Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект "Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 28 Януари 2009г. 18:48ч.

По повод стартиране на Проект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера” днес 28 януари от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Пещера се проведе пресконференция .Участие в пресконференцията взеха Кмета на Община Пещера - Стелиян Варсанов, Заместник кметовете - Тодор Чолаков и Дафинка Семерджиева, Красимира Стоименова – Секретар на Общината, и Валентина Гешева – Представител на Сдружение „Център за обучение и услуги” - Пазарджик - ръководител проект.

Р е з ю м еПроект „Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера”Срок на реализация: 28.11.2008 – 28.11.2009 г.

Водеща организация: Община Пещера

Партньор: Сдружение „Център за обучение и услуги” - Пазарджик

Източник на финансиране: Програма „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” на Министерство на труда и социалната политика, с финансовата подкрепа на Програма ФАР на Европейската комисия.

Основна цел на проекта е да се подобри благосъстоянието и качеството на живот на възрастни хора с физически увреждания в Община Пещера, потенциални клиенти на специализираните институции, чрез предоставяне на здравни, социални и образователни услуги в общността и подкрепа на техните семейства.

Подцели: Създаване на „Дневен център за хора с физически увреждания” в Община Пещера.

Очаквани резултати:
- Утвърдена форма на единна документация за мониторинг и контрол;
- Създадена база, отговаряща на изискванията на нормативната уредба и подходяща за предоставяне на услугата, съобразена със специфичните потребности на клиентите;
- Сформиран и обучен 18-членен екип за предоставяне на услугата „Дневен център за възрастни с физически увреждания;

- Предоставен комплекс от услуги на 36 възрастни хора с физически увреждания;
- Информиране на обществеността за развитието и изпълнението на проекта.


“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Пещера и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069