Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 20 Януари 2022г. 15:47ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 01. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода юли 2021г. – декември 2021г.
Докладва: д-р Николай Пенев-Председател на Общински съвет- Пещера

2. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Пещера за мандат 2019-2023г.
Докладва: Йордан Младенов - Кмет на Община Пещера

3. Приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Елена Рядкова- Заместник кмет на Община Пещера

4. Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2022 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов-Гл.експерт «Култура, младежки и религиозни дейности»

5. Приемане на Общински план за младежта на Община Пещера за 2022г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева- Главен експерт „Образование"

6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за периода 2022 година
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Гл.експерт „Общинска собственост"

7. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2022г.-2023г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на пасища, мери и ливади.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

8. Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021г.-2025г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

9. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предварително сългласие за учредяване на право на строеж и упълномощаване за промяна на предназначението на земеделски земи поземлени имоти 61371.520.132; 61371.567.227; 61371.520.148, находящи се в землището на с. Радилово,община Пещера, по реда на ЗСПЗЗ.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева- Заместник кмет на Община Пещера

10. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предварително сългласие за учредяване на право на строеж и упълномощаване за промяна на предназначението на земеделски земи – поземлени имоти 61371.565.270, 61371.566.256; 61371.565.277;61371.515.259 находящи се в землището на с. Радилово, община Пещера, по реда на ЗСПЗЗ.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева- Заместник кмет на Община Пещера

11. Даване на разрешение за изработване проект за ПУП-ПП за определяне на сервитутната зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-06 на общински път № PAZ 1181 ДОРКОВО-КОСТАНДОВО-ЛЕТ."СВЕТИ КОНСТАНТИН" в участък I при км. 40+910 в землището на гр.Пещера, общ.Пещера, находящо се в поземлен имот с идентификатор 56277.1.1276 по КККР на гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев - Главен архитект на Община Пещера

12. Даване на разрешение за изработване проект за ПУП-Парцеларен план и провеждане на процедура за промяна предназначението, предварително съгласуване на поземлени имоти от горска територия по реда на чл. 73, ал. 2 от ЗГ и определяне на сервитутната зона за укрепване на свлачище № PAZ21.56277-07, находящо се в поземлен имот с идентификатор 61371.40.924 по КККР на с.Радилово, община Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев - Главен архитект на Община Пещера

13. Проект за изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радилово, община Пещера, с цел актуализиране на данни настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев - Главен архитект на Община Пещера

14. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1868 и отреждането му в УПИ ХIХ-3.1868 „За Козеферма" в местността „Войника" по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев - Главен архитект на Община Пещера

15. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за подземен електропровод, захранващ поземлен имот с идентификатор 56277.2.581 по КККР на гр.Пещера в местност „Потока" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев - Главен архитект на Община Пещера

16. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.2.723 по КККР на гр.Пещера, местност „Долна Бялча" и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Лазар Ковачев - Главен архитект на Община Пещера

17. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069