Понеделник, 30 Яну 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА
НАРЕДБА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ  В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

/Приета с Решение № 333 от 27.01.2022г. на Общински съвет - Пещера/

Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба определя условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби от община Пещера чрез еднократно финансово подпомагане и отпускане на стипендии.

Чл. 2. Право на закрила по наредбата имат деца и ученици с изявени дарби в областта на науката, техниката, изкуството, културата и спорта, класирани на международен, национален, областен, регионален конкурс, олимпиада или състезание в областта, за която се кандидатства, проведени през последната година, както и ученици, завършили с отличен успех средното си образование.

Чл. 3. Закрила по наредбата се предоставя с цел:
1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата и учениците;
2. Стимулиране чрез стипендии и еднократно финансово подпомагане.

Чл. 4. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности и за осигуряване на възможности и условия за участия на деца и ученици с изявени дарби са:
1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
2. подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
3. подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания;
4. проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата и учениците с изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време;

Чл. 5. Мерките за закрила на деца и ученици с изявени дарби се осъществяват чрез предоставяне на стипендии или еднократно финансово подпомагане.

Чл. 6. Видовете стипендии и финансово подпомагане са:
1. Еднократно финансово подпомагане за отличен успех
2. Годишни стипендии;
3. Еднократно финансово подпомагане;

Чл. 7. (1) Годишните стипендии и еднократното финансовото подпомагане по тази Наредба са индивидуални, като всяко дете или ученик има право на една стипендия или на едно еднократно финансово подпомагане за календарната година.

Раздел ІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА

Чл. 8. (1) За целите на Наредбата ежегодно, до 15 февруари, кметът на общината прави предложение до дирекция "Социално подпомагане" за включване в общинската програма по чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето на мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности и за осигуряване на възможности и условия за участия на деца и ученици с изявени дарби.

(2) Общинската програма за закрила на детето по ал. 1 се приема с решение на общинския съвет до април на съответната година и включва мерките от програмата по чл.11 ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г., както и мерки предложени от кмета на общината, училища и други юридически лица, осъществяващи дейност на територията на община Пещера.

(3) Мерките за закрила на деца и ученици с изявени дарби, приети с общинската програма по ал. (2), извън мерките по програмата по чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, се финансират от собствени приходи на община Пещера по ред, определен с тази наредба.

Чл. 9. (1) Закрила на дете или ученик с изявени дарби се предоставя със заповед на кмета на общината.

Чл. 10. (1) За целите на настоящата Наредба кметът назначава експертно-консултативна комисия с 7-членен състав, в който се включват един представител на Общинския съвет, определен с решение на ОС, и един представител на ДСП Пещера – Отдел закрила на детето.

(2) Комисията избира председател от своя състав на първото си заседание, което се провежда в срок до десет дни от назначаването.

(3) Комисията изготвя правила за работата си, които се утвърждават от кмета на общината.

(4) Комисията осъществява оценката и подбора на постъпилите искания за отпускане на стипендия или финансово подпомагане и прави мотивирано предложение до кмета на общината за отпускането им.

Чл. 11. Всички решения на комисията за отпускане на стипендия и/или еднократно финансово подпомагане се оповестяват чрез официалния сайт и информационния център на Община Пещера.

Раздел ІІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 12. (1) Годишни стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и ученици с изявени дарби могат да се предоставят по искане на:
1. директор на институция в сферата на образованието след решение на педагогическия съвет;
2. неправителствени организации, осъществяващи дейност в сферата на образованието, изкуството, културата, спорта или други, допринасящи за развитието и възпитанието на децата и учениците;( читалищни настоятелства, училищни настоятелства, спортни клубове)
3. общински съвет;

(2) Искането по ал. 1 се подава към кмета на Община Пещера и е по образец /Приложение № 1/, като задължително се мотивира.

(3) Закрила на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се предоставя при условията и по реда на този раздел.

Чл. 13. (1) Всеки кандидат може да кандидатства за повече от една стипендия/еднократно финансово подпомагане в повече от една от областите, посочени в чл. 3 от Наредбата.

