Четвъртък, 18 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАПОВЕД № 381 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Юни 2022г. 12:36ч.

LOGO OB BG

ПРЕПИС

ЗАПОВЕД
№ 381

гр. Пещера 13.06.2022 г.

   В изпълнение на Решение №386/28.04.2022 г. на Общински съвет – Пещера като съобразих разпоредбите на чл.14, ал.1, ал.2 от ЗОС, чл.83, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

 1. Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните имоти общинска собственост:
   1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.2.326, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 010045, адрес на поземления имот:
гр.Пещера, местност „Долна бялча“, с площ 613 кв.м., трайно предназначение натериторията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при граници и съседи на имота: 56277.2.711, 56277.2.325, 56277.2.327, актуван с АОС №1048/01.11.2021 г., при начална тръжна годишна наемна цена 15,94 лв., депозит за участие 1,59 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

   1.2. Поземлен имот с идентификатор 56277.2.542, частна общинска
собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 007060, адрес на поземления имот:
гр.Пещера, местност „Потока“, с площ 7362 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, при
граници и съседи на имота: 56277.2.539, 56277.2.540, 56277.2.533, 56277.2.487, 56277.2.543, актуван с АОС №753/13.04.2018 г., при начална тръжна годишна наемна цена 191,41 лв., депозит за участие 19,14 лв. Срок на договора за наем 5 години.
   1.3. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1103, частна общинска собственост, с местонахождение землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, номер по предходен план: 014040, адрес на поземления имот:
гр.Пещера, местност „Войника“, с площ 7946 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 5, при граници и съседи на имота: 56277.3.1098, 56277.3.1127, 56277.3.1099, 56277.3.1156, 56277.3.1152, 56277.3.1105, 56277.3.1125, 56277.3.1104, 56277.3.1106, 56277.3.1110, 56277.3.1108, 56277.3.1107, 56277.3.1113, 56277.3.1102, 56277.3.1101, 56277.3.1100, актуван с АОС №744/16.02.2018 г., при начална тръжна годишна наемна цена 270,16 лв., депозит за участие 27.00 лв.

 2. Дата, място и час на провеждане на търговете:
На 08.07.2022 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.
 3. Утвърждавам текст на обявата за провеждане на публичните търгове и тръжна документация включваща:
- заявление по образец;
- декларации по образец;
- проекти на договори за отдаване под наем;
- копия на съответните решения на Общински съвет – Пещера;
- актове за общинска собственост и скици;
- Извадка от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 4. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 – т.1.3 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 07.07.2022 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
 5. Размерът на депозита за участие в търговете следва да се внася до 17:00 часа на 07.07.2022 г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
Код на Общинска банка: SOMBBGSF
Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
 6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
 7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 07.07.2022 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
 8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена.
 9. Определям задължителни документи за участие в търга:
   1)Заявление за участие по образец
   2)Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК) за участниците юридически лица и ЕТ. Участниците физически лица се легитимират с лична карта при подаването на документите.
   3)Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата на участника в търга, срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
   4) Декларации по образец съгласно тръжните документи
   5) Документ за внесен депозит за участие в търга.
   6) Фактура за закупени тръжни книжа.
   7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник. Когато в заявлението по образец участникът в търга е посочил ЕИК той може
да не представя документите по т.9, подточка 2.
 10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от датата на публикуване на обявата за търговете до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в Общинска администрация гр.Пещера, ет.І, стая №1 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

 11. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:
........................................................................................................................................
 12. Договорите за наем със спечелилите участници да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
 13. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.
 14. Обявата за търговете да се публикува в местен ежедневник.
 15. Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация, на интернет страницата на Община Пещера, кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.
 16. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/
Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069