI.    Кметовете на Кметства с. Радилово и с. Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на противоепидемичните мерки.
    Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Пещера.

     
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069