Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 319 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 02 Юни 2022г. 10:29ч.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№ 319

Гр.Пещера 30.05.2022год.

          Като взех в предвид разпоредбата на чл.4 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, на основание, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

НАРЕЖДАМ :

1.Забранявам къпането, плуването и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички небезопасни и неохраняеми водни площи – язовири, канали, водоеми, реки и други водохранилища на територията на община Пещера.

2.Къпането и плуването на територията на общината може да се извършва само на охраняеми водни площи, обезопасени и оборудвани в съответствие с изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

3.Да не се пускат в експлоатация плавателни съдове, които нямат необходимото разрешително.

4.Лицата, нарушаващи разпоредбите на настоящата заповед носят административнонаказателна отговорност по чл.31 от Закона за административните нарушения и наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

5.Актовете за установяване на административни нарушения да се съставят от секретаря на Общинската комисия по водноспасителна дейност.

6.Установените с настоящата заповед забрани да се сведат до знанието на населението на община Пещера чрез поставянето й на интернет страницата на Община Пещера и по друг подходящ начин. Копия от заповедта да се поставят на видни места в Кметство Радилово и Кметство Кап. Димитриево.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Пещера.

Копие от заповедта да се връчи на: Секретаря на Община Пещера и на определения с настоящата заповед актосъставител за сведение и изпълнение и да се класира в трудовото му досие. Копие от заповедта да се изпрати на кметовете на кметства в Община Пещера за изпълнение.

                  

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ/П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069