Събота, 30 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Конкурс за длъжност Младши експерт Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 03 Ноември 2008г. 13:32ч.
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А

О Б Я В А

На основание Заповед № 937/28.10.2008г на Кмета на Община Пещера, Община Пещера

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността: Младши експерт “Екология”, Отдел “Околна среда и хуманитарни дейности” в Община Пещера към Общинска администрация - Пещера

І. Кратко описание на длъжността
Съдейства за реализацията на общинската визия за изграждане на комфортна жизнена среда на жителите на общината чрез опазване на околната среда, привличане на средства от предприсъединителни и структурни фондове на ЕС и програми в областта на екологията. Участва в организиране и контролиране на дейността по опазване на околната среда, водите и зелените площи.
ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите:
1. Да са български гражданин
2. Да е дееспособно лице и да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
3. Да имат завършено Висше образование с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” или “Магистър”, от област: екология; екология и опазване на околната среда
4. Да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
5. Да притежават комуникационна компетентност и компетентност за работа с потребители
6. Допълнителни квалификации - умения за работа с компютър, програмни продукти
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:
- подбор по документи
- интервю
ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до Кмета на Община Пещера;
2. Автобиография
3. Документ за самоличност/за справка/
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и трудовия стаж;
5. Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен;
6. Удостоверение/сертификати/ за допълнителна квалификация
При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.
Копията от представените документи да са ясни и четливи.
V. Минимален и максимален размер на основно трудово възнаграждение за заемане на длъжността: от 220,00 лв. до 518,00 лева.
VІ. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в срок до 30 дни от датата на публикуване на обявата, в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

Списъци и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в електронната страница на Община Пещера и Информационното табло пред Общинска администрация – Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Отдел “ЧРАПО” – Елена Здравкова
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069