Понеделник, 20 Май 2024
Вие сте тук: Начало Общинска администрация Конкурси Съобщение за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса
Съобщение за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса Печат Е-поща
Общинска Администрация - Конкурси

01.03.2022 год.

gerb

О Б Щ И Н А   П Е Щ Е Р А

4550 гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” №17

тел: (0350) 6-22-03, 6-22-08, факс: 6-41-65

URL: http:// www.peshtera .bg

logo obshtina

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за датата, часа и мястото на провеждане наконкурса за длъжността Главен инженер в Дирекция ТСУОС към Община Пещера

   На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители/НПКПМДСл/ конкурсната комисия, назначена със Заповед № 83/07.02.2022г. на Кмета на Община Пещера, обявява на допуснатите кандидати до конкурса следното:

Кандидатите следва да се явят на:

   - решаване на тест - за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност – Общинска администрация Пещера – на 10.03.2022г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17.
   Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста: ЗУТ, АПК, ЗМСМА, ЗДСл, Закон за опазване на земеделските земи, Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други.

   - интервю – кандидатите, преминали успешно теста и допуснати до интервю трябва се явят на 10.03.2022г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера, заседателна зала - етаж №1 на Община Пещера, гр. Пещера, ул. «Дойранска епопея» № 17, за провеждане на интервю.


   При провеждане на конкурсната процедура се спазват условията на т. 2 и т. 32 от Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г., Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103/22.02.2022г. на министъра на здравеопазването.

   При явяването си кандидатите следва да представят един от следните документи:

   Валиден документ за ваксинация или преболедуване на COVID-19, съгласно Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г.и Заповед № РД-01-103/22.02.2022г. на министъра на здравеопазването
или

   Валиден документ за отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди интервюто изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието) или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, съгласно Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. Заповед № РД-01-88/15.02.2022 г. и Заповед № РД-01-103/22.02.2022г. на министъра на здравеопазването.

Кандидатите, които не представят документ по т. 1 или т. 2 няма да могат да участват в подбора.

Допуснатите кандидати следва да носят документ за самоличност и предпазна маска. 

Председател на Конкурсната комисия:   /п/

Гълъбина Карамитрева,

Заместник-кмет на Община Пещера

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069