Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед - № 408 Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 27 Юни 2022г. 08:14ч.

LOGO OB BG

З А П О В Е Д

№ 408

   гр. Пещера22.06.2022 г.

           В изпълнение на Решение 398/26.05.2022 г.на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет –Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ :

                     1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил Фолксваген Пасат 2.0 FSI, с рег.№РА6659ВМ, с начална цена 1900 лв. без ДДС, депозит за участие 190 лв.;

            2. Дата, място и час на провеждане на търга:

На 19.07.2022 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 ч.

3. Утвърждавам тръжна документация включваща:

   -заявление по образец;

   - декларации по образец;

   - Оценителски доклад;      

   - извадка от НРПУРОИ.

            4. Утвърждавам тръжна документация и определям цена за нея - невъзстановими 30 лева, с включен ДДС, която се закупува до 16 часа на 18.07.2022 г. от Центъра за административно обслужване в сградата на Община - Пещера.

5. Депозитите за участие в търговете следва да се внасят до 17:00 часа на 18.07.2022 г. в касата на Община Пещера или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:

            Код на Общинска банка: SOMBBGSF

            Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021

         6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участници.

           7. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 18.07.2022 г. в Центъра за административно обслужване в сградата на Община - Пещера.

           8. Определям стъпка за наддаване 5% от началната тръжна цена.         

           9. Определям задължителни документи за участие в търга:

          1) Заявление за участие по образец

            2) Удостоверение за актуално състояние за участниците - юридически лица, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие. За физическите лица се представя документ за самоличност при подаване на документите за участие в търга.

            3) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата напровеждане на търга.

          4) Декларации по образец съгласно тръжните документи.

         5) Документ за внесен депозит за участие в търга.

        6) Документ за закупени тръжни книжа.

        7) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

          Когато в заявлението по образец участникът - юридическо лице е посочило ЕИК той може да не представя документите по т.9, подточка 2.

           9. Оглед на автомобила, предмет на търга може да се извършва всеки работен ден до 19.07.2022 г. и направена заявка в стая №1 на І етаж в сгарадата на Община Пещера или на тел. 0350/62203, вътрешен 131 от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

          10. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

            ...................................................................................................................................................

            11. Договорът за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

           12. Условията на търга, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник, на интернет страницата на Община Пещера най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.

       13. Препис-извлечение от заповедта да се постави на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера, в Кметство Радилово и Кметство Капитан Димитриево в три дневен срок от издаване на настоящата заповед.

          14. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069