(2) Когато кандидатът отговаря на условията за получаване на повече от един вид стипендия/еднократно финансово подпомагане по тази наредба, този, който подава искането (Приложение 1), декларира, че кандидатът ще получава само една стипендия/еднократно финансово подпомагане по избор.
(3) Кандидатът не може да получи стипендия/еднократно финансово подпомагане по тази наредба, ако за същото постижение е получил финансова награда от друга институция, което подаващият искането декларира в Приложение 1

Чл. 14. Кандидатстването и одобрението за стипендиите и/или еднократното финансово подпомагане по чл. 7 се осъществява в определени срокове.

Чл. 15. Правото на стипендия се придобива от началото на месеца, следващ месеца, през който се е състояло класирането или е спечелена наградата.

Чл.16. Ред за отпускане на еднократно финансово подпомагане за отличен успех.

(1) Еднократното финансово подпомагане за отличен успех се присъжда на ученик, който завършва средно образование в средно училище на територията на община Пещера с успех – „Отличен" (6,00).

(2) Кандидатът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Пещера.

(3) Еднократното финансово подпомагане за отличен успех е в размер на в размер на 500 лв.

(4) Приемането на документи за кандидатстване започва след обявяване на резултатите от ДЗИ.

(5) Комисията разглежда подадените искания и излиза с решение преди връчването на дипломите за завършено средно образование.

(6) Еднократното финансово подпомагане за отличен успех се връчва на тържествената церемония от кмета на общината и се изплаща по банков път или на касата на Община Пещера.

(7) Ако за учебната година в община Пещера няма ученик, завършващ с пълно отличие, еднократно финансово подпомагане в размер 450 лв. се присъжда на ученик, с постоянен или настоящ адрес в община Пещера който завършва средното си образование в средно училище на територията на община Пещера с успех не по-нисък от – „Отличен" (5,90).

Чл.17. Ред за отпускане на годишна стипендия

(1) Годишната стипендия се отпуска за период от една календарна година в областите наука и техника, спорт, изкуство и култура.

(2) Стипендията се присъжда на ученик с участие на международни олимпиади, състезания и конкурси на международно и национално равнище, и класиран до трето място. (световни юношески, олимпийски игри, европейски игри, балканиада, държавни и републикански първенства)
(3) Кандидатът трябва да е с постоянен или настоящ адрес в община Пещера и да е ученик от училище в община Пещера.

(4) Приемането на документи за кандидатстване е в двумесечен срок от възникването на основанието за предоставяне на стипендията.

(5) Разглеждането на документите е в срок до 10 дни след края на всяко тримесечие.

(6) Годишният размер на стипендията е 2 /две/ минимални работни заплати за страната, определени към датата на одобрение на кандидата и се изплаща на четири равни вноски чрез касата на Община Пещера или по банков път, като първата вноска е през месеца, следващ месеца, през който е отпусната стипендията.

Чл. 18. Ред за отпускане на еднократно финансово подпомагане.

(1) Еднократното финансово подпомагане се отпуска в областите наука и техника, спорт, изкуство и култура.

(2) Еднократно финансово подпомагане се отпуска на:
1. На ученик с индивидуално участие в конкурси, състезания, инициативи и изяви с национално равнище и класиране до трето място
2. На ученик с индивидуално участие в конкурси, състезания, инициативи и изяви с международно равнище и класиране до трето място
3. На състав, екип, група, формация, колектив или отбор с участие в конкурси, състезания, инициативи и изяви с национално равнище и класиране до трето място
4. На състав, екип, група, формация, колектив или отбор с участие в конкурси, състезания, инициативи и изяви с международно равнище и класиране до трето място

(3) Кандидатите трябва да са с постоянен или настоящ адрес в община Пещера и да са ученици от училище в община Пещера.

(4) Приемането на документи за кандидатстване е до 20 ноември на текущата година.

(5) Разглеждането на документите е в срок до 1 декември текущата година.

(6) Еднократното финансово подпомагане е в размер на:
1. По чл. 18, ал. 2, т. 1: за първо място – до 200 лв.
за второ място – до 150 лв.
за трето място – до 100 лв.

