Неделя, 29 Май 2022
Вие сте тук: Начало Заседание на Общински съвет
Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 24 Март 2022г. 11:11ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ШЕСТО  редовно заседание  на  Общински съвет, което ще се проведе на 31. 03. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за изпълнението на програмата за борба с престъпността и подобряване на обществения ред през 2021г. на РУ Пещера.
Докладва: Главен инспектор Камен Радев – Началник на РУ Пещера

2. Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Златка Златанова, Секретар на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и социални дейности

3. Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

4. Приемане на информация за състоянието на спорта в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Костадин Кехайов, Главен специалист „Спорт и туризъм"

5. Приемане на Спортен календар на Община Пещера за 2022година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Костадин Кехайов, Главен специалист „Спорт и туризъм"

6. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2022 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Павлов,
Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности"

7. Даване на съгласие за участие на Община Пещера в Сдружение «Национална асоциация на доброволците в Република България».
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл. специалист „Общинска собственост и наеми" и Секретар на Общинския щаб за защита при бедствия

8. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП- ПРЗ за изменение на нереализирана улица в обхвата на о.т. 82 до о.т. 75 в квартал 9 и запазване на съществуващите сгради в поземлен имот с идентификатор 87825.506.768 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Свети Константин, община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Лазар Ковачев - Главен архитект на Община Пещера

9. Предложение за безвъзмездно и безсрочно предоставяне за управление от Областен управител Пазарджик на Община Пещера за изпълнение на нейните функции, както и за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение на имоти частна държавна собственост, находящи се в с. Свети Константин.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера Гълъбина Карамитрева- Зам. кмет на Община Пещера

10. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069