Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 15 Август 2022г. 07:40ч.

15.08.2022г. 

 

LOGO OB BG

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

М О Т И В И

към изготвения проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера

 

1. Причини, налагащи приемането на нов подзаконовия нормативен акт:

С Решение № 402/29.07.2013г. на Общински съвет – Пещера е приета Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера, с която са уредени управлението на отпадъците на територията на Община Пещера като съвкупност от права и задължения, действия и дейности на физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности. До настоящият момент поднормативния акт не е изменян и допълван, за да се синхронизира с националното законодателство в областта на управление на отпадъците.

2. Цели които се поставят:

Въвеждане на яснота при управление на отпадъците на територията на община Пещера като съвкупност от права и задължения, действия и дейности на физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати след приемане на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера са синхронизиране на общинската нормативна уредба с действащото законодателство в Република България.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера е в съответствие с промените в Закона за управление на отпадъците и поднормативните актове към него.

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

Предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера могат да бъдат направени на e-mail: mayor@peshtera.bg или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 §1. Съществуващият текст на чл.1, ал.7, т.6. „слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве, фекална материя, различна от класифицираната в т. 8“;

се заменя с текста:

„6. фекална материя, различна от класифицираната в т. 7, буква "б", слама и други естествени неопасни материали от селското или горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве;“

 

 §2. Съществуващият текст на чл.1, ал.7, т.9. „трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести“ се заменя с текста:

„9. трупове на умрели, но не заклани животни, включително такива, които са убити, за да се прекрати разпространението на епизоотични болести, и които се обезвреждат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1069/2009.“

 

 §3. В чл.1, ал.7, се създава нова т.12 със следното съдържание:

12.отпадъци, получени от проучването, добива, обработката и съхранението на минерални суровини и при експлоатацията на кариери, попадащи в обхвата на Закона за подземните богатства;

 §4. В чл.1, ал.7, се създава нова т.13 със следното съдържание:

13. вещества, които са предназначени за употреба като фуражни суровини, по смисъла на чл. 3, параграф 2, буква "ж" от Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи, за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета, за отмяна на Директива 79/373/ЕИО на Съвета, Директива 80/511/ЕИО на Комисията, директиви 82/471/ЕИО, 83/228/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/113/ЕО и 96/25/ЕО на Съвета, както и на Решение 2004/217/ЕО на Комисията (ОВ, L 229/1 септември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 767/2009", и които не се състоят от или съдържат странични животински продукти;

 

 §5. В чл.4, ал.1 се създава нова т.34 със следното съдържание:

34. осигуряването на информация на обществеността по т. 1-8, 23-26, както и информация относно мерките за предотвратяване образуването на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез интернет страницата на Община Пещера, както и по друг подходящ начин;

 

 §6. Текстът на чл.5, ал.1, т.2: „Определя заплащането за предоставяните услуги за дейностите, свързани с битовите и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространените отпадъци, на своята територия“ се заменя с:

„2. Определя заплащането за предоставяните услуги за дейностите, свързани с битовите и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространените отпадъци“.

 

 §7. Текстът на чл.6, ал.1: „Лицата, при чиято дейност се образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие с изискванията на ЗУО“ се заменя с:

„(1)Лицата, при чиято дейност се образуват, събират, транспортират и/или третират отпадъци, предприемат необходимите мерки за подготовка за повторна употреба, рециклиране или други дейности по оползотворяване на отпадъците в съответствие с йерархията за управление на отпадъците“

 

 §8. В чл.6 се създава нова ал.1а, със следното съдържание:

„(1а) Когато е необходимо и за улесняване или подобряване на подготовката за повторна употреба, рециклирането или другите дейности по оползотворяване, отпадъците се събират разделно и не се смесват с други отпадъци или други материали с различни свойства. Изключения от изискването сe допускат при условията на ЗУО и наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, ако е изпълнено поне едно от следните условия, посочени в разпоредбите на чл.30, ал.3 от ЗУО“.

