Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало ОБЯВЛЕНИЕ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера,

да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет. !

 Gerb Peshtera 9 6 24  inf camp ransomware
 

О Б Я В Л Е Н ИЯ на основание 

чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ

РАЗДЕЛ АРХИВ АРХИВ ИЗБОРИ

Baner 1 007 0116 c01 LK

 Baner 1 007 0119 c01 KO

 BG5SFPR002 2.002 0119 C01

 Pro4.004 0014
BG RRP 4 023 8.006 0029 C02 1
 BG RRP 3.006 ruralyouthfuture logo 
 BG05SFPR002 2.001 0196 C01 BG05SFPR002 2003 0139 
Logo TO EF_Baner.jpg
BG06RDNP001 19.610 0060  BANER BG RRP 1009 0014 C01

 

MDT autobus.pngec impuls logo

pr_choveshki_resursi.png baner eu1 

cooltorise logo with name  opak-opr

logo romact ban 2
agora 

iLoveBulgaria logo1 TiReshavash  116111 Baner  baner-op-ak 
peristera RI_Logo.jpg live streeming YotubePeshtera

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН

ПЛАН

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВИ от Военно окръжие 

 VO

II-ра степен – Пазарджик 

   

 

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.

Форма и съдържание на информацията по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС и , в т.ч. нейни актуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРПактуализации – информация за засегнатата общественост, в случай на голяма авария за ПСВРП и ПСНРП

Линк към публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС

ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 31 Май 2022г. 15:56ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

   Със Заповед №311/26.05.2022г. на Кмета на Община Пещера е открита процедура за прием на проектни предложения за предоставяне на финансова подкрепа от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи за 2020г. с Приоритетна област: област „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот“.

    1. Допустими кандидати.

Кандидати могат да бъдат организации, които желаят да реализират инициативи в съответствие с целите на обявената процедура и в полза на местната общност, а именно:
Кандидати, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера и са:

 • неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
 • читалища по реда на ЗНЧ,
 • домсъвети по реда на ЗУЕС,
 • местни културни и образователни институции.

ВАЖНО!

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата. Участието на партньор не е задължително и включването на партньор не води до получаване на допълнителни точки при оценката на проектното предложение.

Партньорът трябва да е пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проектното предложение, а не да изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите между кандидата и партньора и средствата, които ще се разходват от тях) – ако е приложимо.

В процедурата не може да участва кандидат, който:
   1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако не е реабилитиран;
   2. има парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
   3. е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация.
Всеки кандидат може да подаде повече от едно предложение, но в рамките на настоящата процедура ще бъде финансирано само едно предложение на един кандидат.

4. Общата стойност на финансирането.

     В рамките на настоящата сесия на Фонда с приоритет „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот” ще се съблюдават следните параметри:

 •       максималният размер на сумата, с която Фондът може да подкрепи една инициатива е в размер на 2 500 лв.
 •       80% от средствата за преки разходи за реализация на проекта се превеждат авансово, съгласно сключен Договор за финансиране, след писмено одобрение на инициативата.
 •       Остатъкът от пълния размер на финансирането по изпълнение на инициативата се възстановява на кандидата след реализиране на дейностите и одобряване на искането за окончателно плащане по административния договор.

ВАЖНО!

Община Пещера си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства в рамките на обявената процедура за прием на проектни предложения, ако:

1. не постъпят проектни предложения, или

2. постъпилите проектни предложения не отговарят на обявените условия, или

3. всички отговарящи на обявените условия проектни предложения сумарно надвишават наличните финансови средства.

  5. Собствено участие: Осигуряването на собствено участие от страна на кандидата е препоръчително. Кандидатите могат да осигурят финансов/нефинансов принос за изпълнение на инициативите. Нефинансовият принос може да включва доброволен труд, материали, транспорт, експертиза и други, които могат да бъдат ясно остойностени във финансово изражение.

   6. Продължителност:
Планираната продължителност на дейностите не може да e по-малка от 1 месец и да надвишава 3 месеца.
   7. Териториален обхват
Дейностите от проектното предложение на кандидата следва да се изпълняват на територията на община Пещера.

8. Документи за кандидатстване
Кандидатите представят:

 • Формуляр за финансова подкрепа;
 • Бюджет (Приложение № 1);
 • Декларация от кандидата/ партньора (Приложение № 2);
 • Декларация за липса на двойно финансиране (Приложение № 3);
 • Актуална скица на поземлен имот с идентификатор, доказващ, че теренът е общинска собственост. (Община Пещера се ангажира да предостави на кандидатите скици с цел формиране на проектната идея/инициатива);
 • План за озеленяване и възстановяване на зона за отдих, включително залесяване и засаждане на почистените площи – за проектни предложения по Приоритетна област I;
 • Актуални снимки на обекта, предложен за интервенция (на хартиен носител);
 • Протокол и решение на Общо събрание на собствениците на сградата или на вход (при отделни за всеки вход Общи събрания) за участие в процедурата с избран отговорник за изпълнението на проекта на съответната собственост (ако е приложимо).
 • Свидетелство за съдимост (служебно)
 • Удостоверение от органите по приходите и Община Пещера за липса на задължения (служебно);
 • Удостоверение, издадено от Агенция по вписванията (ако е приложимо).

   9. Краен срок за прием на проектни предложения
Крайният срок за прием на проектните предложения е 17:30 ч. на 27.06.2022г.
Проектно предложение, подадено след крайния срок няма да бъде приемано.

   10. Място на подаване на проектните предложения
Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: сесията на фонда, наименование на подателя, адрес, телефонен номер, електронна поща и наименование на проектното предложение.
Пакетът с документи, необходими за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения е достъпен на интернет страницата на Община Пещера – www.peshtera.bg
Телефон за връзка: 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.118 – Весела Хамамджиева

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069