Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ - ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 28 Ноември 2022г. 19:08ч.

ОБЯВЛЕНИЕ - ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на т.18 и т.19 от Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 83 от 28.05.2020г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020г. на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 259/24.06.2021г., изм. и доп. с Решение № 362/31.03.2022г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г.на Общински съвет - Пещера

МОТИВИ

към изготвения проект на изменение и допълнение на т.18 и т.19 от Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера, приета с Решение № 83 от 28.05.2020г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020г. на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 259/24.06.2021г., изм. и доп. с Решение № 362/31.03.2022г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г.на Общински съвет - Пещера

I. Причини, които налагат приемането на промените :

            С Решение № 83/28.05.2020г. на Общински съвет Пещера е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера. В Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 в т.18 и т.19 са определени такси за извършване на услуги за регистриране на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина.

      Регистрирането на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина за лица-български граждани и съставянето на съответните актове по гражданско състояние се извършва в страната ни въз основа на препис-извлечение от съставен от чуждестранен местен орган или от български или консулски представител акт за гражданско състояние, съгласно чл.69-чл.72 от Закона за гражданската регистрация и чл.4 от Наредба №РД-02-20-9/21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

       На заинтересуваните страни се издават безплатно удостоверения за раждане, за сключен граждански брак или препис-извлечение от акт за смърт, съгласно чл.40, ал.1 от ЗГР.

II. Цели, които се поставят с предложените промени:

           Привеждане в съответствие с действащата нормативна уредба. Въвеждане на яснота при определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги на територията на община Пещера. С предлаганите промени стриктно се съобразяват императивните норми на материалния и процесуалния закон и по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.

       

IIIФинансови и други средства, необходими за прилагане на промените:

            За прилагането на промените в т.18 и т.19 от Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 , не са необходими допълнителни финансови средства.

IV. Очаквани резултати от прилагането:

           

Очакваните резултати след приемане на измененията в т.18 и т.19 от Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 , на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера са:

-Синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство в Република България;

-Въвеждане на ред и яснота относно определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги на територията на община Пещера;

- Стриктно съобразяване на императивните норми на материалния и процесуалния закон като по този начин се защитава обществения интерес и правата на гражданите.

V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.

Предложеното изменение и допълнение на Правилника е в съответствие с европейското законодателство.

Проект за изменение на т.18 и т.19 от Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1 , на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера , приета с Решение № 83 от 28.05.2020г. на Общински съвет- Пещера, изм. и доп. с  Решение № 123/30.07.2020г. на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 259/24.06.2021г., изм. и доп. с Решение № 362/31.03.2022г.на Общински съвет - Пещера, изм. и доп. с Решение № 465/24.11.2022г.на Общински съвет – Пещера

& 1. В Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1, т.18 „Комплектоване и обработка на документи за събития, настъпили в чужбина /актове за раждане, за брак и за смърт/“, да се замени със:„Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина“. Таксата от 40.00лв. да се замени с „Не се таксува“.

& 2. В Раздел втори на Тарифата по чл.3, ал.1, т.19 „Комплектоване на документи и признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско състояние/прекратяване на граждански брак, припознаване, промяна на име, осиновяване и др./“, се замени с:„Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган“. Таксата от 40.00лв. да се замени с „Не се таксува“.

На основание чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове,  Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Пещера.  Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени в 30 (тридесет) дневен срок от публикуването му на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Центъра за административно обслужване, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.

Attachments:
Download this file (SpravkaGrao.docx)Справка 3.01.2023[ ]12 Kb
Download this file (Ocenka.pdf)Оценка[ ]413 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069