Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 337 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 10 Юни 2022г. 11:59ч.

LOGO OB BG

ПРЕПИС

ЗАПОВЕД

         № 337

             гр. Пещера 09.06.2022 г.

В изпълнение на Решение №356/24.02.2022 г., Решение №357/24.02.2022 г., Решение №355/24.02.2022 г. и Решение №388/28.04.2022 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1и чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване, както следва:

           1.1. За продажба на Поземлен имот с идентификатор 56277.504.602 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 333 кв.м., няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, ул. „Хан Пресиян“ №13, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 843, квартал 81, парцел ХІV. Граници на имота: 56277.504.9611, 56277.504.303, 56277.504.604, 56277.504.603, актуван с АОС №790/11.03.2019 г., вписан в Служба по вписванията във вх.Регистър №307/12.03.2019 г., Акт №189, том 1.при начална тръжна цена 18 400 лв. без ДДС и депозит за участие 1 840 лв.

         1.2. За продажба на Поземлен имот с идентификатор 56277.1.1857 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 6675 кв.м., последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 28.10.2021 г., адрес на имота: гр.Пещера, местност „Икочово“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категорията на земята: 5, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 040060, граници на имота: 56277.1.1858, 56277.1.1896, 56277.1.1856, актуван с АОС №1052/02.12.2021 г., вписан в Служба по вписванията във вх. Регистър №2263/03.12.2021 г., Акт №90, том 9, при начална тръжна цена 4 254.00 лв. и депозит за участие 425.00 лв.                    

         1.3.За учредяване право на строеж за изграждане на Гараж №212 с площ 21 кв.м. в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от Гараж с идентификатор 56277.501.311.53 при начална тръжна цена 840.00 лв. без ДДС и депозит за участие 84.00 лв.  

           1.4.За учредяване право на строеж за изграждане на Гараж №215 с площ 21 кв.м. в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от Гараж №214 с идентификатор 56277.501.311.60 при начална тръжна цена 840.00 лв. без ДДС и депозит за участие 84.00 лв.

2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на 30.06. 2022г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.

3. Определям задължителни документи за участие в търговете:  

3.1. Заявление за участие по образец.

3.2. Документ за регистрация за юридическите лица и ЕТ, а физическите лица представят документ за самоличност при подаване на документите за участие в търга.

3.3. Удостоверение за актуално състояние за юридическите лица и ЕТ, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие в търга.

           3.4. Документ за внесен депозит за участие в търга.

3.5. Документ за закупени тръжни книжа.

3.6. Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

- декларация за оглед на обекта.

3.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.

3.9. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.

Когато в заявлението по образец участника търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.

           4. Утвърждавам тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лева, с включен ДДС. Утвърдената тръжна документация може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 29.06.2022г. от Центъра за административно обслужване (в сградата на ОА-Пещера).

5. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т.3 в настоящата заповед е до 17:00 ч. на 29.06.2022г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

           6. Депозитите за участие в търговете са посочен в т.1, подточки т.1.1-1.4от тази заповед и следва да се внася до 17:00 ч. на 29.06.2022 г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера .

           7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.

8. Определям стъпка за наддаване 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.

         9. Оглед на обектите, предмет на търговете, може да се извършва всеки работен ден до датата на търговете след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №1, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

10. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

................................................................................................................................

11. Условията на търговете по отношение на обектите, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник, на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.

12. За резултатите от търговете комисията съставя протоколи в срок от 3 работни дни от датата на провеждането им.

13. Договорите за продажба със спечелилилите участници да се сключат при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

14. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069