Събота, 15 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ЗАПОВЕД ЧИСТОТА Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 17 Ноември 2008г. 16:37ч.
ЗАПОВЕД
№ 944/30.10.2008г.

На осн. Чл.62 и чл.63,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и като съобразих разпоредбите на чл.44, ал.1,т.8 от ЗМСМА

ОПРЕДЕЛЯМ :

1.Видовете услуги, които ще се извършват за поддържане чистотата на територията на Община Пещера през 2009г.
1.1.Сметосъбиране
1.2.Сметоизвозване
1.3.Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения
1.4. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
2.Границите на районите, в които се организират изброените в т.1 услуги за населените места на територията на Община Пещера:
2.1 За гр.Пещера- съгласно действащия ПУП:
• На север кварталите- 1,2,3,4,4а,17,20,25,28, съответно граници-улица”Стефан Кънчев”, ул.Стара крепост”, ул.”Хан Пресиян”
• На изток-81,82,180,181,181а,182,183,202,200,187-съответно улици-ул.“Младост”, “Свобода”, Малина”, “Здравец”
• На юг-199,195,194,193,174,172,132,164,170,171,169,153,152,151,149,150,147,203,204,205,206,съответно улици-ул.”Петър Раков”, “Оборище”, “Иван Цвеев”, “Радецки”, “Веселин Стайков”, “Резервоара”, “Михаил Такев”.
• На запад -123,120,103,54,9, съответно улици-“Гоце Делчев” и “Свети Константин”
2.2. За с.Радилово-кварталите, влизащи в регулационните граници на селото и земеделски имоти с променено предназначение.
2.3. За с.Капитан Димитриево-кварталите, влизащи в регулационните граници на селото и земеделски имоти с променено предназначение.
2.4. За летовище “Свети Константин”-кварталите, влизащи в регулационните граници на летовището.
2.5. Към районите се включват всички бивши “Стопански дворове” на територията на Община Пещера,района на ВЕЦ”Пещера” и всички земеделски имоти с променено предназначение.

3.Честотата на сметоизвозването се определя съгласно приложените план-графици, които са неразделна част от Заповедта.

Заповедта влиза в сила от 01.01.2009г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: План-графици.Изготвил: /п/
Гл.Експерт”Екология”:
/Л.Доганова/

Съгласували: /п/
Началник отдел “ОСХД”:
/Д.Самарджиева/

КМЕТ: /п/
/Ст.Варсанов/
УТВЪРДИЛ:
КМЕТ: /п/
/СТ.ВАРСАНОВ/


СПРАВКА

ЗА
ПЕРИОДИЧНОСТ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО И СМЕТОИЗВОЗВАНЕТО
ЗА ГР.ПЕЩЕРА, СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНИТЕ ПЛАН-ГРАФИЦИ
ЗА 2009ГОДИНА


І.СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ С КОНТЕЙНЕРИ
ТИП “БОБЪР”-1 КУБ.М.
-3 пъти седмично-понеделник, сряда и петък за улиците в целия град и в събота –централната част на града.

ІІ.СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ С КОНТЕЙНЕРОВОЗИ
ГАЗ-53- 4 КУБ.М.
-2 пъти седмично- за улиците:”Пирин”, “Родопи”, “Йордан Ковачев”, “Спас Зафиров” и кв.”Луковица”.
- 1 път седмично – за всички останали улици /при необходимост- извън графика/

ІІІ.СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ С
КОФИ ТИП “МЕВА”- 110 Л.
- 2 пъти седмично- за ЦГЧ, включваща улиците:
1.”Георги Зафиров” от №1 до пресечката с ул.”3-ти март”
2.”Дойранска епопея”
3.”Димитър Горов”
4.”Нестор Личев” от №1 до пресечката с ул.”М.Такев”
- 1 път седмично за всички останали улици.


Изготвил: /п/
Гл.Експерт”Екология”:
/Л.Доганова/

Съгласували: /п/
Началник отдел “ОСХД”:
/Д.Самарджиева/УТВЪРДИЛ:
КМЕТ: /п/
/СТ.ВАРСАНОВ/


ПЛАН- ГРАФИК

За сметоизвозване на с.Радилово, с.Капитан Димитриево и летовище” Свети Константин” през 2009година


1.За с.Радилово- три пъти месечно- през седмица

2.За с.Капитан Димитриево- два пъти месечно-през седмица

3.За летовище “Свети Константин”-

а/В периода 15.05.2009г до 30.06.2009г- ежеседмично
б/В периода от 01.07.2009г. до 31.08.2009г.- 2 пъти в седмицата
в/ В периода 01.09.2009г до 30.10.2009г- ежеседмично
г/В периода от 01.01.2009г. до 15.05.2009г. и от 01.11.2009г. до 31.12.2009г.-при необходимост, но не по-малко от един път на месец.Изготвил: /п/
Гл.Експерт”Екология”:
/Л.Доганова/

Съгласували: /п/
Началник отдел “ОСХД”:
/Д.Самарджиева/
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069