2. По чл. 18, ал. 2, т. 2: за първо място – до 400 лв.
за второ място – до 300 лв.
за трето място – до 200 лв.

3. По чл. 18, ал. 2, т. 3: за първо място – до 400 лв.
за второ място – до 300 лв.
за трето място – до 200 лв.

4. По чл. 18, ал. 2, т. 4: за първо място – до 500 лв.
за второ място – до 400 лв.
за трето място – до 300 лв.

и се изплаща на кандидата, съответно на ръководителя на състава, екипа, групата, формацията, колектива или отбора на касата на Община Пещера или по банков път през месец декември текущата година.

(7) Средствата по чл. 18, ал. 6, т. 3 и 4 да се използват за развитие на състава, екипа, групата, формацията, колектива или отбора и в интерес на всичките ѝ участници, съгласно мерките по чл. 4 от настоящата Наредба.

Чл.19 Когато на детето/ученика е отпусната стипендия или финансово подпомагане по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление на министерския съвет, то не може да кандидатства през същата година по същата мярка по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера.

Чл. 20. (1) Необходими документи за кандидатстване:
1. искане за предоставяне на закрила – Приложение 1;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето/ученика;
3.служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение и/или за индивидуална подготовка, за участие в пленер или лагер /ако е приложимо/;
4. документи, удостоверяващи участие и/или класиране на детето/ученика;
6. документ, удостоверяващ учебното заведение, в което учи;

Чл. 21. (1)Децата/учениците губят правото си на стипендия, когато:
1. преустановят обучението си;
2. прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
3. имат наложено наказание съгласно чл. 199, ал. 1 от ЗПУО

(2) При настъпване на обстоятелствата по ал.1 директорът на образователната институция уведомява кмета на Община Пещера.

Чл.22. Предоставянето на стипендия и еднократно финансово подпомагане се отразява в Книга-регистър за записване на деца и младежи с изявени дарби, която се води от член на комисията, определен от председателя на комисията /Приложение № 2/.

Чл.23. (1) Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:
1. бюджета на община Пещера за текущата година и са в размер на 10000 лв.
2. дарения;
(2) Комисията разглежда документи до изчерпване на заложените по настоящата наредба средства.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§.1. Наредбата е приета на основание Правилника за прилагане на ЗЗД и Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление на министерския съвет №298 от 17.12.2003 г.

 

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ /п/

Председател на Общински съвет- Пещера

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1

№ ........................./.............................. г.

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ИСКАНЕ
за предоставяне на закрила на дете /ученик с изявени дарби

от ..................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
постоянен адрес..........................................................................................................................

адрес за кореспонденция: .......................................................................................................

тел:. ............................................, електронна поща.................................................

В качеството ми на .........................................................................................................

На основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби от Община Пещера отправям искане за предоставяне на закрила на:
................................................................................................. дата на раждане.................
(име, презиме, фамилия на детето/ученика)

.......................................................................................................................................................
(настоящ адрес на детето/ученика)

.................................................................................................................
(ученик/чка в училище; клас/ДГ)
за:
1.Отпускане на еднократно финансово подпомагане за отличен успех;

2. Отпускане на годишна стипендия;

3.Опускане на еднократно финансово подпомагане;
(Забележка: Оградете с кръгче исканата мярка)

Мотиви:.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Прилагам следните документи
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Декларирам че:
1.Кандидатът не е получил стипендия/еднократно финансово подпомагане за ............ г. по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление на министерския съвет №298 от 17.12.2003 г.
2. Кандидатът не е получил стипендия/еднократно финансово подпомагане за същото постижение от друга институция.

гр. Пещера подпис:..........................................
дата: .....................

Приложение №2

КНИГА-РЕГИСТЪР

за записване на деца и младежи с изявени дарби, на които е предоставена закрила в Община Пещера

Пореден №

Вх. №

на

иска-

нето

Данни на детето/ученика/./дата на раждане,

месторождение, настоящ и

постоянен адрес, телефон/

Искане за предоставян

е на закрила

на дете с

изявени

дарби/вид

закрила/

№ на акта за

предоставян

е на закрила

Мярка

на

закрила

Мотиви
             
             
             
             
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069