Четвъртък, 18 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

КОНКУРС Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 10 Февруари 2009г. 15:36ч.
О Б Я В А

Общински съвет Пещера, на основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ и Решение № 258/30.01.2009 г. обявява

КОНКУРС

за възлагане управлението на
МБАЛ “Проф.Димитър Ранев” ЕООД гр.Пещера

1.Изисквания към кандидатите:
1.1.Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно стоматология, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.
1.2.Да имат най-малко 5 години стаж като лекар, съответно стоматолог или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно стоматология да имат придобита основна специалност.
1.3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.Необходими документи: 2.1.Заявление за участие в конкурса.
2.2.Диплом за завършено висше медицинско образование, съответно диплом за завършено висше образование по икономика и управление.
2.3.Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява с един от документите, посочени в §3 от Заключителните разпоредби от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ.
2.4.Документ за придобита основна специалност (за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно стоматология).
2.5.Документи, удостоверяващи трудовия стаж.
2.6.Свидетелство за съдимост.
3.Документите за участие се подават в Общински център за информация и услуги на гражданите в Община Пещера в срок до 17 часа на 11.03.2009 г.
3.1.Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи да се подават в запечатан плик.
3.2.Разработката по т. 5 да се представи в отделен запечатан плик.
4.Кандидатите да представят Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3-годишен период.
5.Тема на събеседването – “Развитие и дейност на лечебното заведение за 3-годишен период”.
6.Начин на провеждане:
Конкурсът ще се проведе на три етапа:
1)проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
2)представяне от кандидатите на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 3-годишен период.
3)събеседване с кандидатите.
7.Оценката ще се формира съгласно критериите, посочени в чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ.
8.Информация за структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала се предоставя от МБАЛ “Проф.Д.Ранев” ЕООД гр.Пещера.
9.Конкурсът ще се проведе на 12.03.2009 г. от 10 часа в заседателната зала на Общинската администрация на първия етаж от сградата на Общината, гр.Пещера ул. “Дойранска епопея” №17.
10.Решението за утвърждаване на класирането ще се обяви на информационното табло на Общинската администрация.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069