Вторник, 25 Яну 2022
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

    

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Избори за президент и вицепрезидент на републиката, и за народни представители-14.11.2021г. logo bg right ban 1 baner eu 

 

Програма за устойчиво енергийно развитие на Община Пещера 2019г.-2028г.

 

logo romact  logo bg right no back  logo bg right

ban 2

 ban european commission  logo bg right  
cooltorise logo with name    

 

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Декември 2021г. 15:49ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 23. 12. 2021 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Пещера за 2022 година.
Докладва: д-р Николай Пенев,
Председател на Общински съвет- Пещера

2. Отчет за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода юли-декември 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

3. Приемане на отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода юли-декември 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

4. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2021г. и разчета за капиталови разходи 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

5. Докладна записка с вх.№ 30-34-16/02.12.2021г. от Васил Батаклиев – ВрИД Управител на „ВКС" ЕООД гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

6. Изменение и допълнение на Решение № 308/28.10.2021 г. относно кандидатстване на Община Пещера по Целева програма „Подобряване на материалната база на домашен социален патронаж и/или обществена трапезария", финансирана от Фонд „Социална закрила" през 2022 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

7. Предоставяне на имот –чстна общинска собственост за нуждите на НЧ „Развитие-1873", гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

8. Искане за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху едноетажна сграда - държавна собственост с идентификатор 87825.506.768.354, с. Свети Константин.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

9. Одобряване на проект за елементи на техническата инфраструктура – ПУП-Парцеларен план за електроснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.1.158 по КККР на гр.Пещера в местност „Долна Бялча".
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев- Главен архитект на Община Пещера

10. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на КЛ от КРШ монтиран пред поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 до ново ел. табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.1.404 по КККР на гр.Пещера в местност „Копривец" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев- Главен архитект на Община Пещера

11. Даване на разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев- Главен архитект на Община Пещера

12. Питания.

 

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069