Петък, 30 Сеп 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Април 2022г. 14:51ч.

     

    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ОСМО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 04. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите извършени от Дирекция социално подпомагане – Пещера, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2021г.
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г.
Докладва: Димитър Попов – Директор на дирекция социално подпомагане гр. Пещера

2. Информация за състоянието на ученическото и детско здравеопазване в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

3. Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

4. Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността на Народните читалища в Община Пещера през 2021г.
Докладват: Председателите на читалищата

5. Отчет за дейността на „ВКС" –ЕООД - гр. Пещера за 2021 година.
Докладва:Васил Батаклиев, ВрИД Управител на „ВКС" ЕООД гр. Пещера

6. Отчет за дейността на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура" гр. Пещера и финансовото състояние за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Георги Смилянов Директор на ОП"Чистота и поддържане на общинската инфраструктура"

7. Отчет за дейността на ОП „ Паркинги и пазари" за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Георги Дачев, Директор на ОП „ Паркинги и пазари"

8. Отчет за дейността на ОП „Обредни дейности" за 2021г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Милен Радин – Счетоводител и специалист човешки ресурси на ОП „Обредни дейности"

9. Отчет на бюджета на Общината за 2021година, индикативния разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2021г. и доклад за общинския дълг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

10. Поемане на краткосрочен общински дълг чрез безлихвен заем от централния бюджет на Република България за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0148-С01 от 21.05.2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

11. Определяне размера на трудови и други възнаграждения на кмета на Община Пещера и кметовете на кметства в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева, Директор на дирекция „Финанси и човешки ресурси"

12. Отмяна на Решение № 367/31.03.2022г., Протокол № 36 на Общински съвет – Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж.Ива Павлова- Главен инженер на Община Пещера

13. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Пещера за периода 01.01.2022г. до 31.12.2022г., в точка 2. Предложение за продажба на земи.
Даване съгласие за продажба и определяне на продажна цена.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,Гълъбина Карамитрева, Зам. кмет на Община Пещера.

14. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

15. Искане за предоставяне под наем на едноетажна сграда – държавна собственост с идентификатор 87825.506.768.354, находяща се в с. Свети Константин.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

16. Приемане на оценка и учредяване право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване за изграждане на Гараж № 215 в УПИ II- жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр. Пещера /поземлен имот с идентификатор 56277.501.311/.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост".


17. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069