Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВА - Заповед № 409 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Юни 2022г. 08:38ч.

LOGO OB BG

О Б Я В А

   На основание Заповед № 409/22.06.2022 г. на Кмета на Община Пещера се открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на следните имоти общинска частна собственост:
    - Поземлен имот с № 61371.565.270, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 382 420 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
    - Поземлен имот с № 61371.566.256, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 317 939 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
   - Поземлен имот с № 61371.565.277, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 218 568 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
   - Поземлен имот с № 61371.515.259, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 141 728 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.


   - Поземлен имот с № 61371.520.132, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 271 862 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10
   - Поземлен имот с № 61371.567.227, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 68 828 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
   - Поземлен имот с № 61371.520.148, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 109 680 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10.
За имотите да се участва заедно за всички, като конкурсното предложение и предложената цена да е за всеки по отделно Началната конкурсна цена е съгласно Решение № 385 на Общински съвет – Пещера, а именно:
   - За поземлен имот 61371.565.270, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 382 420 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 305936 лева.
   - За поземлен имот 61371.566.256, с. Радилово, община Пещера, област
Пазарджик, площ: 317 939 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на
имота да бъде в размер на 254351 лева.
   - За поземлен имот 61371.565.277, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 218 568 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 174854 лева.
   - За поземлен имот 61371.515.259, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 141 728 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 113 383 лева.
   - За поземлен имот 61371.520.132, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 271 862 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 217490 лева.
   - За поземлен имот 61371.567.227, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 68 828 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 55063 лева.
   - За поземлен имот 61371.520.148, находящ се в землището на село Радилово, община Пещера, област Пазарджик, площ: 109 680 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско значение, категория на земята: 10, началната цена при провеждане на процедура за продажба на имота да бъде в размер на 87744 лева.
   Оглед на имотите се извършва в работните дни от 9.00 ч. до 16.00 ч. преди деня на провеждане на конкурса.
   Срокът за приемане на заявленията за участие /конкурсните предложения/ е до 17,00 часа на 14.07.2022г. в Центъра за aдминистративно обслужване на Община Пещера.
Конкурсната процедура ще се проведе на 15.07.2022г. в сградата на Община Пещера, стая №5 на І етаж в сградата на Община Пещера от 10.30 часа.
Таксата за получаване на конкурсната документация е в размер на 30.00 лева с ДДС, като се получава в Центъра за административно обслужване, гише „Каса“ в сгарада на Община Пещера. Стойността на документацията се заплаща на каса в брой.
   При продажба на земеделска земя, разпоредителната сделка е освободена от ДДС. Размер на депозита за участие да е в размер на 80 % върху първоначалната конкурсна цена. Депозитът се плаща до 17.00 часа на деня предхождащ конкурса по банков път – по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
Обявяваният за спечелил участник заплаща по банкова сметка предложената от него цена в пълен размер в срок от 7 дни от получено писмено уведомление за това, като се приспада внесения депозит за участие. В случай, че участникът не заплати цената в описания в този срок, губи правото си на спечелил и внесения депозит се задържа в полза на Община Пещера. Внесен депозит от участник, които не е обявен за спечелил конкурсната процедура се възстановява, в срок до три работни дни, след сключване на договор за продажба с обявения за спечелил процедурата.
   Имотите предложени за продажба да се ползват за изграждане на фотоволтаични централи. Настоящото условие, ще бъде заложено и в договора за продажба, както и всички направени предложения, описани в конкурсната оферта от страна на спечелилия участник. Върху имотите има следните тежести и ограничения - сключени предварителни договори за учредено право на строеж и прието решение за това от Общински съвет Пещера. Изискване към кандидатите, да нямат задължения към държавата, прилага се удостоверение от НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни задължения. Оценка на конкурсната оферта се
извършва, ако кандидата е допуснат до участие и е предложил продажна цена равна на минималната, да е подписал конкурсната оферта, да са приложени всички задължителни документи за участие, съгласно конкурсната документация, да не е обявен в несъстоятелност или ликвидация, да има предложение за изграждане на фотоволтаична центара. За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред. Прилага се българското законодателство в областта на придобиване на земеделски земи от чужди граждани.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069