Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Май 2022г. 15:24ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, д-р Николай Пенев, Председател на Общински съвет – Пещера свиква ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 26. 05. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция бюро по труда - Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта през 2021г.
Докладва: Директор на Дирекция „Бюро по труда" гр. Пещера

2. Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците, инвалидите.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Али Чешмеджиев, Главен експерт „Социални дейности и интеграция"

3. Информация за дейността на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Руска Каврошилова – Директор на Центъра за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Пещера.

4. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Пещера, приета с Решение № 137/30.09.2020г., изм. и доп. с Решение №197/28.01.2021г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

5. Определяне на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

6. Определяне на представител за участие в комисия за изработване на областна аптечна карта.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Секретар на Община Пещера

7. Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.501.266 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

8. Бракуване на транспортни средства и автомобили.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов- Гл. специалист „Общинска собственост, наеми".

9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил Фолксваген Пасат 2.0FSI – собственост на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов- Гл. специалист „Общинска собственост, наеми"

10. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил Фолксваген Пасат ЦЦ – собственост на Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов- Гл. специалист „Общинска собственост, наеми"

11. Поемане на дългосрочен общински дълг чрез финансов лизинг.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Василка Билбилева, Началник отдел „Финанси и човешки ресурси"

12. Приемане на план за действие за общинските концесии на Община Пещера за периода 2022-2027г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Гълъбина Карамитрева, Зам. кмет на Община Пещера.

13. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението му и отреждане в УПИ І-3.1870, „За складова база" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев - Главен Архитект на Община Пещера

14. Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението му и отреждане в УПИ IІ-3.455, „За складова база" в местност „Дъбравата" по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев - Главен Архитект на Община Пещера

15. Схема за преместваем обект на територията на община Пещера по чл.56 от ЗУТ.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх.Лазар Ковачев - Главен Архитект на Община Пещера

16. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация - Пещера за мандат 2019-2023г.(Приет с Решение № 21/30.01.2020г., изм. и доп. с Решение № 169/26.11.2020г. на Общински съвет- Пещера).
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

17. Приемане на Декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

18. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069