Сряда, 17 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ-НАРЕДБА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 03 Април 2008г. 16:30ч.
ПРОЕКТ

НАРЕДБА


за принудителното изпълнение на заповеди за

поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях

на територията на Община Пещера

ПРОЕКТ

НАРЕДБА

за принудителното изпълнение на заповеди за
поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях
на територията на Община Пещера

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Пещера

Чл. 2. Тази наредба се прилага за:
1. строежи, които попадат в разпоредбите на чл. 195, ал. 4, 5 и 6 на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. незаконни строежи или части от тях, посочени в чл. 147 и чл. 151, ал. 1 на ЗУТ и за сгради, съоръжения или части от тях, чието предназначение е променено не по установения за това ред;
3. обекти по чл. 57а на ЗУТ;
4. строежи по §17 от Преходните разпоредби на ЗУТ.

Чл. 3. (1) Преди да се пристъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, кметът на общината изпраща покана за доброволно изпълнение в 14-дневен срок от получаването й до адресата/адресатите на заповедта.

(2) Поканата съдържа:
1. име, съответно наименование, и адрес на адресата/адресатите на заповедта;
2. номер, дата и кратко описание на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ, от която произтичат задълженията на адресата й;
3. данни за органа, издал заповедта (име и адрес);
4. предупреждение за пристъпване към принудителни действия при липса на доброволно изпълнение в 14-дневен срок;
5. размера на глобата или имуществената санкция, която може да бъде наложена, в случай че задължението не бъде изпълнено доброволно;

6. възможността за отправяне на искане за съдействие до органите на полицията или други държавни органи.
(3) При смърт на задължено физическо лице в срока за доброволното изпълнение кметът на общината, преди да продължи действията си, изпраща на наследниците нова покана.


Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) B едноседмичен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, определен със заповедта на кмета на Община Пещера по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, се извършва проверка пo изпълнението от специалисти на общинската администрация, за което се съставя констативен протокол (Приложение № 1).
(2) При установено неизпълнение на заповедта в срока за доброволно изпълнение или при допуснато предварително изпълнение, кметът на общината пристъпва към действия пo принудителното й изпълнение.
Чл. 5. (1) B едноседмичен срок от съставяне на констативния протокол съответните специалисти от отдел (звено, дирекция или друго поделение) ".........." провеждат предварително проучване относно начина на изпълнение на заповедта на кмета на Община Пещера по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ, срока, необходим за изпълнението й, подлежащите на извършване видове и количества строително-монтажни работи (СМР) и необходимите за заплащането им финансови средства (пo изготвена количествено-стойностна сметка). Резултатите от проучването се оформят в протокол (Приложение № 2), който се представя на кмета на общината.
(2) Когато се констатира необходимост от представяне на конструктивно становище, изработване на проект по част “Конструктивна”, част “Консервация, реставрация и експониране на паметниците на културата” и други подобни, това изрично се посочва в протокола по чл. 5, ал. 1.
(3) В случаите по предходната алинея, действията по принудителното изпълнение продължават след представяне на конструктивното становище, респ. след съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж.
Чл. 6. (1) В едноседмичен срок от съставяне на протокола (Приложение № 2) кметът на общината открива процедура за възлагане проектирането и/или изпълнението на предвидените СМР за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга, респ. строителство по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) или Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП).
(2) В случаите, когато стойността на услугата и/или строителството не надвишава посочените в НВМОП прагове, изпълнението им се възлага на лице,
определено от Кмета на Община Пещера .
Чл. 7. (1) В едноседмичен срок от възлагане изпълнението на
предвидените СМР, кметът нa общината определя датата, часа и начина на принудителното изпълнение, за което се уведомяват всички заинтересувани лица.
(2) Собствениците на строежите, респ. недвижимите имоти, са длъжни да осигурят достъп за извършване на дейностите по принудителното изпълнение, определени в заповедта на кмета на общината. При отказ от тяхна страна, достъпът се осигурява по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс.
Чл. 8. Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти.
Чл. 9. Ha определените дата и час представители на общинската администрация, съвместно с изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, съставят протокол за състоянието на обекта преди започване на принудителното изпълнение на заповедта на кмета на Община Пещера по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ (Приложение № 3).

Чл. 10. (1) В случаите, когато строежът не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожароопасни и взривоопасни материали, продукти, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудителното му освобождаване.
(2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от кмета нa общината съгласно съставен опис за вида, количеството и състоянието му.
(3) Извършените разходи по ал. 1 и 2 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта на кмета на общината и се събират по реда на чл. 13 от настоящата наредба.
Чл. 11. (1) Изпълнението на възложените СМР по принудителното изпълнение на заповедта се ръководи от технически правоспособно лице - представител на изпълнителя, и се извършва съгласно становището на инженер-конструктор или одобрените инвестиционни проекти, в случаите, когато такива са били необходими, както и след преустановено захранване с вода, електрическа енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др., когато това се налага.
(2) B процеса на изпълнението на заповедта по ал. 1 изпълнителят е длъжен да спазва нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.
Чл. 12. След изпълнението на заповедта на кмета на Община Пещера по чл.
195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ се съставя протокол (Приложение № 4) от представителите на общинската администрация и изпълнителя в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи.
Глава трета

РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ

Чл. 13. Въз основа на влязлата в сила заповед на кмета на общината по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ и протокол за извършените разходи, подписан от упълномощени представители на общината и изпълнителя, се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземането по реда на чл. 237, буква "к" от Гражданския процесуален кодекс.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. "Премахване на строеж" представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние, което го прави негоден за ползване при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.
§ 2. "Премахване на промяна предназначението на сгради, съоръжения или части от тях" представлява възстановяване на първоначалното предназначение съгласно одобрените строителни книжа.
§ 3. "Адресат/адресати на заповедта" са физически или юридически лица, спрямо които със заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 от ЗУТ се създават задължения по нейното изпълнение. Тези лица може да са: собственикът на строежа или терена, лицето, в полза на което е учредено ограничено вещно право, или извършителят на строежа.

§ 4. При частично премахване на строеж се изготвя становище от правоспособен инженер-конструктор за укрепване на строежа, придружено (при необходимост) от конструктивен проект.

§ 5. "Изпълнител" е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, НВМОП ,или от Кмета на Община Пещера , на което е възложено извършването на СМР по принудителното изпълнението на заповедта по чл. 195, ал. 4, 5 или 6 на ЗУТ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на
незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол.
§ 7. Наредбата влиза в сила от / датата на приемането /…………... година.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069