Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Юни 2022г. 16:07ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО редовно заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30. 06. 2022 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:00 часа в салона на Народно читалище „Зора - 1903" с. Радилово с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за работа с еврофондовете за периода м. юли 2021 г. – м. юни 2022 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

2. Даване на съгласие община Пещера съвместно с община Брацигово да учреди Местна инициативна група (МИГ) „МИГ Пещера-Брацигово" по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности от Мярка 19 „Водени от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Златка Гемиева,
Началник отдел Европейски фондове и обществени поръчки

3. Предоставяне на помещение за клуб на ПП «ВЪЗРАЖДАНЕ»
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"
4. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов, Гл.специалист „Общинска собственост, наеми"

5. Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.1171 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

6. Прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 56277.503.588 по ПУП на гр. Пещера с Анжела Манчева Костадинова.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

7. Приемане на оценка и продажба на идеални части от имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 56277.502.964 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова, Гл.експерт „Общинска собственост"

8. Одобряване проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана на гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

9. Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за подземен довеждащ водопровод от сондаж в ПИ с ид.36124.52.114 землище с. Капитан Димитриево до присъединителна точка на вътрешна водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево в ПИ с ид.36124.521.76.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

10. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.597 /местност Орешака, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 3836 кв.м, стар номер 032022/, 56277.4.522 /местност Ямата, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За друг вид застрояване, площ 9662 кв.м, стар номер 026075/, 56277.4.242 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За второстепенна улица, площ 108 кв.м, стар номер 026019/, 56277.4.490 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 258 кв.м, стар номер 026043/, 56277.4.489 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 413 кв м, стар номер 026042/, 56277.4.499 /местност ЯМАТА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 1016 кв.м, стар номер 026052/ и част от 56277.4.235 /местност Ямата, вид собств. Общинска частна, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 5071 кв.м, стар номер 026012/ по КККР на гр.Пещера и одобри приложеното задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Румяна Григорова- Директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство, общинска собственост"

11. Питания.

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069