Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 17 Ноември 2008г. 18:37ч.
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

На основание чл.88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Пещера и Заповед № 976/07.11.2008 г. на кмета на Община Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ (ПАВИЛИОНИ) ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предмет на конкуса: терени общинска собственост, всеки от които 3 кв.м. с местонахождение на ул. “Д.Горов”, “Дойранска епопея” и “Нешо Чипев”, съгласно одобрените схеми за поставяне на преместваеми съоръжения (павилиони) за продажба на ежедневници и други периодичи печатни издания.
2.Предложената от кандидатите месечна наемна цена трябва да бъде не по-малка от 50 лева (без ДДС) за всеки от терените.
3. Срокът за отдаване под наем на терените е 5 години.
4. Към документите за участие кандидатите да представят информация за вида, характеристиките и снимки на преместваемото съоръжение (павилион), което желаят да монтират. Не се допускат неподходящи по вид и местонахождение обекти.
5.Класирането на кандидатите да се извършва в съответствие с предложената от тях най-висока месечна наемна цена и най-подходящо по вид преместваемо съоръжение.
6.Конкурсът ще се проведе на 05.12.2008 г. от 14.00 часа в залата на Общинска администрация гр.Пещера.
7.Депозитът за участие е в размер на 50 лв. за всеки от терените.
8.Утвърдената конкурсна документация може да се получава до 16:00 ч. на 04.12.2008 г. в стая №17 и стая №19 на първия етаж на Общинската администрация срещу заплатена сума от 10 лева в касата на Общината.
9. Депозит за участие и такса за закупуване на конкурсната документация се внасят в касата на Общината – стая №1 на втория етаж до 16 часа на 04.12.2008 г.
10. Документите за участие в конкурса ще се приемат до 17 ч. на 04.12.2008 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на Общинската администрация.
11. В конкурса могат да участват само лица, които са регистрирани като търговци.
12. Задължителни документи за участие в конкурса:
12. Задължителни документи за участие в конкурса са:
12.1. Заявление за участие по образец;
12.2.Документ за съдебна регистрация;
12.3. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на конкурса;
12.4. Документ за внесен депозит за участие в конкурса;
12.5. Документ за закупени конкурсни книжа;
12.6. Декларации по образец;
12.7.Предложение за месечна наемна цена;

12.8.Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
12.9. Към документите за участие кандидатите да представят информация за вида, характеристиките и снимки на преместваемото съоръжение (павилион), което желаят да монтират. Не се допускат неподходящи по вид и местонахождение обекти.
12.10. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения.
13.Когато в заявлението по образец участникът е посочил ЕИК той може да и да не представя документите по т.12.2 и т.12.3.
14.Всички изброени документите за участие в конкурса, предложението за месечна наемна цена, информацията за характеристиките на преместваемото съоръжение и снимки на същото да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името (фирмата) на участника и цялостно наименование на обекта (обектите) на конкурса.
15. Оглед на терените може да се извършва всеки работен ден до датата на конкурса след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №17 или стая №19 на първия етаж на Общинската администрация.


За справки: тел.: 0350/ 6-22-03, в.119 или 131.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069