 

 §9. В чл.10 се създават нови т.26, т.27, т.28, т.29, т.30, т.31 със следното съдържание:

„26. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;

27. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да се рециклират или оползотворят на територията на регион Пазарджик;

28. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

29. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличието на осигурени системи за разделно събиране на биоотпадъци;

30. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци;

31. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъци от поддържането на зелени площи, паркове и градини, от зелени площи към търговски обекти, стопански и административни сгради“.

 

 §10. Съществуващият текст на чл.36, ал.2, т.1: „Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост“ се заменя с: „Установява наличието на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), изоставени в имоти - общинска собственост“ ;

 

 §11. Съществуващият текст на чл.36, ал.2, т.2: „Издирва собствениците на ИУМПС“ се заменя с: „Издирва собствениците на изоставени регистрирани ИУМПС“ ;

 §12. Съществуващият текст на чл.36, ал.2, т.3: „Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост, съгласно образец – Приложение №1“ се заменя с: „Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, изоставени в имоти - общинска собственост, съгласно образец – Приложение №1“.

 

 §13. Съществуващия текст на чл.38, ал.1: „Собственикът на МПС, на което не е заверен знака за технически преглед за повече от две години от определената му дата за следващ преглед, или на МПС с прекратена регистрация, и МПС не се съхранява в имот частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС“, се заменя с текста:

„Чл.38. Собственикът на МПС, на което не е заверен знака за технически преглед за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед, или на МПС с прекратена регистрация, което се намира върху имот – общинска собственост, за повече от три месеца от датсеата на прекратяване на регистрацията, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС“.

 §14. Създава се Глава единадесета „а“ със следното съдържание:

„Глава единадесета „а“

ОБЩИНСКА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ.

Чл. 58 а. (1) Общинската система за разделно събиране обхваща само биоотпадъци по Приложение № 1 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г., изм. и доп., бр. 47 от 5.06.2018 г., бр. 2 от 8.01.2021 г.

(2) Биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване.

(3) Биоотпадъците, получени в резултат на механичното сепариране на смесени битови отпадъци, не се считат за разделно събрани.

(4) За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество, което е събрано разделно при източника на образуване.

(5) Събирането, съхраняването и графикът за транспортиране на биоотпадъците трябва да са съобразени с техния произход и вид.

Чл. 58 б. (1) Системата за разделно събиране включва:

1. съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване;

2. специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване;

3. специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците;

4. площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците, и/или

5. други елементи в зависимост от вида на системата.

(2) Съдовете за многократно използване трябва да са кафяви на цвят, да са водоустойчиви, достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване, при нормални условия на ползване да се затварят плътно и да се почистват и дезинфекцират лесно.

(3) Съдовете по ал. 2 трябва да са обозначени с ясно видим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци.

(4) Съдове по ал. 2, които се използват за разделно събиране на хранителните отпадъци от обекти за производство и търговия с храни, които попадат в категория 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, трябва да са маркирани и обозначени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009.

(5) Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се определят от кмета на съответната община.

Чл. 58в. Разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват единствено чрез дейностите, обозначени със следните кодове по приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО:

1. R 3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация), и/или

2. R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

Чл. 58 г. (1) Притежателите на битови биоотпадъци ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

(2) Лицата оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО или ги предават въз основа на сключен договор на лице, притежаващо разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО, или извършват компостиране на място.

(3) Лицата, чиито биоотпадъци са странични животински продукти (СЖП), изпълняват изискванията за одобрение и регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300 от 14.11.2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1069/2009“, и на Закона за ветеринарномедицинската дейност или ги предават въз основа на сключен договор на лице, което е изпълнило тези изисквания.

Чл. 58 д. Кметът на Община Пещера осигурява разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от поддържането на обществени площи, паркове и градини по чл. 34, ал. 1 ЗУО на територията на общината.

Чл. 58 е. (1) Кметът на общината включва като неразделна част от програмата по чл. 52 ЗУО мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.).

(2) Мерките по ал. 1 включват най-малко:

1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисляване на броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската система за разделно събиране;

2. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени площи, паркове и градини;

3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране;

4. насърчаване компостирането на място, в т.ч. домашното компостиране;

5. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за разделното събиране и третиране на биоотпадъците;

6. насърчаване на рециклирането, включително компостиране, и разграждането на биологичните отпадъци по начин, който осигурява високо равнище на опазване на околната среда и води до резултати, отговарящи на съответните стандарти за високо качество;

7. насърчаване използването на безопасни материали, произведени от биологични отпадъци.

