Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед - процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 16 Декември 2022г. 11:13ч.

З А П О В Е Д

      № 835

гр. Пещера 14.12.2022 г.

В изпълнение на Решения№450, 451, 452 от 27.10.2022 г. и Решение №459/24.11.2022 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1и чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 и чл.55, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА,чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване, както следва:

           1.1. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №209 с площ 24.00 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311) - свързано застрояване южно от гараж №208 идентификатор 56277.501.311.61, съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.          

           1.2. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №11а с площ 24.00 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

         1.3. За учредяване на право на строеж за изграждане на Гараж №12а с площ 24.00 кв.м.в УПИ ІІ-жилищно строителство и търговия в кв.27 по ПУП на гр.Пещера (поземлен имот с идентификатор 56277.501.311), съгласно Схема за разполагане на гаражни клетки, при начална тръжна цена 1080.00 лв. без ДДС и депозит за участие 108.00 лв.

         1.4. За отдаване под наем на терен с площ 200 кв.м. за монтиране на търговски обект в югозападната част на поземлен имот, целия с площ 867 кв.м. с идентификатор 56277.501.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.01.2021 г., адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Георги Зафиров“, трайно предназначение на територията урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 79, парцел ХVІ, при граници и съседи: 56277.501.641, 56277.504.9611, 56277.501.9647, при начална тръжна месечна наемна цена 424.00 лв., депозит за участие 42,40 лв.

2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на 04.01.2023 г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.

       3. Определям задължителни документи за участие в търговете:     

3.1. Заявление за участие по образец.

3.2. Документ за регистрация за юридическите лица и ЕТ, а физическите лица представят документ за самоличност при подаване на документите за участие в търга.

3.3. Удостоверение за актуално състояние за юридическите лица и ЕТ, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие в търга.

           3.4. Документ за внесен депозит за участие в търга.

3.5. Документ за закупени тръжни книжа.

3.6. Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

- декларация за оглед на обекта.

3.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.

3.9. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.

           Когато в заявлението по образец участника търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.

           4. Утвърждавам тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лева, с включен ДДС. Утвърдената тръжна документация може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 03.01.2023г. от Центъра за административно обслужване (в сградата на ОА-Пещера).

5. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т.3 в настоящата заповед е до 17:00 ч. на 03.01.2023 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

           6. Депозитите за участие в търговете са посочен в т.1, подточки т.1.1-1.4от тази заповед и следва да се внася до 17:00 ч. на 03.01.2023 г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера .

           7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.

8. Определям стъпка за наддаване 5 % от началната тръжна цена.

           9. Оглед на терените, предмет на търговете, може да се извършва всеки работен ден до датата на търговете след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №1, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

10. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

            ..................................................................................................................................

11. Условията на търговете по отношение на обектите, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник, на интернет страницата на Община Пещера и на информационното табло на Общинска администрация гр.Пещера най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията.

12. За резултатите от търговете комисията съставя протоколи в срок от 3 работни дни от датата на провеждането им.

13. Договорите със спечелилилите участници да се сключат при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

14. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069