Чл.58 ж. Кметът на Община Пещера разработва подробен график за обслужване на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци. Графикът се оповестява на интернет страницата на община Пещера и/или се информира населението по друг подходящ начин“.

 §15. Чл.59, ал.3 се отменя.

 

 §16. В §1, т.1. от ДР, текстът: „Биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост“ се заменя с:

1.„Биоотпадъци“са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за обществено хранене и търговските обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.“

 §17. В §1, т.3. от ДР, текстът: „Битови отпадъци“ са „отпадъци от домакинствата“ и „подобни на отпадъците от домакинствата“ се заменя с:

3. „Битови отпадъци“ са:

а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил, опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори, както и едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели;

б) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства;

Битовите отпадъци не включват отпадъците от производството, селското стопанство, горското стопанство, рибарството, септичните ями и канализационната система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води, излезли от употреба моторни превозни средства или отпадъци от строителство и разрушаване.

Това определение не засяга разпределението на отговорностите за управлението на отпадъците между публичните и частните субекти.“

 §18. В §1, т.7. от ДР, текстът: „Електрическо и електронно оборудване“ са уреди, които зависят от електрически ток или електромагнитно поле, за да работят правилно, както и уреди за генериране, трансфер и измерване на такъв ток и полета, попадащи в категориите, определени в приложение № 1 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и предназначени за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток“ се заменя с: "Електрическо и електронно оборудване" е оборудване, което е зависимо от електрически ток или електромагнитни полета, за да функционира правилно, както и оборудване за генериране, пренос и измерване на такъв ток и полета и проектирано за работа с напрежение, непревишаващо 1000 волта за променлив ток и 1500 волта за постоянен ток“.

 §19. В §1, т.8. от ДР, текстът: „Излезли от употреба гуми“ са всякакъв вид гуми (външни, вътрешни и плътни), отговарящи на определението за отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО“ се заменя с: „Излезли от употреба гуми“ са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гумии отговарят на определението за „отпадък“ по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

 

 §20. В §1, т.9. от ДР, текстът: „Излязло от употреба МПС“ е отпадък, отговарящ на едно или повече от следните условия:

а) МПС е с прекратена регистрация на основание на представено доказателство за изплатена тотална щета, съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн. ДВ бр. 31 от 2000 г.);

б) МПС, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32 д от Наредба № I-45 от 2000 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) МПС не може да бъде идентифицирано поради липсата на регистрационен или идентификационен номер и при невъзможност собственикът да бъде установен по надлежен ред от компетентните органи, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

г) МПС е предадено от собственика на площадките за събиране и временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване срещу удостоверение за унищожаване по чл. 15 от Наредба № I-45;

д) откраднато моторно превозно средство с прекратена регистрация на основание чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г.“

се заменя с текста:

„9. „Излязло от употреба моторно превозно средство“ е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.“

 §20. В §1 от ДР се създава т.9а. със следното съдържание:

„9 а. „Изоставено регистрирано МПС“ по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред“.

 §21. §1, т.15 от ДР се отменя.

 §22. В §1, т.24, б.“в“ от ДР съществуващият текст „съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите“ се заменя със: „съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите“

 §23. §1, т. 25 от ДР се отменя.

 

 §24. В §1, т.30 от ДР съществуващият текст: „Строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г.“ се заменя със: „Строителни отпадъци“ са отпадъците от строителство и разрушаване, съответстващи на кодовете отпадъци, посочени в глава 17 от Индекс към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква "а)" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци и следващите му изменения.“

 

§25. В §1, т.34 от ДР съществуващият текст: „Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер“ се заменя с: „Управление на отпадъците“ са събирането, транспортирането, обезвреждането и оползотворяването (включително сортирането) на отпадъците, включително осъществяваният контрол върху тези дейности, следексплоатационните грижи за депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069